Směrnice ze dne 30.8.2018, kterou se mění směrnice Ministerstva financí č. j. MF-62 970/2013/12-1204, o postupu obcí a krajů při financování voleb

10.9.2018 | Sbírka:  MF-6629/2018/1203 | Částka:  5/2018ASPI
MF-6629/2018/1203
SMĚRNICE
MINISTERSTVA FINANCÍ
ze dne 30. srpna 2018,
kterou se mění směrnice Ministerstva financí č. j. MF-62 970/2013/12-1204, o postupu obcí a krajů při financování voleb
Odvětví: všeobecná správa
Ministerstvo financí v dohodě s Ministerstvem vnitra na základě § 69 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb., § 63 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb., § 84 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 70 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), a § 66 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, vydává k zabezpečení účelného a hospodárného vynakládání prostředků státního rozpočtu České republiky při financování výdajů spojených s volbami, tuto směrnici:
Čl. I
Směrnice Ministerstva financí č. j. MF-62 970/2013/12-1204 ze dne 19. prosince 2013, o postupu obcí a krajů při financování voleb, uveřejněná v částce 1/2014 Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí, se mění takto:
1. V čl. I odst. 2 písm. c) se za slova „technického vybavení“ vkládají slova „za cenu obvyklou, nemůže-li obec využít vlastní techniku“.
2. V čl. I odst. 2 se na konci textu písm. d) doplňují slova „; není-li možné použít vozidlo v majetku obce nebo kraje, i jinými vozidly“.
3. V čl. I odst. 2 písm. f) se slova „na dobu nezbytně nutnou“ zrušují, za slova „členů okrskových volebních komisí,“ se vkládají slova „nelze-li využít vlastní prostory obce,“ a za slova „provoz audiovizuální techniky,“ se vkládají slova „to vše na dobu nezbytně nutnou a za cenu obvyklou,“.
4. V čl. I odst. 2 písm. i) se částka „3,50 Kč“ nahrazuje slovy „5,54 Kč bez DPH“.
5. V čl. I odst. 2 písm. j) se za slova „jako nepeněžité plnění“ vkládají slova „, a to i formou stravenek,“.
Čl. II
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.
Ministryně:
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., v. r.