Články

Dohoda o vině a trestu z pohledu poškozeného

Cílem článku není detailní rozbor celkové právní úpravy institutu dohody o vině a trestu, ale jde zejména o přiblížení pozice poškozeného, kterému zákon v souvislosti se sjednáváním a schvalováním dohody o vině a trestu přiznává určitá procesní práva.

Za jakých podmínek je možné kontrolovat e-maily zaměstnance?

Možnost monitorovat e-maily zaměstnanců je již dlouho diskutovaným tématem. Monitoring na jedné straně zasahuje do práva zaměstnance na soukromí, na druhou stranu zaměstnavatel zpravidla má k takovému monitoringu legitimní důvod spočívající ve výkonu práva na ochranu majetku.

Nový právní rámec sekuritizace na Evropské úrovni

Dne 28. prosince 2017 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno dlouho očekávané nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci[1] (dále jen…

Náhrada škody způsobené trestným činem pojistného podvodu uplatněná v civilním řízení

Škodou způsobenou trestným činem pojistného podvodu je částka, která se rovná rozdílu mezi skutečně vyplaceným pojistným plněním na straně jedné a pojistným plněním, které by náleželo, kdyby pachatel neuvedl nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo nezamlčel podstatné údaje v souvislosti s uzavíráním pojistné smlouvy nebo při uplatnění nároku na…

Kdy správně provést vstupní lékařskou prohlídku v rámci pracovněprávních vztahů?

Tímto příspěvkem by jeho autor chtěl při příležitosti relativně nedávné novelizace zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.)[1] připomenout, v jakých případech a kdy má být správně provedena vstupní lékařská prohlídka. Případné pozdní provedení vstupní lékařské prohlídky, či dokonce její úplná absence, s sebou totiž nese poměrně zásadní rizika. Tato…

Společné řízení o přestupku – důsledky nesprávné aplikace v praxi

I když se jedná o zdánlivě jednoduchou záležitost, dochází v praxi k situaci, kterou chceme v tomto článku popsat, když v důsledku nesprávné aplikace tohoto institutu policií, došlo k zásadní změně následků pro pachatele přestupku.

Změny zákoníku práce v souvislosti s novou nemocenskou dávkou – dlouhodobým ošetřovným od 1. 6. 2018

S účinností 1. června 2018 bude zavedena nová dávka nemocenského pojištění dlouhodobé ošetřovné. V této souvislosti dojde na základě novely zákoníku práce – zákona č. 310/2017 Sb. ke změnám, které by neměly uniknout ani zaměstnancům, ani zaměstnavatelům.

Zásadní změna pro investiční arbitráže v Evropské unii

Soudní dvůr EU minulý týden vydal dlouho očekáváné rozhodnutí týkající se případu Slovensko vs. Achmea. Soudní dvůr EU v poměrně překvapivém rozhodnutí uvedl, že rozhodčí doložky obsažené v bilaterálních dohodách na ochranu investic, které jsou uzavřené mezi členskými státy Evropské unie, jsou neslučitelné s právem EU. Tímto rozhodnutím došlo ke…

Možnost sjednání smluvní pokuty v přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě při překročení dodací lhůty

Institut smluvní pokuty je vítaným a kontrahenty s oblibou užívaným způsobem utvrzení závazků, a to nejen v tuzemském právním prostředí. Zásada pacta sunt servadna je uhelným kamenem soukromého práva a tvoří jeho základ již od prapočátků historie lidstva. Svoji neoddiskutovatelnou roli tak logicky hraje i v mezinárodních vztazích z přepravních…

Investor pro vaši společnost - jeden profesionál nebo desítky drobných investorů

Ve vývoji mnoha společností, ať už s dlouhou historií nebo v raném stádiu podnikání, které hodlají rozšířit svoji produktovou řadu, expandovat do zahraničí nebo jen investovat do dalšího vývoje, přichází okamžik, kdy je vhodné anebo i nutné vyhledat vnější zdroje pro realizaci plánovaných kroků a rychlejší rozvoj. Pak právě Private Equity vč.

Výběr z judikatury nejen k zákoníku práce za r. 2017 - část 7.

