Články a komentáře

Podpora určená malým a středním podnikům - K pojmu podnik a pronájmu nemovitých věcí jako hospodářské činnosti

Dotace a různé formy podpory jsou mediálně i v odborných kruzích často diskutovány. Předmětný článek se zabývá vymezením definice podniku dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (dále jen „Nařízení“).[1] Definičním…

Co není zakázáno, je dovoleno

V pracovněprávní praxi se mnohdy uplatňuje vžitý postup, že je možné zaměstnancům poskytnout jenom to, co „zákoník práce (dále ZP) umožňuje a dovoluje.“ Opak je však pravdou. Zaměstnanci a zaměstnavatelé si mohou sjednávat další práva a nároky nad rámec zákonných ustanovení. Uplatňuje se v nich zásada, „co není zakázáno, je dovoleno“, která není…

Co přináší novela zákona o cestovním ruchu?

Hlavním cílem návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činnosti v oblasti cestovního ruchu (dále jen „Zákon o cestovním ruchu“), a další zákony, je podle důvodové zprávy zvýšení ochrany spotřebitele, přičemž návrh zákona vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)…

Je ti nevolno? Vezmi si volno. Aneb sick days.

Současná situace na trhu práce si žádá zavádění nejrůznějších nadstandardních benefitů, kterými se zaměstnavatelé snaží získat, resp. spíše udržet své zaměstnance. Jedním z takových zajímavých benefitů nad rámec zákoníku práce jsou tzv. sick days – placené zdravotní volno na vyléčení, které zaměstnanec může čerpat bez lékařského…

Video

Škoda způsobená zaměstnancem – náhrada nákladů na mzdu

Jak je obecně známo, zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. Co je však možné zahrnout pod náhradu škody a jaké náklady spojené s odstraněním následků škodní události může zaměstnavatel vůči zaměstnanci…

Pořádková povaha lhůty pro oznámení zaměstnance o trvání na dalším zaměstnávání neohrožuje nárok zaměstnance na náhradu mzdy za neplatné rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem

Pokud zaměstnanec, který se domnívá, že s ním byl neplatně rozvázán pracovní poměr, neoznámí zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání, a to bez zbytečného odkladu - tak, jak předpokládá ust. § 69 odst. 1 zákoníku práce, pak tato skutečnost nemá za následek zánik nároku na náhradu mzdy.

Regubliny, architekt, všetečné zastupitelstvo a stavební zákon

Nejvyšší správní soud korigoval tvořivost obcí při tvorbě územního plánu. Zastupitelstvo obce Pec pod Sněžkou přijalo územní plán, kterým chtělo co nejopatrněji chránit specifické území, na kterém se obec nachází a to i skrze inovativní IT řešení urbanistické koncepce. Některé body tohoto územního plánu byly zrušeny Krajským úřadem…

Aktuálně

ANALÝZA INFO.CZ: Odcházení šéfky exekutorů. Co semlelo nadějnou Pavlu Fučíkovou?

Pavlu Fučíkovou znal před třemi lety málokdo. A přesto vypadala její volba do čela Exekutorské komory geniálně. Kdo jiný mohl zlepšit pověst stále více nenáviděných exekutorů, než sympatická právnička z Ostravy. Neokoukaná, zajímavá, empatická a veselá, ale zároveň zkušená, erudovaná, profesionální, s nezpochybnitelným vyjednávacím talentem i…

Zákon o ochranných známkách (č. 441/2003 Sb.) - komentář

V komentáři zákona o ochranných známkách autoři čtenáře velmi podrobně seznamují nejen s českou právní úpravou týkající se ochranných známek, ale též s unijní a mezinárodní. Je zde obsažen dosah skutečně těch nejnovějších předpisů, stejně jako kontext a vysvětlení s historickou právní úpravou.

Šéfka exekutorů Fučíková pro INFO.CZ: Končím. Nechci, aby se vytahovaly neukončené kauzy

Exekutoři si v březnu zvolí nové vedení. Jejich současná prezidentka Pavla Fučíková znovu kandidovat nebude, a to ani do širšího vedení komory. „Nebylo by ode mě zodpovědné od samého začátku oslabovat prezidium tím, že se budou vytahovat kauzy, které nejsou skončené,” říká v rozhovoru pro INFO.CZ. Připouští sice, že na sněmu se ještě může leccos…

Knižní novinky

Teorie finančního práva a finanční vědy
Michael Kohajda, Milan Bakeš, Radim Boháč, Marie karfíková, Petr Kotáb, Hana Marková, Petr Novotný, Pavlína Vondráčková, Roman Vybíral

Kniha zahrnuje teoretické informace ze všech oborů finančního práva a představuje základní zdroj informací studentů předmětu finanční právo a dalších souvisejících předmětů na právnických fakultách.
Monografie je...

Meritum Mzdy 2018
kolektiv autorů

15. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2018.
Novinky pro rok 2018, které vám díky publikaci...

Moderní management ve veřejné správě. Nové, inovativní a kreativní přístupy v managementu veřejné správy: Výzvy a možnosti
Jana Krbová

Publikace přináší stručný přehled nejmodernějších přístupů managementu, který koresponduje s tématy, jako je znalostní a kreativní ekonomika, a vyúsťuje do konceptů participace veřejnosti a společenské odpovědnosti veřejné...

Zákon o ochraně ovzduší. Komentář
Pavla Bejčková

Znečištění ovzduší se dotýká každého jedince. Více než čtvrtina obyvatel České republiky žije v oblastech, kde jsou pravidelně překračovány nejvýše přípustné koncentrace prachových částic v ovzduší. Dlouhodobé...