Opatření ze dne 18.12.2015 obecné povahy, kterým se upravuje plavební provoz

18.12.2015 | Sbírka:  83/2015 (PL) | Částka:  0/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
Aktivní derogace: 2/2015 (PL)
83/2015
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 83/2015
kterým se upravuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 4173/DC/15 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu ukončení opravy železničního mostu v Ústí nad Labem v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě upravuje plavební provoz
              na vodní cestě Labe, 
       v ř. km 765,680 (železniční most Ústí nad Labem), 
               od 18. 12. 2015. 
Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu
Tímto opatřením obecné povahy se ruší Opatření obecné povahy 2/2015 ze dne 5. ledna 2015.
Článek 3
Odůvodnění
Důvodem je ukončení opravy ocelových konstrukcí železničního mostu v Ústí nad Labem. V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky. Na základě výše uvedeného Státní plavební správa upravila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 18. prosince 2015
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
v z. Ing. Hana Urbanová
ředitel pobočky
Č. j.: 4173/DC/15