občanské právo

Nároky sekundárních poškozených z titulu náhrady nemajetkové újmy dle Nejvyššího soudu

Dne 14. 4. 2016 vydal Nejvyšší soud rozsudek sp. zn. 4 Tdo 1402/2015, který se dotýká tématu nároku poškozených na náhradu nemajetkové újmy po škůdci, který svým jednáním způsobil smrt osobě blízké poškozeným. Nejvyšší soud se zde vyjádřil k několika důležitým otázkám a pojmům, které si tak dovolím v tomto článku…

Limitace nabídkové ceny v zadávacím řízení

Šťastnější čtenáři situaci „mít hluboko do kapsy“ neznají nebo si ji vybaví z období života studentského.[1]

Zadavatel ale situaci, kdy si určité plnění pořídit chce, avšak zjistí nedostatek prostředků na jeho úhradu, může zažít nejednou.[2] Pokud k uvedenému dojde až po zahájení zadávacího řízení, není pozice zadavatele…

Rodinný závod – problémy z pohledu občanského soudního řádu

Pojem „rodinný závod“ zavedl do českého právního řádu nový občanský zákoník (NOZ) jako zcela nový institut, inspirovaný dle důvodové zprávy italskou právní úpravou Codice Civile a z části i francouzskou právní úpravou. Jak uvádí důvodová zpráva k NOZ, zamýšleným cílem této novinky mělo být „vyplnění prostoru, kdy členové rodiny pro rodinný závod…

Korporátní maska a její sejmutí

Téma tzv. korporátní masky a jejího stržení není nikterak nové. Svou tradici má zejména ve státech s angloamerickým právním systémem, kde se ze soudní rozhodovací praxe zrodila doktrína Piercing the Corporate Veil. Zcela pozadu ale nezůstalo ani kontinentální právo, i když zde propichování korporátního závoje není tak intenzivní, a to s ohledem na…

K náhradě nákladů řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví

Soudní spory, v nichž se spoluvlastníci domáhají zrušení a vypořádání jejich spoluvlastnických vztahů k určitému majetku, se v praxi vyskytují poměrně často. Jelikož jsou přitom tyto spory v určitých ohledech odlišné od soudních sporů s tradičními rolemi věřitel – dlužník či obecně oprávněný – povinný, poněkud specifická pravidla dopadají též na…

Odpovědnost za vady projektové dokumentace při realizaci díla

Pro realizaci jakékoli stavby je zásadním dokumentem vedle smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem projektová dokumentace, která definuje předmět této stavby. V tomto příspěvku se zaměřuji na otázku odpovědnosti vztahující se právě k projektové dokumentaci a jejím vadám.

Osvojení osobou žijící v registrovaném partnerství

Vzhledem k tomu, že noviny palcovými titulky před prázdninami avizovaly, že partner žijící v registrovaném partnerství může osvojit biologické dítě svého partnera, velmi mne zajímal obsah nálezu pléna Ústavního soudu 7/15 ze dne 14. června 2016[1] (dále jen "Nález").

K povinnosti prenotifikace dle čl. 7 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 v případě veřejných zakázek na uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Autoři tohoto článku se v praxi opakovaně setkali s otázkou, zda objednatel mající postavení veřejného zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“ nebo „zákon o veřejných zakázkách“), musí při zadávání veřejné zakázky, jejímž předmětem je uzavření smlouvy o veřejných službách v…

Kdo je ve výhodě? Reflexní škoda a odpovědnost jednatele společnosti s ručením omezeným v ČR a Rakousku

Zápletka jako ze špatného filmu. Zahraniční společnost založí v Čechách dceřinou společnost. Do čela postaví někoho místního, kdo „se vyzná“ v českých poměrech, má kontakty a mluví česky. Spolupráce na počátku probíhá bezproblémově. Z ničeho nic je ale dceřiná společnost v červených číslech, zjistí se, že jednatel uzavřením nevýhodných smluv…

Sporný versus nesporný rozvod manželství

Navzdory představě většiny novomanželů se ne každé manželství vždy vydaří. Pakliže manželství dospěje do fáze, kdy jeho další trvání již není možné, přichází na řadu jeho rozvod. Obecně lze říci, že v případě, že oba manželé s rozvodem manželství souhlasí a na všech záležitostech ohledně rozvodu manželství se jsou schopni shodnout, jedná se o…

Výkon funkce člena statutárního orgánu obchodní společnosti a zmocnění jiné osoby

Právní úprava právnických osob je s nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) založena na principu tzv. teorie fikce. Právnická osoba je považována za umělý konstrukt, který má právní osobnost, nikoliv však vůli. Právnické osobě je přičítána vůle fyzických osob, kteří jsou členy statutárního orgánu právnické…

Kdy lze nařídit ústavní výchovu?

