občanské právo

Předběžné opatření ve světle nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 1847/16 ze dne 1. září 2016

Dne 1. září 2016 vydal Ústavní soud České republiky (dále „Ústavní soud“) nález sp. zn. II. ÚS 1847/16, ve kterém se zabýval povinností obecného soudu vyžádat si před nařízením předběžného opatření vyjádření toho účastníka soudního řízení, proti kterému předběžné opatření směřuje. Tento nález Ústavního soudu může znamenat velký průlom do právní…

Ke lhůtám pro svolání valné hromady a rozhodnutí o rozdělení zisku

Obchodní společnosti řeší v praxi otázku, zda a kdy je nutné svolat valnou hromadu společnosti za účelem projednání účetní závěrky, a kdy lze rozhodnout o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty. Ve vztahu k těmto otázkám existují určitá zákonem stanovená pravidla a časové limity, které je nutné dodržovat.

Mediátor versus advokát, role advokáta v mediaci

V květnu roku 2012 byl schválen zákon o mediaci, byl podepsán prezidentem a účinnosti nabyl k 1. 9. 2012. Specifické je, že uvedený zákon upravuje jen výkon mediace prováděné tzv. zapsanými mediátory, tedy mediátory, kteří mají oprávnění k výkonu své činnosti od Ministerstva spravedlnosti České republiky.

Podřízenost pohledávek zpátky ve hře

Poměrně častým „zajišťovacím“ institutem byly svého času smlouvy o podřízenosti pohledávek. V nich se banka (příkladmo banka A) se svým dlužníkem (příkladmo obchodní společností B) a jejím dlužníkem (příkladmo dlužník C) dohodla, že dokud nebude splacen její úvěr, nebude se C domáhat zaplacení dluhu po B. Je taková dohoda možná? Může se díky…

Nová regulace ochrany osobních údajů aneb na jaké změny se připravit

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů[1] bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno začátkem května tohoto roku a správci osobních údajů tak mají necelé dva roky na to, aby zajistili soulad prováděných zpracování osobních údajů s novou regulací. Jaké základní změny nařízení přinese, kterým institutům je potřeba věnovat zvýšenou pozornost a jak se na…

Právní úprava lidského těla po smrti

Klasik jednou řekl, že v lidském životě jsou jisté dvě věci – smrt a daně. Tento článek nebude mířit na daně, nýbrž na právní problematiku související se smrtí člověka a postmortální ochranu lidského těla.

Je Nejvyšší soud oprávněn snižovat náhrady nemajetkové újmy při ublížení na zdraví či usmrcení blízké osoby?

Při studiu občanskoprávní judikatury Nejvyššího soudu z posledních let lze zaregistrovat též rozhodnutí, kterými tento soud poškozeným rovnou snižuje již pravomocně přiznané náhrady nemajetkové újmy, často pojišťovnou již vyplacené. Nejvyšší soud má totiž již několik let právo dovoláním napadená rozhodnutí nejen rušit a vrátit nižšímu soudu k…

Zastavení pohledávky a „nedílné“ plnění zástavnímu věřiteli a zástavnímu dlužníku

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“ nebo „ObčZ“) ve svém § 1336 odst. 1 upravuje, že před splatností zajištěného dluhu může dlužník (zastavené pohledávky, tj. poddlužník) plnit na zastavenou pohledávku jen nedílně zástavnímu věřiteli i zástavnímu dlužníku. Zástavní věřitel i zástavní dlužník mají právo žádat, aby…

Znalecké dokazování ve sporech o náhradu újmy na zdraví a přístup soudů k hodnocení znaleckých posudků

Odpovědnost za újmu na zdraví bývá zpravidla neoddělitelně spjata zejména s posuzováním otázky, zda byl postup poskytovatele zdravotních služeb (lékaře či zdravotnického zařízení) vůči pacientovi v souladu s postupy lege artis (na náležité odborné úrovni). Zatímco prokázání existence samotné újmy na zdraví obecně většinou nečiní zásadní obtíže…

K problematice tzv. „rychlého“ předběžného opatření

Občanský zákoník jako hmotněprávní předpis upravuje ve svém ust. § 924 úpravu předběžného opatření v situaci, kdy se dítě ocitne ve stavu nedostatku řádné péče bez ohledu na to, zda tu je či není osoba, která má právo o dítě pečovat, anebo je-li život dítěte, jeho normální vývoj nebo jeho jiný důležitý zájem vážně ohrožen nebo byl-li narušen. Za…

Osvojení registrovaným partnerem

V červnu letošního roku přijalo plénum Ústavního soudu nález týkající se možnosti osvojení osobou žijící v registrovaném partnerství. Nález jistě významný, u kterého je potřeba si dobře uvědomit, se mění a co nikoli.