Sedmým dílem pokračuje monitor pracovně-právní judikatury za loňský rok resp. výběr nejzajímavějších a nejpřínosnějších rozhodnutí vrcholných soudních instancí České republiky v tomto oboru za rok 2017.

Ochrana přehlasovaného spoluvlastníka před újmou hrozící z rozhodnutí ostatních spoluvlastníků

Jednou z novinek, které nový občanský zákoník přinesl v rámci úpravy správy společné věci, je právo přehlasovaného spoluvlastníka domáhat se zrušení rozhodnutí ostatních spoluvlastníků, z nějž mu hrozí těžká újma. Zásadní otázka výkladu tohoto ustanovení, zda tato ochrana dopadá jen na rozhodování spoluvlastníků ve věcech mimořádné správy společné…

Soudní dvůr EU odmítl investiční arbitráže na základě intra-unijních dohod o ochraně investic

Soudní dvůr Evropské unie („SDEU“) dne 6. 3. 2018 rozhodl, že rozhodčí doložky mezi investory a státy obsažené v dohodách o ochraně investic uzavřených mezi členskými státy EU (tzv. „intra-unijní BIT“) nejsou slučitelné s unijním právem.

Promlčení práva na vrácení částek neprávem vyplacených zaměstnanci (odstupného, bylo-li určeno, že rozvázání pracovního poměru z organizačních důvodů je neplatné)

Nejvyšší soud ČR řešil v rozsudku spis. zn. 21 Cdo 5285/2016, ze dne 31. 10. 2017, otázku, kdy začíná běžet lhůta, ve které se promlčuje právo zaměstnavatele na vrácení odstupného, byla-li výpověď z pracovního poměru, na základě které bylo odstupné zaměstnanci vyplaceno, určena soudem neplatnou. Je to ode dne následujícího po vyplacení odstupného…

Užití náboženských symbolů a postav v reklamě – Ježíš a Marie v reklamě na oblečení

V dnešní době rostoucího trendu tzv. politické korektnosti se advokátní kanceláře i soudy stále častěji dostávají do oblasti konfliktu svobody projevu s právem na nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, právem na ochranu dobré pověsti a jména osoby a v neposlední řadě také řeší konflikt svobody projevu a veřejné mravnosti. Do poslední zmíněné…

Předložení pojistné smlouvy jako podmínka pro uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky

V praxi se běžně objevují případy, kdy zadavatelé v zadávacích podmínkách podmiňují uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky předložením různých dokumentů. Nejčastěji se jedná o požadavky na předložení pojistné smlouvy, příp. listiny bankovní záruky pro účely zajištění plnění povinností dodavatele z dané smlouvy. Další část tohoto článku se bude…

Týden v české justici 5.3.-11.3.2018

Plénum Ústavního soudu (ÚS) v čele se soudcem zpravodajem Josefem Fialou odmítlo zasáhnout do dříve platné úpravy týkající se daně z příjmů v části pojednávající o možnosti uplatnění daňového zvýhodnění na manžela, manželku či dítě. Podle ÚS mohli poplatníci sami zvolit, jestli je pro ně výhodnější paušál, nebo sleva. Zákon se navíc od poloviny…

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů mezi dodavateli ve světle rozsudku Nejvyššího soudu 21 Cdo 2746/2017, ze dne 14.11.2017

Nejvyšší soud ve svém nedávném rozsudku výslovně potvrdil možnou existenci přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů při změně dodavatele úklidových služeb. Současně s odkazem na judikaturu Soudního dvora Evropské unie soud uzavřel, že k přechodu práv a povinností může za této situace dojít i bez převzetí hmotných či nehmotných složek…

GDPR – základní postup v praxi

O problematice GDPR bylo napsáno již mnoho. K dispozici je nespočet více či méně odborných publikací, probíhají školení, množí se specializované weby. Ačkoliv se lze setkat s názory některých odborníků, že Česká republika podlehla v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) hysterii, skutečností je, že do 25. května zbývají…

Trampoty s úplným znění územních plánů

Poslední novela stavebního zákona[1] zavedla pro obce povinnost zveřejnit jako podmínku účinnosti změny územního plánu také jeho úplné znění. Právě spojení účinnosti změny územního plánu se zveřejněním úplného znění vyvolává obavy, jaké následky může mít to, pokud zveřejněné úplné znění někdo následně…