Ústavní výchova představuje značný zásah soudu do vztahů mezi dítětem a jeho rodiči. Soud by se měl k nařízení ústavní výchovy uchylovat pouze výjimečně. Tento článek se zabývá zejména důvody, které vedou k nařízení ústavní výchovy, avšak nepomine ani její funkce a její souvislost s vyživovací povinností…

Kam kráčíš, náhrado při usmrcení osoby blízké?

Podobně jako u náhrad při ublížení na zdraví, stanoví nový občanský zákoník i pro náhrady pozůstalým při usmrcení osoby jim blízké poměrně vágní kritéria - ta v konečném důsledku spočívají na „zásadách slušnosti“. Bylo vůlí autorů nového kodexu, aby bližší zákonná pravidla absentovala, což však logicky zadělalo na problémy v praxi. Podobně jako v…

Některé nešvary provádění velkých stavebních projektů v České republice

Většina staveb většího rozsahu (typicky stavby dopravní infrastruktury, ať už jde o dálnice, mosty, železnice apod.) je v dnešní době budována na základě smluv o dílo, jejichž součástí jsou více čí méně modifikované vzorové smluvní podmínky vydávané mezinárodní organizací konzultačních inženýrů FIDIC (Fédération Internationale Des…

Právní úprava skončení nájmu prostoru sloužícího k podnikání sjednaného na dobu určitou dle NOZ

Jako do mnoha jiných oblastí soukromého práva, i do nájmu podnikatelského prostoru přinesla rekodifikace civilního práva zásadní změny. Jednou z nejzřejmějších je změna v systematice právní úpravy, když na rozdíl od předešlé právní úpravy[1] vtělil zákonodárce úpravu nájmu podnikatelského prostoru přímo do samotného znění zákona č. 89/2012 Sb.

Vybrané problémy registru smluv ve zkušebním provozu

Dne 1. července 2016 vstoupil v účinnost zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „Zákon“), jehož účelem je zejména dosažení transparentnosti v nakládání s veřejnými prostředky a veřejným majetkem a jenž má dosahy i do…

Jaké významné změny přinese zákon o zadávání veřejných zakázek?

Dne 1. října 2016 nabyde účinnosti zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který je výsledkem implementace evropských zadávacích směrnic z roku 2014.[1] Nová právní úprava představuje jak na evropské, tak i národní úrovni nejvýznamnější posun v oblasti veřejného zadávání za více než deset let.

K obraně proti provedení či neprovedení záznamu a poznámky v katastru nemovitostí

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu zabývající se nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu zahrnující další postupy správních orgánů do této kategorie a umožňující tak jejich soudní přezkum patří dlouhodobě k těm nejzajímavějším. Jindy jsou do této kategorie rozšířeným senátem zahrnovány též úkony, které byly dříve (pro účely…

Nastavení smluvní pokuty v obchodních vztazích

Smluvní pokuta je jedním z nejčastěji používaných právních instrumentů sloužících k motivování povinného, aby splnil svojí smluvní povinnost. Při jejím smluvním nastavení však v praxi mohou nastávat pochybnosti, zejména co se týče vymezení povinností, na které se daná smluvní pokuta vztahuje, jakož i určení její výše nebo způsob, jak se výše…

Některé otázky k řádnému a včasnému zajištění závazků u veřejných zakázek

Zadávací řízení je zvláštním typem kontraktačního procesu vedoucí k uzavření písemné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, kterým je fyzická nebo právnická osoba poskytující služby, provádějící stavební práce či dodávající zboží. Obchodní podmínky jsou dle ustanovení § 44 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění…