občanské právo

Moderace smluvní pokuty po provedení zápočtu

Obchodní zákoník umožňoval soudu do 31. 12. 2013, aby snížil nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu. Konkrétně tak obchodní zákoník v § 301 stanovil následující:

Úskalí výpovědi z nájmu bytu na dobu neurčitou

Občanský zákoník (dále též jen „obč. zák.“) upravuje v ustanovení § 2288 odst. 2 specifické důvody výpovědi nájmu bytu, sjednaného na dobu neurčitou (potažmo též na dobu delší, než 50 let, ve smyslu § 2204 odst. 2 obč. zák.), s výpovědní dobou v případě, že je tato výpověď dávána ze strany pronajímatele. Ačkoliv se na první pohled může zdát, že…

Antedatování dokumentů – datum a čas u elektronických souborů

U elektronických dokumentů může nastat situace, kdy se potřebujeme ujistit o době jejich vzniku nebo naopak potřebujeme potvrdit své pochyby o této době. Datace nějakého dokumentu často hraje roli ve sporech s konkurencí nebo bývalými zaměstnanci ohledně krádeže know-how, vynášení informací nebo sexuálního obtěžování.

Splynutí osoby pronajímatele a osoby podnájemce – když se podnájemce stane vlastníkem (pronajaté a dále podnajaté) věci

Představme si modelovou situaci: Osoba A, jakožto vlastník věci, pronajme tuto věc (předmět nájmu) osobě B (nájemci) na základě nájemní smlouvy. Za splnění všech zákonem, popř. též smlouvou vymezených podmínek poté osoba B zřídí další osobě, tj. osobě C, užívací právo k předmětu nájmu, tedy jinými slovy uzavře podnájemní smlouvu s osobou C. Osoba…

Změna v osobě odpovědného zástupce pro výkon licencované činnosti při podnikání v energetických odvětvích

Ačkoliv lze za obecný právní předpis regulující otázky související s podnikáním označit zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen „ŽZ“), pro oblast energetiky platí zvláštní pravidla zakotvená v zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen…

Rozhodčí komise spolku

Spolkové právo zpravidla nebývá centrem pozornosti právnické veřejnosti, přesto nelze jeho význam podceňovat. V České republice v současnosti působí více než 80 tisíc spolků, přičemž řada z nich spravuje rozsáhlé majetky nebo rozhoduje o významných právech svých členů (např. sportovní asociace, organizace sdružující podnikatele v určitých…

Práva nájemce při opravách předmětu nájmu

Během trvání nájemního vztahu nezřídka dochází k situaci, kdy pronajímatel provádí na předmětu nájmu opravy, v jejichž důsledku je nájemci ztíženo, či zcela znemožněno jeho užívání. Jelikož se pro nájemce jedná o nepříjemnou situaci, kterou v případě nezbytných oprav, které nelze odložit na dobu po skončení nájmu, dokonce musí strpět, přiznává mu…

Novelizace zákona o léčivech

Dne 7.3.2018 vyhlášením ve Sbírce zákonů České republiky nabyl účinnosti zákon č. 36/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech (zákon o léčivech).

Výživné a jeho vývoj

Evergreenem soudních síních je otázka výživného. S příchodem nového občanského zákoníku dochází ke změnám nazírání na otázku výživného, a to ve všech jeho funkcích. Domníváme se, že je zde vhodná chvíle pro osvěžení historického vývoje výživného tak, aby bylo možno jasně pojmenovat jeho současný charakter a uvědomit si jednotlivé odlišnosti a…

Zachování lékařské praxe v případě úmrtí lékaře

Jedna z negativních sociálních událostí v podobě smrti postihne jednou všechny osoby, a to dokonce i lékaře, kteří se starají denně o naše zdraví a životy. S ohledem na stále zvyšující se průměrný věk lékařů se svou vlastní lékařskou praxí se stále častěji objevují dotazy, co mohou jejich dědicové udělat pro zachování jejich lékařské praxe v…

K rozporu výroku o doměření soudního poplatku se zásadou předvídatelnosti soudního rozhodování

V soudní praxi se může snadno přihodit, že soud chybně stanoví výši soudního poplatku za odvolání podané jedním z účastníků řízení. Začal-li odvolací soud již jednat ve věci samé, doměření soudního poplatku pak obvykle proběhne až v rozhodnutí, jímž se řízení končí. V této souvislosti je třeba upozornit na nedávný nález Ústavního soudu ze dne 10.

Akceptace s odchylkou, aneb kdy smlouva (ne)vzniká

Není tomu tak dávno, co v našich končinách platilo v souvislosti s procesem uzavírání smluv v soukromém právu jasné a přehledné pravidlo, dle něhož přijetí návrhu na uzavření smlouvy s jakýmikoli změnami bylo bez dalšího považováno za nový návrh. Tento nový návrh musel být následně původním navrhovatelem schválen, jinak smlouva platně nevznikla.

Povinnost zajistit informování zákazníků o Kontrolním seznamu evropského spotřebitele energie

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie (Energy Consumer Checklist) představuje dokument, jehož autorem je Komise Evropské unie, která tento dokument připravila za účelem zajištění jisté míry harmonice v oblasti plnění informační povinnosti vůči spotřebitelům v jednotlivých zemích Evropské unie. Komu a na základě jakého právního předpisu…

Jak postupovat v případě neshody rodičů při zápisu prvňáčka na základní školu

Duben je měsícem zápisů k povinné školní docházce. Zatímco malí předškoláci se chystají a těší na svůj velký den, kterým zápis do 1. třídy jistě je, pro řadu rodičů může představovat nástup do základní školy problém a dohady s druhým rodičem. Dle ustanovení § 36 odst. 5 školského zákona plní žák povinnou školní docházku v tzv. spádové škole, tj.

Dohled nad znalci: věcný přezkum znaleckých posudků, aneb na kterém bojišti tuto bitvu bojovat

Znalci jsou významnou součástí právního života a jejich znalecké posudky představují mnohdy klíčové důkazní prostředky pro rozhodování soudů. Kvalita a hodnocení znaleckých posudků je proto (nejen) v posledních letech poměrně živým tématem[1] a v souvislosti s přijímáním nového zákona o znalcích[2] tato problematika opět nabírá na aktuálnosti.

Pár poznámek k dědické smlouvě

Řekne-li se pořízení pro případ smrti, téměř každému se automaticky vybaví závěť. Oproti tomu institut dědické smlouvy – našemu právnímu řádu známý již od dob ABGB[1] – ve všeobecném povědomí veřejnosti do této míry zakotven není. Jak tzv. střední občanský zákoník[2], tak socialistický občanský zákoník[3] totiž tento institut zcela vynechaly a…

Bytové akcie

Zákon o obchodních korporacích na rozdíl od obchodního zákoníku umožňuje vydávat akcie se zvláštními právy (§ 276 z. o. k.). Byl tak opuštěn princip numerus clausus, který spočíval v tom, že akciová společnost nemohla za předchozí právní úpravy (nestanovil-li zvláštní právní předpis jinak) vydávat jiné druhy akcií než akcie kmenové a prioritní. V…

Postoupení smlouvy uzavřené s developerskou společností

Postoupení smlouvy je institutem civilního práva, který je upraven v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku (OZ). Tento článek je zaměřen na postupování rezervační smlouvy či smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené s developerskou společností.

Doplacení zpětně soudem zvýšeného nájemného z bytu

Při valorizaci nájemného z bytu má pochopitelně přednost dohoda, na trhu s volnými byty a novými pronájmy to ostatně bez ní ani jinak nejde, u dlouhodobě obsazených bytů s dříve regulovaným, nyní více či méně deregulovaným nájemným, když zájmy pronajímatele a nájemce jsou obvykle protichůdné, se uplatní pravidla občanského zákoníku, k nimž vzniká…

Smrt manžela při společném oddlužení manželů ve světle judikatury

Náplň tohoto článku je zřejmá již ze samotného názvu. Způsob řešení úpadku oddlužením trvá zpravidla 5 let, jelikož nejčastější formou oddlužení je dnes splátkový kalendář. Dříve než za 5 let lze manžele oddlužit pouze pokud zaplatí 100 % svých nezajištěných závazku. Taková situace však není pravidlem, a proto je zcela přirozené, že za pětileté…