občanské právo

K právu autora na nedotknutelnost jeho díla

Autorská práva k dílu nejsou jen prostředkem k zajištění ochrany majetkové sféry autora, která může být porušením autorského práva k dílu zasažena, ale také prostředkem sloužícím k ochraně jeho nemajetkových zájmů. V této souvislosti je používán termín tzv. autorskoprávního dualismu, v rámci něhož vedle sebe existují dvě samostatné skupiny…

Vypořádání společného jmění manželů aneb dokud nás smrt nerozdělí

Zemře-li jeden z manželů, zaniká spolu s manželstvím i jejich společné jmění, které je nutné řádně vypořádat. Zákon proto ukládá soudnímu komisaři, aby tak učinil v rámci pozůstalostního řízení a rozhodl, jaká část majetku připadne přeživšímu manželovi a jaká se naopak stane pozůstalostí, která se dále bude rozdělovat mezi…

Smlouva o dílo - Srovnání obchodního a občanského zákoníku ve světle judikatury Nejvyššího soudu ČR

Přestože od účinnosti NOZ uplynul téměř rok a půl, je i dnes ve sporech vyplývajících ze smluv o dílo, s ohledem na povahu takových sporů, aplikován velmi často režim zákona č.40/1964 Sb. resp. zákona č. 513/1991 Sb., neboť se jedná o spory velmi časté. Není tedy od věci připomenout si úpravu smlouvy o dílo v občanském zákoníku a v obchodním…

Ztráta radosti z dovolené – pokoje s výhledem na moře – frankfurtská tabulka

Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 28. 4. 2016, sp. zn. 33 Cdo 747/2015 řešil (vzhledem k nastávající sezóně letních dovolených) navýsost aktuální otázku týkající se institutu ztráty radosti z dovolené v případě, kdy cestovní kancelář v rozporu s cestovní smlouvou uzavřenou ještě v režimu čl. 852i odst. 1 obč. zák. nezajistila pro žalobce jako…

Neodpovídající informace v nabídkách - bude lhaní beztrestné?

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. („ZZVZ“), který bude účinný od 1. 10. 2016 a transponuje nové evropské zadávací směrnice, je bezesporu obrovským současným tématem v oblasti práva veřejných zakázek.

Pokuta za nepředání dítěte ve světle aktuální judikatury Ústavního soudu

Pokutu za nepředání nezletilého dítěte mezi rodiči upravuje aktuálně ustanovení § 502 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v aktuálním znění (dále jen „ZŘS“). Na první pohled se může zdát, že se jedná o nový institut, který by byl zaveden s novým občanským zákoníkem. Nicméně opak je pravdou a jedná se o zcela ustálený…

Zápočet daru na dědický podíl

I. Při zápočtu daru na dědický podíl obdarovaného dědice ve smyslu ustanovení § 484 obč. zák. je třeba výjimečně přihlédnout ke změnám hodnoty daru v období mezi bezúplatným nabytím a úmrtím zůstavitele, případně obdobím, kdy došlo k převodu věci z obdarovaného na třetí osobu ještě za života zůstavitele.

Služebnost týkající se vzhledu nemovitosti

V praxi se často setkáváme s požadavky majitelů nemovitostí, jak zajistit zachování jednotného vzhledu a charakteru několika vedle sebe stojících nemovitostí i v případě prodeje jedné z nemovitostí třetím osobám. Jedním z nejvhodnějších řešení je zřízení služebnosti, která by omezovala vlastníka dotčené nemovitosti v libovolných změnách vzhledu, a…

Dědická smlouva – střet záměru zákonodárce s realitou

Dědická smlouva byla jako staronový institut navrácena do českého právního řádu účinností nového občanského zákoníku téměř po více než šedesáti letech. Jedná se o institut, kterému zákonodárce zamýšlel dát velkou důležitost a váhu, a to zejména vzhledem k respektu široké smluvní volnosti zůstavitele a právní jistotě…

Každý třetí Čech si ulívá nějaké peníze bokem

Před nedávnem jsem četl zajímavou statistiku, jejíž výsledky jsem si vypůjčil do názvu dnešního vysvětlení. Podle průzkumu ING Bank „Svět spoření“ se k ulívání peněz bokem přiznala třetina z dotázaných žijících v manželském či partnerském vztahu. Mnohdy přitom nejde o malé částky. Každý desátý muž nebo žena má tajné úspory vyšší než tři měsíční…

