Nové přestupkové právo – rok poté

Nové přestupkové právo – rok poté

Datum konání23.10.2018 09:00
MístoGrand Majestic Plaza hotel, Truhlářská 16, 110 00 Praha 1
Konferenci již nelze zakoupit. Prosím, kontaktujte nás na telefonu 606 761 303
Partner konference
Cena3 250 Kč s DPH
Máte zájem o větší počet míst? Volejte 606 761 303.

Popis

Konference Nové přestupkové právo – rok poté navazuje na předchozí první ročník konference, jež se uskutečnila v říjnu 2017. I v letošním roce se budou problematice správního trestání věnovat autoři komentáře k přestupkovému zákonu č. 250/2016 Sb. u Wolters Kluwer ČR, a.s., jenž vyšel v červnu tohoto roku. V rámci jednotlivých příspěvků bude věnována pozornost zejména problémům aplikace tohoto zákona a prvním rozhodnutím orgánů rozhodujících o přestupcích. Náležitý prostor pak bude samozřejmě vyhrazen dotazům účastníků konference a související diskusi.

Program  

  • 08:30 - 09:00        Registrace účastníků
  • 09:00 - 09:15        Zahájení, úvodní slovo
  • 09:15 - 10:35        I. blok
  • 10:35 - 10:55        Coffee Break
  • 10:55 - 12:35        II. blok
  • 12:35 - 13:15        Oběd
  • 13:15 - 14:45        III. blok
  • 14:45 - 15:00        Coffee Break
  • 15:00 - 16:25        IV. blok
  • 16:25 - 16:30        Závěrečné slovo, ukončení

I. blok / II. blok

Přechodná ustanovení v aplikační praxi a působnost zákona
Vít Šťastný       

Základy odpovědnosti za přestupek a odpovědnost fyzické osoby
Filip Rigel       

Odpovědnost právnické osoby a fyzické osoby podnikající, přičitatelnost jednání fyzických osob
David Bohadlo        

Okolnosti vylučující protiprávnost a jejich výklad, zánik odpovědnosti za přestupek a odpovědnost právního nástupce
Stanislav Kadečka    

Následky odpovědnosti za přestupek (podmínky jejich uložení), několik poznámek k trestání mladistvých
Jan Brož       

Diskuse a dotazy k hmotněprávní části


III. blok / IV. blok

Příslušnost pro projednání přestupků, právní styk s cizinou
Vít Šťastný       

Postup před zahájením řízení (oznamování a odložení věci, součinnost orgánů)
Petr Průcha        

Účastníci řízení, další osoby vystupující v řízení, role OSPOD, problematika doručování a jeho vady
Zahájení řízení a jeho průběh, otázka ústního jednání
Petr Průcha       

Rozhodnutí o přestupku a jeho vady
Stanislav Kadečka    

Zvláštní druhy řízení, odvolací řízení, zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku
David Bohadlo        

Diskuse a dotazy k procesní části


Přednášející:

Mgr. Ing. David Bohadlo
Mgr. Ing. David Bohadlo byl deset let zaměstnancem Krajského úřadu Pardubického kraje ve funkci vedoucího oddělení vnitřních věcí a zástupce vedoucího organizačního a právního odboru a krajského živnostenského úřadu a poté působil několik let též v advokacii. V současnosti zastává funkci ředitele Legislativní a právní sekce Svazu měst a obcí České republiky. Je členem pracovní komise pro veřejné právo Legislativní rady vlády, rozkladových komisí Ministerstva vnitra a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jakož i poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání, dále pak též lektorem a zkušebním komisařem Institutu pro veřejnou správu Praha. Je mj. spoluautorem komentářů správního řádu a soudního řádu správního, publikace Správní trestání z hlediska praxe a judikatury či Legislativní proces – teorie a praxe. K aktuálním otázkám správního práva vystoupil na řadě odborných konferencí.

Mgr. Jan Brož
Mgr. Jan Brož se v současné době věnuje především doktorskému studiu v oboru správní právo a právo životního prostředí na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Současně je externím vyučujícím katedry práva Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity a advokátním koncipientem v KVB advokátní kanceláři; při jejím vzniku působil též jako asistent Přezkumné komise Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. V rámci své akademické i praktické odborné činnosti se zaměřuje především na problematiku správního trestání, komunální právo, stavební právo a též herní právo; právě k těmto tématům vystupuje na vědeckých konferencích a přednáší na praktických seminářích, jakož i publikuje v odborném tisku, to vše v České republice i v zahraničí. Vedle aktuálního komentáře k zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich je též spoluautorem i.a. (taktéž letos vydané) mezinárodní monografie The Laws of Transparency in Action. A European Perspective.

JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D., nepřetržitě od roku 1999 působí na katedře správní vědy a správního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity (v letech 2010-2014 vedoucím katedry) a souběžně kontinuálně vykonává právní praxi zaměřenou na oblast správního práva a veřejné správy jako advokát/partner KVB advokátní kanceláře. Na mezinárodní úrovní vystupuje především jako člen „Group of Independent Experts on the European Charter of Local Self-Government“ a člen „European Group for Public Administration“. Dále je řadu let členem Legislativní rady vlády České republiky, Přezkumné komise Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, rozkladové komise České národní banky, rozkladové komise Ministerstva spravedlnosti a legislativní komise Předsednictva Svazu měst a obcí ČR. V minulosti byl též členem rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a tamtéž i Pracovní skupiny pro řešení aplikace zákona o veřejných zakázkách. Je autorem či spoluautorem několika monografií, komentářů k zákonům, vedoucím autorského kolektivu výkladové publikace Správní řád, spoluautorem řady vysokoškolských učebnic správního práva i několika příruček/rukovětí pro orgány územní samosprávy, jakož i hlavním editorem řady recenzovaných sborníků, a dále autorem či spoluautorem více než pěti desítek odborných statí publikovaných v ĆR i v zahraničí. Dlouhodobě působí též jako lektor vzdělávání úředníků územních samosprávných celků a lektor pro ústřední orgány státní správy, jakož i odborný garant pravidelných zimních odborných konferencí/workshopů realizovaných pod názvem "Správní řád v praxi krajských úřadů". Je též jedním z celkem osmi držitelů prestižního celojustičního ocenění „Právník roku“ v kategorii správní právo.

Prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.
Prof. JUDr. Petr Průcha, CSc., je předsedou senátu Nejvyššího správního soudu a profesorem katedry správní vědy a správního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kde působí nepřetržitě od roku 1976 (v letech 1990-2003 vedoucím katedry) a je dlouhodobě rovněž členem fakultní vědecké rady a předsedou komise pro rigorózní řízení ve specializaci „správní právo“. Od závěru devadesátých let do roku 2003 byl také členem Legislativní rady vlády České republiky, pedagogicky pak externě působil též na Podnikatelské fakultě Vysokého učení technického, Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity (kde byl od roku 2010 též členem fakultní vědecké rady) a na Justiční akademii v Kroměříži. Dále je konzultantem poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání, členem zkušební komise České advokátní komory pro advokátní zkoušky a zkušební komise Ministerstva spravedlnosti pro justiční zkoušky, jakož i členem redakčních rad několika odborných časopisů; desítky let průběžně publikuje v odborném tisku. Je autorem, či spoluautorem, dlouhé řady uznávaných odborných publikací z oblasti správního práva a veřejné správy, a to jak časopiseckých, tak monografických, včetně několika učebnic. Je též jedním z celkem osmi držitelů prestižního celojustičního ocenění „Právník roku“ v kategorii správní právo.

JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D.
JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D., v letech 2007 až 2014 působil jako asistent soudce Nejvyššího správního soudu. V současnosti je činný především jako vedoucí advokát KVB advokátní kanceláře. Věnuje se také lektorské činnosti pro úředníky územních samospráv, je členem redakčních rad několika odborných časopisů, přednášel a přednáší na několika soukromých i veřejných vysokých školách (v letech 2013-2018 ředitelem Ústavu práva vysoké školy Karla Engliše). Je dále činný publikačně - je autorem desítek odborných článků, několika knižních komentářů (k zákonu o místním referendu, soudnímu řádu správnímu, správnímu řádu, malým rozpočtovým pravidlům, školskému zákonu a zákonu o obcích) a monografií, a to především z oblasti správního práva.

JUDr. Vít Šťastný
JUDr. Vít Šťastný je dlouholetým zaměstnancem odboru legislativy a koordinace předpisů Ministerstva vnitra (od roku 2004 oddělení vnější legislativy, od roku 2006 oddělení civilně-správní legislativy, od roku 2007 vedoucí tohoto oddělení, od roku 2015 vykonává funkci ředitele odboru legislativy a koordinace předpisů). Podílel se na řadě legislativních projektů Ministerstva vnitra, mimo jiné právě na rekodifikaci přestupkového práva. Vedle toho působí jako člen pracovní komise Legislativní rady vlády pro správní právo, místopředseda poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání a člen poradního sboru náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě; je členem rozkladových komisí Ministerstva vnitra a Národního bezpečnostního úřadu. Je jedním ze spoluautorů komentáře k Ústavě České republiky, komentáře k zákonu o úřednících územních samosprávných celků a autorem odborných článků z oblasti ústavního a správního práva. Vystupuje též na odborných konferencích, v poslední době zejména k problematice správního trestání.


Cena včetně DPH: 3 250,00 Kč