Články

Organizační změna rušící místo s kratší pracovní dobou s ohledem na potřebu plné pracovní doby: Je zaměstnanec nadbytečný?

Organizační změna rušící místo s kratší pracovní dobou s ohledem na potřebu plné pracovní doby: Je zaměstnanec nadbytečný?

Změny v pracovnělékařských službách pro zaměstnavatele

V oblasti péče o zaměstnance mají zaměstnavatelé významnou povinnost. Podle § 224 odst. 1 zákoníku práce (dále ZP) musí vytvářet zaměstnancům pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce. V souladu se zvláštními právními předpisy jsou povinni zajišťovat pro zaměstnance závodní preventivní péči.

Zástavní právo k družstevnímu bytu

Zřídit zástavní právo ke členskému podílu v bytovém družstvu nebylo až do účinnosti zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), možné. Vzhledem k tomu, že se na trhu prakticky nevyskytují vhodné finanční produkty, které by nevyžadovaly zřízení zástavního práva, tak do roku 2014 prakticky nebylo možné financovat „koupi“…

Vracení náhrady mzdy vyplacené zaměstnavatelem za neplatné rozvázání pracovního poměru po zrušení pravomocného rozsudku nižšího soudu Nejvyšším soudem

Případ zaměstnance, který se podle judikatorního názoru Nejvyššího soudu ČR vyjádřeného v rozsudku spis. zn. 21 Cdo 2596/2011, ze dne 17. 10. 2012, dopustil útoku na majetek zaměstnavatele spočívajícího v tom, že se předstíráním výkonu práce pro zaměstnavatele pokusil získat na úkor zaměstnavatele konkrétní výhodu (mzdu za práci, kterou…

Závěrečná zpráva Evropské komise o šetření v odvětví elektronického obchodu

Evropská Komise zahájila v květnu 2015 v rámci své Strategie jednotného digitálního trhu šetření v oblasti elektronického obchodu. Během šetření Komise shromáždila informace od téměř 1900 společností působících v oblasti elektronického obchodování se spotřebním zbožím a digitálním obsahem a analyzovala přibližně 8000 distribučních a licenčních…

Souhrn významných legislativních událostí 28.8.2017 – 3.9.2017

Úřady by za porušení pravidel ochrany soukromí měly být podle návrhu ministerstva vnitra pokutovány nadále nejvýše deseti miliony korun. Pokuta za porušení zákazu zveřejňování osobních údajů má také zůstat na maximálně pěti milionech korun. Vnitro s tím počítá v návrhu nového zákona o zpracování osobních údajů, který předložilo do připomínkového…

I poškození mohou mít výjimečně právo na navrácení lhůty

Plénum Ústavního soudu zamítlo návrh na zrušení ustanovení § 61 odst. 1 trestního řádu (nález ze dne 8. 8. 2017 sp. zn. Pl. ÚS 32/16). Nikoli však proto, že by toto ustanovení bylo v zcela pořádku, ale proto, že je lze vyložit tak, aby nebyla porušena základní práva poškozených.

Přiznání výživného zletilému dítěti v závislosti na chování k rodičům

V tomto článku se podíváme na problematiku chování zletilých dětí ke svým rodičům a jeho případný vliv na rozhodování soudu o přiznání výživného. Zaměříme se především na institut tzv. dobrých mravů a projevu dostatečné úcty ke svým rodičům.

Povinnost obce vymáhat pohledávky a možnost obce prominout dluh, či vzdát se svých práv

Obce jsou veřejnoprávními subjekty, nicméně v určitých situacích vstupují do soukromoprávních poměrů, v nichž mají postavení právnické osoby – korporace. V těchto ryze soukromoprávních poměrech jsou ve stejném postavení jako jejich smluvní partner. V rámci jednání o obsahu smlouvy a posléze ve smlouvě samotné, mohou být kromě obvyklých podmínek…

Právo cestujícího na náhradu škody při zpoždění letu

Mohlo se Vám stát, že jste cestovali na dovolenou letecky, přičemž letadlo mělo při svém odletu zpoždění. Jaké jsou Vaše práva v tomto směru, a máte vůbec možnost požadovat náhradu škody po leteckém dopravci?

Ztráta způsobilosti k podnikání jako výpovědní důvod nájmu prostoru sloužícího podnikání dříve a dnes

Ustanovení § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, který k 31. 12. 2013 pozbyl účinnosti, dispozitivně (od 19. 10. 2005) stanovilo, že nájemce může písemně vypovědět nájem na dobu určitou před uplynutím sjednané doby, jestliže ztratí způsobilost k provozování činnosti, pro kterou si nebytový prostor…

Dohodnutá osoba aneb Rozhodčí doložky arbitrážních center 5 let po novele

V právní praxi rozhodčího řízení došlo novelou zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „RozŘ“), novelou provedenou zákonem č. 19/2012 Sb., která nabyla účinnosti dne 1. 4. 2012, k zavedení institutu tzv. dohodnuté osoby, v zahraniční literatuře označované jako appointing…

Solidární odpovědnost škůdců a problémy při dokazování

Tzv. solidární odpovědnost škůdců, není v českém právním řádu žádným novým pojmem s novou právní úpravou, avšak tento institut doznal určitých změn, které zejména v procesu dokazování mohou mít značný význam. Úpravu solidární odpovědnosti škůdců znal jak starý občanský zákoník č.40/1964 Sb., (dále jen „starý občanský zákoník“), tak i zákoník…

Krátké pozastavení nad naléhavostí věci v případě podání ústavní stížnosti

Až na některé výjimky stanovené v zákoně č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v platném znění (dále jen „zákon o Ústavním soudu“) rozhoduje Ústavní soud o ústavních stížnostech podle data jejich nápadu. Zákon o Ústavním soudu ovšem ve svém § 39 zakotvuje možnost rozhodnout o ústavní stížnosti přednostně i mimo zákonem stanovené výjimky, a to za…

Několik kritických poznámek k platné úpravě exekuce zdržovacích nároků stanovených předběžným opatřením

Institut předběžného opatření si staví za cíl zajištění zatímní úpravy poměrů stran do doby vydání meritorního rozhodnutí ve věci v situaci, kdy to okolnosti případu vyžadují. Jeho důvodnost je tak dána tam, kde nenařízení předběžného opatření může způsobit stranám škodu, příp. zmařit praktickou účelnost dalšího řízení, resp. výkon rozhodnutí.

Spáchání trestného činu zpronevěry v důsledku přijetí jednostranného zápočtu pohledávek

Trestný čin zpronevěry je v zákoně č. 40/2009 Sb. trestním zákoníku vymezen v ustanovení § 206. Pachatel se tohoto trestného činu dopustí tím, že si přisvojí cizí věc, která mu byla svěřena, a způsobí tak škodu nikoli nepatrnou (v rámci kvalifikovaných skutkových podstat je částka škody navyšována).

Výhody a nevýhody částečných pracovních úvazků

Česká republika je jednou ze zemí, kde se zaměstnávání na částečné pracovní úvazky jen velmi pomalu rozbíhá. Česko zaujímá 4. příčku mezi 27 zeměmi, které mají největší počet zaměstnanců pracujících na plný úvazek – 95 % všech zaměstnaných. Většina lidí u nás pracuje na plný úvazek (91 % žen a 98 %…

Úhrada zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění ve světle aktuální judikatury Ústavního soudu

V květnu a červenci letošního roku vydal Ústavní soud dva významné nálezy týkající se úhrady zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění. Prvním plénum Ústavního soudu zrušilo část právní úpravy jejich úhrady při poskytování ambulantní péče, a to uplynutím 31. prosince 2018. Druhým pak Ústavní soud odmítl dosavadní důvody, pro…

Přiznání rodičovských práv stejnopohlavnímu páru z pohledu Ústavního soudu a právní úprava adopce dítěte stejnopohlavním párem v ČR a v jiných členských státech EU

K otázce přiznání rodičovských práv stejnopohlavnímu páru a uznání cizího rozhodnutí se již v září roku 2016 vyjadřoval JUDr. Jan Brodec pro Lidové noviny[1], kdy prostějovský soud rozhodoval o uznání kalifornského rozhodnutí o adopci dvojčat stejnopohlavními partnery žijící v manželství, které bylo uzavřeno dle kalifornského práva. Rozhodnutí…

Rizika jmenování opatrovníka právnické osobě v trestním řízení

Jednu z nejožahavějších otázek trestního řízení vedeného proti právnickým osobám představuje problematika zastupování právnických osob v trestním řízení, tedy jaké osoby mohou za právnickou osobu činit v rámci trestního řízení potřebné úkony. O skutečnosti, že se jedná o věc poměrně spornou, svědčí i fakt, že se touto záležitostí nedávno zabýval…