Nález Ústavního soudu sp. zn. IV ÚS 378/2016 k aplikaci § 46 odst. 7 exekučního řádu je konformní s ochranou společného zájmu věřitelů

Dne 27. 9. 2016 byl vyhlášen nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 378/16 ze dne 12. 9. 2016, kterým Ústavní soud v otázce rozsahu majetkové podstaty a vydání vymoženého plnění insolvenčnímu správci při střetu exekučního a insolvenčního řízení dal přednost aplikaci § 46 odst. 7 exekučního řádu v doslovném znění před jeho faktickým vyprázdněním, k…

Staronová novelizace NOZ

Řadě kolegů specializujících se na soukromé právo zcela jistě neuteklo, že takřka již celý rok nazpět byl Poslanecké sněmovně rozeslán vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony (veden jako sněmovní tisk 642) (dále jen „Návrh 2015“), který v současné době míří do 3.

Omezení svéprávnosti u osoby ve vegetativním stavu

Řízení o omezení svéprávnosti podle ust. § 34 a násl. zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen „ZŘS“) předpokládá určitou míru součinnosti posuzované osoby. Požadavek na součinnost osob, které jsou ve vegetativním stavu (tzv. apalický syndrom – těžké postižení kůry mozkové či subkortikálních struktur, přičemž je zachována…

Derivátní žaloba a povinnost zaplatit soudní poplatek až v souvislosti s rozhodnutím soudu o věci samé

V obecné rovině se derivátní žalobou domáhá společník za obchodní společnost náhrady újmy, která jí byla způsobena jejím statutárním orgánem, případně i dalšími osobami stanovenými v zákoně. O problematice derivátních žalob, ve spojitosti s úhradou soudního poplatku bylo již publikováno několik odborných článků. Existuje zde i judikatura…

K otázce postoupení pohledávky z titulu dosud nevypořádaného společného jmění manželů

Pokud manželé ze společného jmění manželů smlouvou o zúžení vyloučí veškeré statky, vyjma určité finanční částky, bude pouze tato finanční částka předmětem vypořádání po samotném zániku společného jmění manželů. Je však možné, aby bývalý manžel, pokud tuto finanční částku nebude mít ve své dispozici, během soudního řízení o vypořádání společného…

Odpovědnost za pacienta s Alzheimerovou chorobou

Ponechání pacienta postiženého dezorientací, poruchami vnímání a ztrátou identity (Alzheimerova choroba ve třetím stupni) bez dozoru v místnosti s okny nezajištěnými proti plnému otevření představuje porušení prevenční povinnosti provozovatele domova se zvláštním režimem podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních…

Krátce k otázce práva na spravedlivý proces v rozhodčím řízení

Rozhodčí řízení jako alternativa k řízení soudnímu nevylučuje právo na spravedlivý proces, neboť zakotvení této možnosti řešení sporu na základě dobrovolného uzavření rozhodčí smlouvy je v souladu se smyslem čl. 36 odst. 1 Listiny, který explicitně umožňuje - ve stanovených případech - domáhat se práva u jiného…

Střídavá péče, školní docházka a vzdálenost bydlišť rodičů

Poměrně velký rozruch u laické i odborné veřejnosti vyvolal před dvěma lety publikovaný nález Ústavního soudu ze dne 30. 5. 2014[1], ve kterém Ústavní soud konstatoval, že vzdálenost mezi bydlišti obou rodičů nemůže sama o sobě být překážkou střídavé péče. Mnozí si takto publikovaný názor Ústavního soudu vysvětlili tak, že i když otec bydlí v…

Hypotéky a nový zákon o spotřebitelském úvěru

Nová úprava spotřebitelských úvěrů se bude vztahovat i na hypoteční úvěry. Dlužníci tak zejména získají zákonnou možnost předčasného splacení a vyšší ochranu v případě prodlení se splácením úvěru.