občanské právo

Privacy by design jako jedno z nových pravidel pro zpracování osobních údajů?

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů[1], které je také známé pod svým anglickým názvem General Data Protection Regulation, resp. zkratkou GDPR, bude plně účinné od 25. května 2018. GDPR k tomuto datu jako přímo závazný evropský předpis nastaví nový právní rámec pro zpracování osobních údajů. Doprovodný český zákon, pokud jej zákonodárce do…

Vzájemná vázanost restituční povinnosti účastníků civilního řízení při neplatném nebo zrušeném závazku?

Ustanovení § 457 zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, stanovilo, že účastník smlouvy je povinen vrátit druhému vše, co podle neplatné nebo zrušené smlouvy dostal. Ustanovení § 2993 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, stanoví, že strana závazku má právo na vrácení toho, co plnila, pokud plnila…

ePrivacy nařízení a GDPR

Na počátku roku 2017 byl publikován návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o soukromí a elektronických komunikacích (dále jen „Nařízení“) jako součást komplexní Strategie pro jednotný digitální trh. Tento návrh Evropský parlament koncem října předchozího roku schválil. Nařízení si stanovuje za cíl revidovat a aktualizovat současnou unijní…

K bezdůvodnému obohacení, které se nemusí vracet

V obecné rovině platí, že kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil. Bezdůvodně se přitom obohatí zvláště ten, kdo získá majetkový prospěch plněním bez právního důvodu, plněním z právního důvodu, který odpadl, protiprávním užitím cizí hodnoty nebo tím, že za něho bylo plněno, co měl po právu…

Petice za odsouzení pachatele vs. nezávislost soudů

V nedávné době média upozornila na otřesný případ týrání psa, kdy údajným pachatelem měl být mladý muž z Prachatic. Ačkoliv k dnešnímu dni (22.3.2018) ještě nebyl ze strany orgánů činných v trestním řízení obviněn, lze se s ohledem na důkazní materiál (videozáznam) důvodně domnívat, že se tomu tak v nejbližší době stane. Potud by to byla sice…

Sankce spojené s neposkytnutím vyúčtování služeb, spojených s nájmem bytových prostor

Pronajímatel bytové jednotky má povinnost nájemci včas poskytovat podrobné vyúčtování nákladů za služby. Pokud tak nečiní, může dojít k aktivaci práva nájemce na uhrazení zákonné smluvní pokuty, která je obsažena v zákonné úpravě. Její výši je však možné v některých případech ujednat odlišně, než jak je obsaženo v zákonné…

Přepravní kontrola

Před více než deseti lety byl na tomto portálu zveřejněn příspěvek [01] ohledně práv revizorů vůči černým pasažérům v MHD. Ač za uplynulou dobu byly dopravní zákony [02] několikrát novelizovány [03], není přesto článek až tak zastaralý. Ve svém příspěvku nabízím vedle aktuální legislativy i trochu jiný pohled na věc, některá odlišná stanoviska…

Žádost o vydání povolení k přechodnému pobytu – přiznání cizinci statutu rodinného příslušníka občana EU

V souladu s cizineckým zákonem, tj. zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, v platném znění, rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie a doprovází občana Evropské unie na území nebo následuje občana Evropské unie, který na území pobývá, je povinen požádat ministerstvo o vydání…

Převoditelnost dotačního titulu a přeměny obchodních korporací

Dotace či návratná finanční výpomoc ze státního rozpočtu obchodní společnosti podléhá zvláštnímu režimu nejen ve smyslu nakládání s konkrétně získaným aktivem, monitoringem a dostání povinností vzešlých z rozhodnutí o udělení dotace a konkrétního dotačního programu, ale také vzhledem k případným převodům dotačního titulu při přeměně obchodní…

Zápis do obchodního rejstříku na základě cizozemského notářského zápisu

Vrchní soud v Praze v usnesení ze dne 20. 12. 2017, sp. zn. 7 Cmo 257/2016 judikoval, že notářským zápisem ve smyslu § 776 odst. 2 z . o. k. je pouze notářský zápis pořízený podle českého práva notářem se sídlem v České republice.

