občanské právo

Ustavující schůze – nejlepší způsob jak založit spolek?

Tento článek se zabývá založením spolku pomocí usnesení ustavující schůze a výhodami takového postupu. Popisuje její svolávání, průběh i následný zápis nově založeného spolku do veřejného rejstříku. Článek se věnuje též některým praktickým problémům, které právní úprava ustavující schůze přináší.

Dispoziční právo zletilého dítěte k žalobnímu návrhu na úpravu výživného podanému v době jeho nezletilosti zákonným zástupcem

Ústavní soud řešil pozornost si zasluhující případ, který může v praxi s ohledem na vysokou rozvodovost resp. počet dětí vyrůstajících v neúplné rodině nastat poměrně často, neboť oprávněné, již zletilé, dítě může dosáhnout s povinným rodičem konsensu o výši vyživovací povinnosti vyjádřené v penězích snadněji než druhý rodič, jemuž je svěřeno do…

Orgány obchodní korporace I: Neplatnost rozhodnutí statutárních a kontrolních orgánů obchodní korporace

Dne 21. 11. 2017 byl na těchto stránkách publikován příspěvek s názvem Neplatnost rozhodnutí statutárních a kontrolních orgánů obchodní korporace.[1] Autor se v něm zabývá otázkou možného soudního přezkumu rozhodnutí statutárních a kontrolních orgánů obchodních korporací podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o…

Možnosti přemístění sídla ze zemí mimo EU

Přeshraniční přemístění sídla upravené s českém zákoně o přeměnách zažívá v posledních letech nesmělý, ale viditelný rozvoj. Základní limitem zákona o přeměnách je ale skutečnost, že se vztahuje pouze na přeshraniční přeměny se státy EU, příp. EHP. Dosud proto tímto způsobem nebylo možné provést jakékoli přeshraniční přeměnu se zeměmi jako…

Podpora určená malým a středním podnikům - K pojmu podnik a pronájmu nemovitých věcí jako hospodářské činnosti

Dotace a různé formy podpory jsou mediálně i v odborných kruzích často diskutovány. Předmětný článek se zabývá vymezením definice podniku dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (dále jen „Nařízení“).[1] Definičním…

Co přináší novela zákona o cestovním ruchu?

Hlavním cílem návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činnosti v oblasti cestovního ruchu (dále jen „Zákon o cestovním ruchu“), a další zákony, je podle důvodové zprávy zvýšení ochrany spotřebitele, přičemž návrh zákona vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)…

Škoda způsobená zaměstnancem – náhrada nákladů na mzdu

Jak je obecně známo, zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. Co je však možné zahrnout pod náhradu škody a jaké náklady spojené s odstraněním následků škodní události může zaměstnavatel vůči zaměstnanci…

Evidence skutečných majitelů – aktuální otázky

Dne 1. 1. 2018 nabyly účinnosti poslední části zákona č. 368/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen "AML Zákon"), a další související zákony (dále jen "AML Novela"). AML Novela provádí směrnici Evropského parlamentu a Rady 2015/849 o…

O pronajímatelích a lidech

Spory mezi pronajímateli bytu a jejich nájemci patří mezi běžné záležitosti, jež řeší právníci zabývající se občanským právem. Problém přitom může vzniknout jak ze strany pronajímatele, tak ze strany nájemce. V tomto článku bych se chtěla zabývat několika spornými otázkami, se kterými jsme se setkali v rámci naší praxe, přičemž meritum věci vždy…

Absolutní zákaz smluvních pokut v obchodních podmínkách spotřebitelských smluv. Opravdu?

Obecná zásada praví, že „... při argumentaci jakýmkoliv soudním rozhodnutím je třeba vždy text takového rozhodnutí vnímat v kontextu původního řízení, v němž bylo rozhodnutí vydáno. Soud vždy rozhoduje v konkrétní věci tak, že aplikuje právní normy na zjištěný skutkový stav. Jsou-li skutkové okolnosti v posuzovaném případu odlišné, nelze závěry…

Vymáhání vyšších nebo jiných než zákonných nároků z „úrazového pojištění“

Ve dvou aktuálních rozhodnutích z října 2017 se Nejvyšší soud ČR zabýval nároky zaměstnance na odškodnění z titulu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které jdou nad rámec úpravy zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele resp. předchozích systémů „úrazového pojištění“.[1]

Základní kapitál 1 Kč – dává to smysl?

Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (dále jen „ZOK“) u společností s ručením omezeným s účinností od 1.1.2014 nově stanovil minimální výši vkladu společníka do základního kapitálu společnosti (jakož i minimální výši základního kapitálu celkem) na 1 Kč. Na rozdíl od dříve platného obchodního zákoníku, který vyžadoval u společností tohoto…

Když se Vám někdo pokusí ukrást firmu aneb podvodná změna jednatele

Znáte to, celkem rutinní schůzka s klientem se může změnit během okamžiku v srdcervoucí drama. Jedno takové jsme zažili (lépe řečeno náš klient) zrovna nedávno. Vše začalo v podstatě nevinnou otázkou. Vy jste změnili jednatele? Ne, odpověděl klient překvapeně. To bych o tom jako společník a jediný jednatel musel přece vědět [smích]. Humor však…

Formální náležitosti výpovědi z nájmu bytu ve společném nájmu manželů a procesní specifika soudní obrany proti ní

Nejvyšší soud v rozsudku sp. zn. 26 Cdo 5939/2016, ze dne 14. 9. 2017, potvrdil aplikovatelnost dosavadních judikaturních závěrů k úpravě provedené zrušeným občanským zákoníkem (obč. zák.), vycházejících z postavení manželů při nájmu bytu jako nerozlučných společníků v hmotném i procesním právu, rovněž na úpravu provedenou novým občanským…

Kvalifikovaná výzva a rozsudek pro uznání – 2. část

V minulé části jsme Vás seznámili s přístupem judikatury Nejvyššího a Ústavního soudu k problematice tzv. kvalifikované výzvy podle § 114b zákona č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen „OSŘ“) a dále s rozhodovací praxí Nejvyššího soudu k podmínkám pro vydání rozsudku pro uznání podle § 153a OSŘ. V této části se budeme…

Výměna oken v domě a společenství vlastníků jednotek

Oprava společných částí domu, v němž funguje společenství vlastníků jednotek (SVJ), mnohdy budí vášně a také otazníky ohledně postupu statutárního orgánu společenství i pravomoci společenství o těchto věcech rozhodnout. Standardně ve stanovách SVJ bývá finanční limit pro opravy společných částí, k němuž je oprávněn statutární orgán společenství…

GDPR ve VZ aneb ochrana osobních údajů v rámci zadávání veřejných zakázek

Zkratka „GDPR“, neboli Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, je v posledních měsících všudypřítomná. Stejně jako samotná oblast ochrany osobních údajů, která rovněž prostupuje v každé organizaci téměř všemi interními procesy. Ne jinak je tomu u zadavatelů veřejných zakázek, kteří by v rámci procesů zadávání měli rovněž zohlednit oblast ochrany…

K otázce vzniku bezdůvodného obohacení plněním za jiného proti jeho vůli

Podle ustanovení § 2991 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. (nového občanského zákoníku) se bezdůvodně obohatí také ten, kdo získá majetkový prospěch tím, že za něho bylo plněno, co měl po právu plnit sám.[1] Skutková podstata tohoto bezdůvodného obohacení spočívá v tom, že splněním dlužníkova dluhu věřiteli jinou osobou se majetkový stav dlužníka…

Zákaz prodeje luxusního zboží na online tržištích v rozhodnutí SDEU

Dle poměrně zajímavého, a v mnoha ohledech přelomového, rozhodnutí Soudního dvora Evropské Unie z prosince minulého roku ve věci Coty mohou nyní dodavatelé luxusního zboží zakázat svým autorizovaným distributorům jeho prodej přes tzv. online tržiště.

Marketing ve světle ustanovení GDPR

Jaké změny pro marketingové a PR oddělení společností znamená tzv. nařízení GDPR? Jsou společnosti povinné smazat veškeré osobní údaje, které již pro marketingové účely používají? O čem má být zákazník při udělování souhlasu se zpracováním osobních údajů informován? A změní se nějakým způsobem udělování souhlasu subjektů se zpracováním osobních…