Ústavní konformita rozsudku pro uznání

Ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 13/15 ze dne 31. 5. 2016 vyhlášeném 6. 6. 2016 plénum Ústavního soudu zamítlo návrh I. senátu Ústavního soudu na zrušení ustanovení § 114b odst. 5 a v rozsahu odkazu na § 114b odst. 5 i ustanovení § 153a odst. 3 (dále jen „napadená ustanovení“) zákona č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů…

Škoda z provozní činnosti ve světle judikatury Nejvyššího soudu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) ve svém ustanovení § 2924 obsahuje úpravu náhrady škody způsobené provozní činností. Co se však rozumí pod samotným pojmem „provozní činnost“, jak se může provozovatel zprostit povinnosti nahradit škodu, na jaké situace komentované ustanovení dopadá a na jaké…

Žaloba na zrušení rozhodčího nálezu s akcentem na zrušení z důvodu neposkytnutí možnosti projednat věc před rozhodci

Rozhodčí řízení je alternativou ke klasickému civilnímu soudnímu procesu pro řešení většiny sporů. Strany se dle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů (dále také jen „ZRŘ“) mohou dohodnout, že jejich spor již vzniklý, případně spory v budoucnu vzniklé, bude rozhodovat jeden či více rozhodců…

Některé aspekty rodinného závodu

§ 700 odst. 1 věta první zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také NOZ), obsahuje definici rodinného závodu. Rodinný závod je zvláštním typem obchodního závodu. Není právnickou osobou, jeho existence se neeviduje. Je věcí, a to věcí hromadnou[1]. Že obchodní závod, potažmo rodinný, je věcí hromadnou, také vyplývá z § 1314 odst. 2 NOZ. Ten…

Nezbytná cesta aneb jak se k tomu svému pozemku vlastně dostat?

Jedním z častých problémů při nákupu nemovitosti je zajištění přístupu k ní. Nejen to. Narušení sousedských vztahů, účelová koupě nemovitosti sloužící jako přístup k pozemku a podobné případy mohou vést k tomu, že dosud mlčky tolerovaný stav nahradí bránění ke vstupu na pozemek a problém je na světe. Podobné situace mnohdy vedou k podání žádosti o…

Povinnost společenství vlastníků přizpůsobit stanovy nové právní úpravě

Již téměř tři roky platí povinnost pro společenství vlastníků (dále jen SV) vzniklá před 1. 1. 2014, přizpůsobit dle ust. § 3041, odst. 2, občanského zákoníku (dále jen OZ) svoje stanovy v ustanoveních odporujících OZ, tak aby dopovídaly stávající právní úpravě. Většina SV vzniklá za účinnosti zákona o vlastnictví bytů (dále jen ZoVB) většinou…

Nabytí svéprávnosti v souvislosti s poskytováním zdravotní péče a souhlasu s jejím poskytováním

Skutečnost, že člověk postupně v průběhu života nabývá svéprávnosti (dříve způsobilosti k právním úkonům) je neoddiskutovatelnou skutečností a faktem, na který v různých případech myslí, ve větší či menší míře, náš právní řád. Při posuzování míry svéprávnosti je třeba vycházet z rozumové a volní vyspělosti každého jedince a z toho důvodu je…

Právo veřejných zakázek – k jednomu zajímavému problému z praxe

Subodvětví práva veřejných zakázek má za úkol (již ze své prapodstaty) zejména regulovat problematiku veřejných zakázek. Za jeho kruciální úlohu můžeme pokládat úpravu efektivity, transparentnosti a kontroly nakládání s veřejnými prostředky.

Rozhodné právo pro rozvod mezinárodního manželství

V případě rozvodu „mezinárodních“ manželství je často prvotní otázka, ve kterém státě se lze rozvodu manželství vůbec domáhat, přičemž této problematice jsem se podrobně věnoval v jiném svém článku. Další neméně podstatnou otázkou pak pro rozvádějící se manžele je také stanovení rozhodného (hmotného) práva, jež na jejich rozvod bude aplikovat…

Dovolená je za dveřmi

Titulek vyjadřuje známou pravdu. Hlavní sezóna dovolených je za dveřmi. Ať ji budeme prožívat kdekoliv, mnohdy jsou s tím starosti. Nejenom že musíme splnit legislativní podmínky pro její možný nástup, ale i zkažená dovolená nás může překvapit. Oproti předchozím létům máme všichni, kteří se těšíme na dovolenou, velkou výhodu. Nejde o snížení cen…