Návrh na zrušení opatření obecné povahy ve světle aktuální judikatury

Je tomu již více než deset let co byl do českého právního řádu zaveden po vzoru německého a švýcarského právního řádu institut opatření obecné povahy. Úpravu tohoto správního aktu lze nalézt v ustanoveních § 171 až § 174 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SŘ“). SŘ vymezuje opatření obecné povahy pouze…

Neoznámení termínu pohřbu jako neoprávněný zásah do osobnostních práv

„Žít a umřít před zrcadlem", řekl Baudelaire. Nevěnuje se však dostatečná pozornost onomu „a umřít“. Žít, na to jsou všichni připraveni. Ale stát se pánem své smrti, to není jen tak.“ zní citát francouzského filozofova Alberta Camuse. Otázky týkající se pohřbu jako jedné ze součástí „onoho umřít“ nejsou figury, se kterými by soudy přicházely často…

GDPR ve školkách, školách a dalších příspěvkových organizacích

Povinnosti spojené s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation neboli „GDPR“) dopadnou vedle podnikatelů nejen na obce jako takové a jejich úřady, ale také na jednotlivé příspěvkové organizace. V tomto článku se zaměříme na školky a školy a řekneme si, jaké základní povinnosti jim GDPR ukládá a jak by měli…

K době přístupnosti dokumentů a informací o veřejné zakázce na profilu zadavatele

Ve vztahu k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti ZZVZ (dále jen „ZVZ“), stanovila prováděcí vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti…

Regulované nájemné jako the never ending story...

Na úvod je třeba připomenout závěry Ústavního soudu formulované v bodě 25 odůvodnění nálezu sp. zn. II. ÚS 2062/14, ze dne 25. 10. 2016, které ve zkratce (avšak výstižně) popisují strastiplnou cestu vlastníků bytů s regulovaným nájemným za spravedlností: „…celá geneze případu – od vzniku nároku, přes jeho neúspěšné uplatňování stěžovateli až po…

Vliv propojených podniků na definování malých a středních podniků

V rámci článku Podpora určená malým a středním podnikům[*] jsme se zabývali pojmem podnik ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (dále jen „Nařízení“),[1] a vymezením hospodářské činnosti jako definiční…

Čtyři roky uplatňování občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., (dále „o.z.“) vstoupil 1. ledna 2018 do pátého roku své účinnosti. I když před počátkem jeho účinnosti byl jeho obsah kritizován, dosavadní praxe prokázala opak.

O lidské důstojnosti dítěte v kontextu vzdělávání aneb proč lze posilování represivních prvků ve školství považovat za cestu nejen špatným, nýbrž nepřípustným směrem?

Nedávno byl v internetových médiích publikován článek, který informoval o novém opatření, které je v současnosti v českých školách zaváděno za účelem zajištění kázně ve třídě a naplnění práva dětí na vzdělání. Tímto opatřením je zřizování speciálních místností - sboroven, do nichž může být dítě [1] v případě, že svým chováním „narušuje“ vyučovací…

Licence zdrojového kódu u vyvíjeného počítačového programu

Počítačový program vyvíjený na základě zdrojového kódu poskytnutého druhou stranou se stal komerčně úspěšným. Mezi stranami vznikl spor o autorská práva, která blokují další rozvoj programu a jeho komercializaci.

Pacht obchodního závodu dlužníka a jeho důsledky pro věřitele

Propachtoval Váš dlužník svůj obchodní závod? Jaký vliv má pacht závodu na Vaši pohledávku a jak ji můžete co nejúčinněji vymoci a na kom? Na tyto otázky odpovídáme v tomto stručném příspěvku (záměrně se zde nevěnujeme specifické otázce převodu činnosti zaměstnavatele).