Vyhláška ze dne 19.7.1940 o ražbě a vydání zinkových padesátníků

13.8.1940 | Sbírka:  255/1940 Sb. | Částka:  80/1940ASPI

Vztahy

Nadřazené: 202/1938 Sb.
Pasivní derogace: 24/1945 Sb.II
255/1940 Sb.
Vyhláška
ministra financí
ze dne 19. července 1940
o ražbě a vydání zinkových padesátníků
Podle § 3 vládního nařízení ze dne 28. září 1938, č. 202 Sb., kterým se mění a doplňují některá ustanovení o soustavě drobných peněz a o akciové bance cedulové, vyhlašuji:
§ 1.
Drobné mince korunové měny po 50 haléřích razí se z čistého zinku.
Z kilogramu čistého zinku se razí 270 kusů padesátníků. Průměr padesátníku jest 22 mm.
Při ražbě jest dovolena úchylka nahoru i dolů v hrubé váze 20/1000 a v čistosti 10/1000.
Na líci padesátníku jest menší znak Protektorátu Čechy a Morava, kolem něho nápisy v horní polovině "Böhmen und Mähren", v dolní polovině "ČECHY A MORAVA" v jedné řádce a letopočet ražby. Oba nápisy jsou odděleny dvěma ozdobami z 5 bodů.
Na rubu padesátníku jsou dva svazečky klasů ovinuté stužkou s dvěma lipovými ratolestmi, mezi nimiž nahoře jest označení "50".
Okraj mince jest rýhovaný; po obou stranách jest plochá obruba.
§ 2.
Zinkové padesátníky počne Národní banka pro Čechy a Moravu v Praze vydávati u svého hlavního ústavu a u všech svých filiálek dnem účinnosti této vyhlášky.
Dosavadní padesátníky ze spěže (bronzu) niklové zůstávají nadále zákonným platidlem.
§ 3.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Dr. Kalfus v. r.
Kresba zinkového padesátníku: