Nařízení ze dne 30.1.2017, kterým se mění nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání

20.2.2017 | Sbírka:  42/2017 Sb. | Částka:  15/2017ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Aktivní derogace: 153/2005 Sb.
42/2017 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. ledna 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání
Vláda nařizuje podle § 150 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., k provedení § 27 odst. 8 zákona o elektronických komunikacích, ve znění zákona č. 468/2011 Sb.:
Čl.I
Nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání, se mění takto:
1. V § 1 se text "6 %" nahrazuje textem "30 %".
2. V § 1 se text "30 %" nahrazuje textem "6 %".
3. V § 2 se text "§ 27 odst. 1" nahrazuje slovy "§ 27 odst. 1 a 6" a text "§ 27 odst. 3" se nahrazuje textem "§ 27 odst. 5".
Čl.II
Přechodné ustanovení
Prostředky radiokomunikačního účtu, které byly do 31. prosince 2020 převedeny na radiokomunikační účet nad rámec prostředků převáděných na radiokomunikační účet podle nařízení vlády č. 153/2005 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení a nebyly využity na úhradu nákladů v souvislosti s procesem přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2, převede Český telekomunikační úřad do 31. ledna 2023 do státního rozpočtu podle § 133 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení.
Čl.III
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 2, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Mládek, CSc., v. r.