Opatření ze dne 24.3.2016 obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz

24.3.2016 | Sbírka:  13/2016 (PL) | Částka:  0/2016ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
13/2016
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Čj.: 2423/PH/16
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 173 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 13/2016
kterým se zastavuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 2423/PH/16 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz
na vodní cestě Vltava,
přes plavební komoru Praha-Modřany, ř. km 62,21,
ve dnech od 3. 10. 2016 do 4. 11. 2016,
přes velkou plavební komoru Praha-Štvanice, ř. km 50,69,
ve dnech od 11. 4. 2016 do 29. 5. 2016.
Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu
Plavební komora Praha-Modřany je mimo provoz. Při zastavení plavby přes velkou plavebni komoru Praha-Štvanice je zajištěna plavba přes malou plavební komoru Praha-Štvanice.
Článek 3
Odůvodnění
Dne 08.02.2016 podalo Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24, IČ 70889953, žádost ve věci zastavení plavebního provozu na vodní cestě Vltava přes plavební komoru Praha- Modřany, ř. km 62,21, ve dnech od 03.10.2016 do 04.11.2016 a přes velkou plavební komoru Praha-Štvanice, ř. km 50,69, ve dnech od 11.04.2016 do 29.05.2016.
Předmětný návrh na zastavení plavby byl dne 17.02.2016 projednán s Odborem ochrany prostředí - vodoprávním úřadem Magistrátu hl. města Prahy. Návrh opatření obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz na vodní cestě Vltava přes plavební komoru plavební komoru Praha-Modřany, ř. km 62,21, a přes velkou plavební komoru Praha-Štvanice, ř. km 50,69, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy dne 23.02.2016 po dobu 15 dnů a zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění tohoto návrhu na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.
Plavba přes plavební komoru Praha-Modřany je zastavena z důvodu opravy povrchových ochran na středních a dolních vratech, opravy stavítek a žaluzií plavební komory Praha-Modřany. Plavba přes velkou plavební komoru Praha-Štvanice je zastavena z důvodu montáže nových středních vrat velké plavební komory Praha- Štvanice. Zastavení plavby je za účelem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu vodních děl.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 8. dubna 2016.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 24. března 2016
Sejmuto dne -------
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
Ing. Hynek Beneš
ředitel pobočky