Články a komentáře

Správce informací o platebním účtu dle zákona o platebním styku

S účinností od 13.1.2018 začne platit nový zákon o platebním styku, který implementuje zejména pravidla z nové evropské směrnice o platebním styku, tzv. PSD2. Zákon zavádí možnost poskytovat novou službu, a to informování o platebním účtu. Poskytovatelem takové služby může být jen správce informací o platebním účtu, který má k uvedené činnosti…

Odvolání okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem a limity zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance

Nejvyšší soud v rozsudku spis. zn. 21 Cdo 1619/2017, ze dne 6. 9. 2017, připomenul, že doručené okamžité zrušení pracovního poměru nemůže být vzato zpět. Může být negováno jen dohodou o narovnání stran pracovního poměru nebo rozhodnutím soudu, kterým byla určena jeho neplatnost. NS odmítl, aby smlouvy a jiná právní jednání byla vykládána z důvodu…

Promlčení z pohledu věřitele

Z pohledu věřitele je zásadní nedopustit, aby došlo k uplynutí promlčecí lhůty, dlužník tím naopak získá zásadní nástroj právní obrany. Pro věřitele je mimo jiné důležité vědět, že některá práva jsou z promlčení vyloučena, promlčecí lhůta není vždy stejná, lze ji upravit, a že v některých případech neběží. Od dlužníka lze navíc někdy plnění…

Když Vám pravá retroaktivita vstoupí do života aneb aplikace § 59a zákona o vodách v praxi

Ustanovení § 59a, jenž zní: „Vlastník pozemku je povinen strpět za náhradu na svém pozemku vodní dílo vybudované před 1. lednem 2002 a jeho užívání.“, bylo vloženo do zákona o vodách novelou provedenou zákonem č. 303/2013 Sb., která nabyla účinnosti (jak známo) dne 1. 1. 2014. Podle přechodného ustanovení čl. LV. platí, že: „Nedojde-li mezi…

Video

Kasační stížnost úspěšného účastníka řízení

Cílem tohoto příspěvku je krátce shrnout zajímavé usnesení Rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu[1] k výkladu § 104 odst. 2 s.ř.s.[2], které bylo přijato těsnou většinou, a srovnat ho s odlišným stanoviskem tří členů Rozšířeného senátu NSS.[3]

Výpověď pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně v nejnovější judikatuře NS - může přijít i za její minimální porušení, ale také za mnohem intenzivnější porušení - platí: 3 x a dost

Každé porušení pracovní kázně, i když není zvlášť hrubé nebo závažné, je vždy méně závažným porušením pracovní povinnosti a platí to i v případě drobného porušení pracovní povinnosti, jímž zaměstnavateli nevznikla škoda a jehož se dopustil jinak bezproblémový zaměstnanec. Do tří nezbytných porušení pracovní kázně může však zaměstnavatel započíst…

Formuláře v oddlužení – co soudce, to názor

Ve třetím pokračování[1] miniseriálu „Co soudce, to názor“ se autoři rozhodli věnovat problematice formulářů používaných v počáteční fází řízení při řešení úpadku oddlužením. Novelou insolvenčního zákona[2] došlo ke zrušení povinného přezkumného jednání konaného u insolvenčního soudu. Přezkum pohledávek probíhá nově tak, že insolvenční správce v…

Aktuálně

Recenze: Vzory rozhodčího řízení - tuzemské řízení, obchodní spory

Rozhodčí řízení je nepochybně rozvíjející se oblastí českého právního řádu, vycházeje tak ze zkušeností ze zahraničí a zejména pak z tradic, které rozhodčího řízení zcela nepochybně v České republice má.

Proboha, nepohrávejme si s myšlenkou na zrušení Senátu – aneb I každý populismus musí mít svou mez.

Andrej Babiš se netají svými vizemi, že by stát rád řídil jako firmu. Mezi jeho oblíbené metody řízení patří – škrtat, škrtat. Tak jak se propouští ve firmě nadbyteční pracovníci či ruší celá oddělení nebo divize, předseda ANO naznačuje, že by bylo vhodné zrušit např. obecní zastupitelstva anebo Senát PČR.

Zákazníci po celé Evropě

Dřeviny od společnosti Arboeko rostou nejen v České republice, ale její výpěstky najdeme v západní i východní Evropě, říká její jednatel Pavel Kafka.

Knižní novinky

Zákon o ochranných známkách (č. 441/2003 Sb.) - komentář
Pavel Koukal, Radim Charvát, Simona Hejdová, Miroslav Černý

V komentáři zákona o ochranných známkách autoři čtenáře velmi podrobně seznamují nejen s českou právní úpravou týkající se ochranných známek, ale též s unijní a mezinárodní. Je zde obsažen dosah skutečně těch...

Musíš znát... Rodinné právo. Manželství
Petra Polišenská, Radka Feberová, Zdeněk Stuchlík

Tato praktická studijní pomůcka poskytuje čtenáři přehled o právní úpravě manželství, registrovaného partnerství, jiných forem soužití a zabývá se také manželstvím z pohledu kanonického práva. Na každou část knihy...

Průvodce uzavíráním smluv, 2. vydání
Dana Ondrejová

Druhé vydání úspěšného titulu docentky Dany Ondrejové Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci zohledňuje dosavadní právní vývoj, který nastal od účinnosti stávajícího občanského zákoníku. Samotný název Průvodce...

Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář.
Jan Pichrt

Praktický komentář poskytuje komplexní výklad s ohledem na stav textu zákoníku práce platný k 1. 10. 2017, přičemž však zohledňuje fakt, že mnohé změny zákoníku práce, které se staly platnou součástí právního řádu do...