Vládní nařízení ze dne 10.10.1940 o osivu a sadbě

20.2.1941 | Sbírka:  69/1941 Sb. | Částka:  18/1941ASPI
69/1941 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 10. října 1940
o osivu a sadbě
Vláda Protektorátu Čechy a Morava nařizuje podle čl. II ústavního zákona zmocňovacího ze dne 15. prosince 1938, č. 330Sb.:
Část první
Ustanovení úvodní
§ 1
(1) Za účelem zvelebení zemědělské výroby rostlinné ministerstvo zemědělství:
a) řídí zkoušení a povolování odrůd,
b) řídí uznávání osiva a sadby,
c) určuje dobu, od které bude do oběhu připuštěno jen uznané osivo a sadba,
d) upravuje a kontroluje obchod osivem a sadbou, zejména stanoví jednotné dodací podmínky pro osivo a sadbu, jakož i podává návrhy na stanovení příplatků, případně cen osiva a sadby,
e) upravuje dovoz a vývoz osiva a sadby a pečuje o bezvadnou jakost vyváženého i dováženého osiva a sadby,
f) v případech nedostatečné produkce uznaných osiv a sadby povolí do oběhu kontrolované obchodní osivo a sadbu,
g) činí všechna jiná opatření, potřebná k zajištění výroby osiva a sadby.
(2) Osivem a sadbou se rozumějí části rostlin nebo celé rostliny, určené k pohlavnímu (generativnímu) nebo nepohlavnímu (vegetativnímu) rozmnožování.
Část druhá
Zkoušení a povolování odrůd
§ 2
(1) Zkoušení odrůd a nových šlechtění na samostatnost a hodnotu konají podle předpisů schválených ministerstvem zemědělství veřejné zemědělské výzkumné ústavy a stanice a zařízení podobného druhu, které tím jako odrůdové zkušebny pověří ministerstvo zemědělství.
(2) Odrůdové zkušebny, jmenované v odstavci 1, musí přezkoušeti všechny vlastnosti odrůd a nových šlechtění, které jim přidělí ministerstvo zemědělství.
(3) Šlechtitelské podniky jsou povinny dodati odrůdovým zkušebnám, stanoveným ministerstvem zemědělství, ve lhůtě jimi stanovené bezplatně a vyplaceně potřebné osivo a sadbu zkoušených nových šlechtění a zaplatiti stanovenou taxu.
§ 3
(1) O povolení odrůd rozhoduje na přihlášky ministerstvo zemědělství po ukončení předepsaných zkoušek (§ 2, odst. 1 a 2), po přehlídce podniků šlechtitelských a po slyšení rejstříkové komise.
(2) Povolení odrůdy se stane výměrem ministerstva zemědělství a opravňuje přihlašovatele označovati odrůdu jménem a uváděti do oběhu uznané osivo a sadbu dotčené odrůdy.
(3) Po dobu povolení odrůdy může ministerstvo zemědělství kontrolovati další ušlechťování odrůdy v podniku.
(4) Náklady přehlídky (odstavec 1) a kontroly šlechtitelského podniku hradí přihlašovatel.
(5) Rejstříková komise se zřídí u ministerstva zemědělství. Členy rejstříkové komise (náhradníky) jmenuje ministerstvo zemědělství z odborného úřednictva odrůdových zkušeben (§ 2, odst. 1), uznávacích komisí (§ 10, odst. 2) a jiných odborníků. Ministerstvo zemědělství může utvořiti z členů rejstříkové komise odborné výroby pro jednotlivé druhy plodin. Zasedání rejstříkové komise neb jejich odborných výborů dle potřeby svolává a řídí ministerstvo zemědělství.
§ 4
(1) Povolené odrůdy se zapisují do listiny povolených odrůd, v dalším listiny odrůd, kterou vede ministerstvo zemědělství.
(2) Do listiny odrůd mohou býti zapsány i odrůdy krajové, které se v pokusech odrůdových zkušeben pověřených ministerstvem zemědělství třeba jen v určitých oblastech zvláště osvědčily.
§ 5
(1) Odrůdy povolené v Německé říši mimo území Protektorátu Čechy a Morava mohou býti zapsány do listiny odrůd Protektorátu Čechy a Morava, jen když byly přezkoušeny podle předpisů tohoto nařízení. Ustanovení o přehlídce šlechtitelského podniku (§ 3, odst. 1) se v těchto případech nepoužije.
(2) Ministerstvo zemědělství se může dohodnouti s říšským selským vůdcem o tom, které z dosavadních původních odrůd povolených v Německé říši a z dosavadních odrůd Protektorátu Čechy a Morava lze bez předchozího zkoušení zapsati jak do "listiny odrůd: listiny povolených odrůd německých kulturních rostlin", tak do listiny odrůd Protektorátu Čechy a Morava, jakož i o těch odrůdách, jejichž zápis se provede na podkladě dvouletých zkoušek.
(3) Uznané osivo a sadba cizozemských odrůd mohou býti uváděny do oběhu jen, jsou-li tyto odrůdy po přezkoušení odrůdovými zkušebnami (§ 2, odst. 1 a 2) povoleny. Jejich zápis do listiny odrůd se provede odděleně od odrůd domácích.
§ 6
(1) Oprávnění označovati odrůdy za původní vydaná ministerstvem zemědělství před účinností tohoto nařízení podle § 4 zákona ze dne 17. března 1921, č. 128 Sb., o uznávání původnosti odrůd, uznávání osiva a sádí a zkoušení odrůd kulturních rostlin, a podle § 6 vládního nařízení ze dne 2. června 1921, č. 208 Sb., jímž se určuje počátek účinnosti a provádí tento zákon, a jejichž zápis do knihy původních odrůd, mohou zůstati v platnosti nejdéle do 31. července 1945.
(2) Odrůdy krajové dosud v práci osvědčené povolí ministerstvo zemědělství po skončení účinnosti zákona č. 128/1921 Sb. a vládního nařízení č. 208/1921 Sb. po slyšení rejstříkové komise.
(3) O případném přezkoušení odrůd uvedených v odstavcích 1 a 2 rozhodne ministerstvo zemědělství.
§ 7
Ministerstvo zemědělství může po slyšení rejstříkové komise a u odrůd ušlechtěných též postiženého šlechtitele odejmouti povolení odrůdy, zjistí-li se dodatečně, že pro povolení odrůdy nebyly dány předpoklady, nebo jestliže dodatečně zanikly. To platí zejména, když se odrůda stala pro zemědělství bezvýznamnou.
§ 8
Odrůdu lze povoliti a zápis do listiny odrůd provésti zásadně jen soukromým šlechtitelům. Tito musí býti členy Svazu šlechtitelů rostlin v Protektorátu Čechy a Morava, ke šlechtění náležitě vybaveni, musí šlechtění správně a cílevědomě prováděti, správně vésti šlechtitelské záznamy a školky a musí u nich býti dány předpoklady pro zajištění docílených šlechtitelských výsledků do budoucnosti. Veřejným podnikům lze odrůdu povoliti jen výjimečně; jejich šlechtění budou předána podle směrnic vydaných ministerstvem zemědělství soukromým šlechtitelům za jednorázové odstupné nebo licenční poplatek.
§ 9
(1) Právo používati názvu šlechtitelský podnik má jen ten podnik, který je za takový výslovně uznán podle § 1, odst. 2 zákona ze dne 2. července 1924, č. 165 Sb., o ochraně výroby rostlinné, ve znění vládního nařízení ze dne 6. dubna 1939, č. 113 Sb.
(2) Není přípustno, aby podniky, které se nezabývají šlechtěním osiva a sadby, používaly k svému označení slovních výrazů a jakýchkoliv označení, která mohou buditi mylnou domněnku, že jde o podniky šlechtitelské podle § 1, odst. 2 zák. č. 165/1924 Sb. ve znění vládního nařízení č. 113/1939 Sb.
Část třetí
Uznávání osiva a sadby
§ 10
(1) Zásadně možno uznati jen osivo a sadbu povolených odrůd; ministerstvo zemědělství může povoliti výjimky.
(2) Uznávání osiva a sadby konají na přihlášky šlechtitelů neb pěstitelů, pokud ministerstvo zemědělství nestanoví jinak, uznávací komise při zemědělských radách, které pověří ministerstvo zemědělství odborným řízením uznávacím. Na uznané osivo a sadbu vydávají uznávací komise uznávací listy. Náklady uznávacího řízení hradí přihlašovatel.
(3) Ministerstvo zemědělství stanoví složení uznávacích komisí a jmenuje jejich členy (náhradníky).
§ 11
(1) Uznané osivo a sadba se zapisují podle druhu a stupňů pěstování u příslušných uznávacích komisí (§ 10, odst. 2) do seznamu uznaného osiva a sadby.
(2) Opisy seznamů uznaných osiv a sadby, jakož i výkazy o přihlášených plochách osiv a sadby zasílají uznávací komise ministerstvu zemědělství.
§ 12
(1) Osivo a sadba povolených odrůd smějí se uváděti do oběhu jen uznané. Povolení a uvádění do oběhu obchodního osiva a sadby není tím zatím dotčeno [§ 1, odst. 1, písm. c)].
(2) Uznané osivo a sadba mohou býti uváděny do oběhu jen s označením jména odrůdy a stupně pěstování (původní, uznaný přesev, uznaní osivo krajové odrůdy, uznané kmenové osivo). Výjimky podléhají schválení ministerstva zemědělství.
(3) Pěstitel uznaného přesevu jest povinen zaplatiti licenční poplatky šlechtiteli, jemuž je odrůda povolena. Licenční poplatek může býti propočítáván z plochy nebo z množství vypěstovaného osiva nebo sadby. Výši licenčního poplatku stanoví nejvyšší úřad cenový po slyšení ministerstva zemědělství a vyhlásí v Úředním listě.
Část čtvrtá
Obchodní osivo
§ 13
(1) Pro povolené obchodní osivo a sadbu se nesmí používati označení "původní", "uznané", "originální", "zušlechtěné", "selektované", "přešlechtěné", "šlechtěním ozdravěné", "po originále", "elity", "elitní osivo", "kmeny", "výběr", "selekce", "množení", "přesev" ("přesázení"), "osivo krajové odrůdy", "evidenční osivo", "evidenční sadba", "odborně vypěstěné", ani jakýchkoliv jiných označení a údajů, které mohou vzbuditi nesprávnou domněnku, že jde o osivo nebo sadbu uznanou nebo zušlechtěnou, nebo mohou vyvolati mylnou představu o užitkových vlastnostech nebo výnosnosti.
(2) U povoleného obchodního osiva a sadby musí býti informativně uváděno jméno odrůdy. U obchodního osiva a sadby bramborů, kukuřice a zeleniny třeba ručiti za pravost a čistotu odrůdy podle povolovacích podmínek a podle toho udati jméno odrůdy. Výjimky mohou býti povoleny při povolení.
Část pátá
Ustanovení společná
§ 14
Listina odrůd a seznamy uznaného osiva a sadby jsou veřejné.
§ 15
(1) Povolení odrůdy a její zápis do listiny odrůd, jakož i odejmutí povolení a výmaz z listiny odrůd se uveřejní v Úředním listě.
(2) Uznání osiva a sadby uveřejní uznávací komise ve věstnících příslušných zemědělských rad, pokud ministerstvo zemědělství nestanoví jinak.
§ 16
Ochranná známka na osivo a sadbu podle zákona ze dne 6. ledna 1890, č. 19 ř. z., o ochraně známek, a předpisů jej pozměňujících a doplňujících může býti zapsána jen s povolením ministerstva zemědělství. Povolení může ministerstvo zemědělství omeziti jen na osivo a sadbu povolených odrůd.
§ 17
(1) Veřejné ústavy zemědělské, které pověří ministerstvo zemědělství podle tohoto nařízení a předpisů na jeho podkladě vydaných zkoušením a kontrolou jakosti osiva a sadby, mají právo užívati na tiskopisech a pečetích menšího znaku Protektorátu Čechy a Morava.
(2) Zaměstnanci a zmocněnci ústavů jmenovaných v odstavci 1 jsou při výkonu úkolů podle tohoto nařízení a předpisů na jeho podkladě vydaných vrchnostenskými osobami ve smyslu § 68 odst. 2 trestního zákona.
§ 18
(1) Ministerstvo zemědělství může pověřenci dáti prováděti revise u šlechtitelských a pěstitelských podniků, aby kontrolovalo, zda-li jsou šetřeny předpisy tohoto nařízení a předpisy podle něho vydané; zjištěná porušení šlechtitelskými a pěstitelskými podniky musí hlásiti neprodleně příslušným uznávacím komisím.
(2) Podniky, které mají živnostenské oprávnění k obchodu s osivem a sadbou, jsou povinny řádně legitimovaným zaměstnancům a zmocněncům ústavů (§ 17) pověřených zkoušením a kontrolou jakosti osiva a sadby za účelem kontroly dodržování předpisů tohoto nařízení a předpisů na jeho podkladě vydaných dovoliti, aby odebírali vzorky, nahlíželi do obchodních závěrek a všech záznamů; dále jsou povinny dáti zaměstnancům a zmocněncům žádané vysvětlení a povoliti jim vstup do obchodních, provozovacích a skladištních místností podle § 9 ústavního zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 293 Sb., o ochraně svobody osobní, domovní a tajemství listovního, při čemž je šetřiti ustanovení § § 8 a 10 uvedeného zákona. Tito zaměstnanci a zmocněnci jsou povinni zachovávati mlčenlivost o věcech, o kterých se dověděli při výkonu své činnosti, zejména o obchodním a výrobním tajemství, a zdržeti se zvláště jejich zhodnocení.
§ 19
(1) Podniky, které mají živnostenské oprávnění k obchodu s osivem a sadbou, jsou povinny do 60 dní od účinnosti tohoto nařízení oznámiti ministerstvu zemědělství rozsah tohoto oprávnění přesně podle znění živnostenského listu.
(2) Podomní obchod s osivem a sadbou se zakazuje.
§ 20
(1) Za zkoušení odrůd a nových šlechtění, uznávání osiva a sadby a povolování obchodního osiva a sadby se vybírají taxy, jejichž výši stanoví nejvyšší úřad cenový po slyšení ministerstva zemědělství a ministerstva financí. Jejich výši a způsob vybírání vyhlásí ministerstvo zemědělství v Úředním listě.
(2) Za povolení odrůdy vybírá ministerstvo zemědělství dávku za úřední úkon ve věcech správních.
Část šestá
Ustanovení trestní a závěrečná
§ 21
(1) Přestupky tohoto nařízení a předpisů na jeho podkladě vydaných trestají - nejde-li o čin trestný soudně - okresní úřady pokutou do 20.000 K nebo vězením do dvou měsíců. Oba tresty mohou býti uloženy též současně. Byla-li uložena pokuta, buď pro případ její nedobytnosti uložen zároveň náhradní trest vězení podle míry zavinění v mezích sazby trestu na svobodě, na čin stanovené. Byl-li vedle pokuty uložen též trest vězení, nesmí trest na svobodě spolu s náhradním trestem za nedobytnou pokutu činiti více než dva měsíce. Osivo a sadba, které byly předmětem přestupku, mohou býti prohlášeny za propadlé; propadnutím však nesmějí býti dotčena práva třetích osob na trestném činu nezúčastněných.
(2) Pěstitelské podniky, které za účelem docílení uznání osiva nebo sadby učiní nesprávné údaje nebo které byly za přestupky proti tomuto nařízení a předpisům podle něho vydaným právoplatně potrestány, může ministerstvo zemědělství vyloučiti z účasti na uznávacím řízení až na dobu 10 let.
(3) Byl-li přestupek spáchán při provozování živnosti opětovně, může býti vyslovena také ztráta živnostenského oprávnění buď dočasně nebo na trvalo.
§ 22
Za splnění povinností uložených tímto nařízením podnikům jsou zodpovědni jejich provozovatelé (vlastníci, pachtýři, uživatelé a pod.).
§ 23
(1) Zásady zkoušení a povolování odrůd, uznávání osiva a sadby a povolování obchodního osiva a sadby budou stanoveny vyhláškami ministra zemědělství ve Sbírce zákonů a nařízení.
(2) Předpisy ku provedení těchto zásad, jakož i jiné prováděcí předpisy k tomuto nařízení vydá ministerstvo zemědělství vyhláškami v Úředním listě.
§ 24
(1) Zákony a nařízení pokud odporují tomuto nařízení, pozbývají platnosti. Zejména se ruší: vládní nařízení ze dne 12. listopadu 1920, č. 624 Sb., o úpravě obchodu semenem jetele červeného, vojtěšky a odpady všech jetelů a vojtěšek, ve znění vládního nařízení ze dne 10. listopadu 1921, č. 410 Sb., zákon č. 128/1921 Sb. a vládní nařízení č. 208/1921 Sb.
(2) O přihláškách k uznání původnosti odrůd a uznání osiva a sadby, podaných před účinností tohoto nařízení, bude rozhodnuto ještě podle zákona č. 128/1921 Sb. a předpisů podle něho vydaných.
§ 25
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr zemědělství v dohodě se zúčastněnými ministry.
Dr. Hácha v.r.
Ing. Eliáš v.r.
      Ježek v.r.       Dr. Kratochvíl v.r.
      Dr. Kalfus v.r.     Dr. Havelka v.r.
      Dr. Kapras v.r.     Čipera v.r.
      Dr. Krejčí v.r.     Bubna v.r.
            Dr. Klumpar v.r.