občanské právo

Pozorný občan nebude ve veřejných zakázkách od 1. října 2016 žádán?

Čitatelé článku jistě již zaslechli v různých rozhlasových stanicích[1] živé hlášení ostatních posluchačů upozorňující na provádění policejní kontroly či měření rychlosti. Uvedené informace jsou totiž většinou posluchačů žádány.[2] Autor článku se tak táže, proč s nabytím účinnosti[3] zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen…

Právní následky manželské nevěry

Ustanovení § 687 odst. 2 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ObčZ), stanoví, že manželé si jsou navzájem povinni úctou, jsou povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat svou důstojnost, podporovat se, udržovat rodinné společenství, vytvářet zdravé rodinné prostředí a společně pečovat o děti. Z logiky věci má tento soubor…

Nabytí nemovitosti neevidované v katastru nemovitostí od nevlastníka

I když se v praxi spíše setkáváme s nabýváním vlastnického práva k nemovitostem evidovaným v katastru nemovitostí, také nemovitosti v katastru nemovitostí neevidované mohou být předmětem nabytí vlastnického práva. Existence nemovitostí nezapsaných v katastru nemovitostí je dána tím, že zákon č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, v platném znění…

Náhrada za omezení vlastnického práva vymezením veřejně prospěšné stavby v územním plánu

Územní plán je zcela zásadní pro využití pozemků nacházejících se na území obce, a potažmo jejich hodnotu. Změna tohoto využití se proto může citelně dotknout práv vlastníka pozemku, jemuž je například znemožněno zřídit na něm stavbu, za účelem jejíž realizace pozemek koupil. Stavební zákon sice vlastníkovi pozemku, jehož využití se změna územního…

Jak si psát se státem a obchodními partnery?

Zdálo by se, že komunikace se soudy, s orgány veřejné správy a s obchodními partnery je věc triviální, každodenně odzkoušená a nevyvolávající žádné otázky. Realita je však zcela opačná. Zažité postupy a mechanismy komunikace jsou mnohdy vadné a ve chvíli, kdy má přijít na dokazování u soudu, zcela nedostačující. V tomto článku se pokusím poukázat…

Know-how po rekodifikaci

Pokládám si otázku, jak přistupovat k know-how po rekodifikačních změnách. Tedy ptám se, co to vlastně je a jak s tím mám nakládat. V předkládané stati bych se rád zaměřil na otázku vymezení pojmu know-how a jeho systematizaci v rámci soukromoprávních institutů a dále se zabýval jeho ochranou.

Zastoupení akcionáře na valné hromadě a odlišné hlasování u jednotlivých akcií

Cílem tohoto příspěvku je nastínění možnosti účasti více zmocněnců zastupujících akcionáře na valné hromadě, resp. účastI akcionáře a zmocněnce na stejné valné hromadě, a dále odlišné hlasování pro jednotlivé akcie akcionáře s ohledem na současnou právní úpravu a judikaturu Nejvyššího soudu.

Dosažení věku tří let dítěte jako zásadní změna poměrů ve smyslu § 909 o. z.

Ústavní soud se v nálezu I. ÚS 247/16 zabýval otázkou, zdali dosažení věku tří let dítěte může být takovou změnu poměrů, která by mohla odůvodnit změnu výkonu rodičovské odpovědnosti dle § 909 o. z.

Když mi lidé chodí po pozemku aneb účelová komunikace

Ze všech právních institutů, které umožňují procházení přes cizí pozemek, se veřejně přístupná účelová komunikace (dále „VPÚK“) setkává s největším nepochopením ze strany laické veřejnosti. Daleko větším problémem však je, že o mnoho jasněji v této oblasti nemívají ani sami právníci, či správní orgány, které její existenci…

Kontrolní participace společníka společnosti s ručením omezeným prostřednictvím jeho práva na informace dle § 155 ZOK

Nová úprava korporátního práva obsažená v zákoně č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech[1] přinesla poměrně výrazné posílení možnosti přístupu společníka společnosti s ručením omezeným k informacím o společnosti, když explicitně ve svém ustanovení § 155 ZOK normuje právo společníka – nebo jeho zástupce - požadovat od…

Smlouva o výstavbě - 2. díl

První z příspěvků věnovaných smlouvě o výstavbě uzavírané při výstavbě půdních bytů byl zaměřen na základní náležitosti tohoto smluvního typu s důrazem na ustanovení, jejichž aplikace může činit obtíže.[*] V druhém příspěvku se opět budu věnovat některým kontroverzním ustanovením, konkrétně problematice nabytí vlastnického práva k nové…

Ochrana procesních práv nezletilých v řízení před soudem

Již v roce 1990 podepsala Česká a Slovenská Federativní republika mezinárodní Úmluvu o právech dítěte.[1] Podle Úmluvy musí být zájem dítěte předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními nebo zákonodárnými orgány.[2] Přestože je Česká republika k…

Změny u daně z nabytí nemovitých věcí

Minulý týden byla Senátem schválena novela zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Vzhledem k tomu, že se neočekává vrácení této novely ze strany prezidenta zpět Poslanecké sněmovně, její účinnost zřejmě nastane ještě letos. Zásadním bodem novely je změna v určení osoby poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí –…

Uložení procesní povinnosti nad rámec zákona

V českém soudnictví platí tradiční zásada, že soud zná právo (iura novit curia) a jeho činností je nalézání práva, a to podřazováním konkrétního případu pod obecnou právní normu. Soud není vázán právními názory účastníků řízení, přísluší mu zásada volného hodnocení důkazů a nalézání práva je jeho výsostnou pravomocí. Soud tak civilním řízení…

K otázce počátku běhu lhůty pro jmenování předsedajícího rozhodce dle zákona o rozhodčím řízení

V řízení sp. zn. 23 Cdo 3870/2015 se Nejvyšší soud zabýval otázkou, kdy nastává počátek běhu třicetidenní lhůty pro jmenování předsedajícího rozhodce již jmenovanými rozhodci dle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění (dále jen „ZRŘ“). ZRŘ na rozdíl od úpravy obsažené v řádech…

Občanský zákoník a pracovněprávní vztahy

V zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb. - dále jen „ZP“) se již dva a půl roku uplatňují změny, které přinesl do pracovněprávních vztahů nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb. dále jen „NOZ“) a zákon č. 303/2013 Sb., kterým se v souvislosti s rekodifikací soukromého práva změnily některé zákony (dále jen „změnový zákon“). NOZ ovlivňuje ZP…

Rodinný závod jako nově upravený institut

Nový občanský zákoník poprvé upravuje problematiku rodinného závodu. Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela nový institut, lze narazit na několik výkladových problémů.

Vybrané novinky v energetice

Dne 5. června 2015 byla ve Sbírce listin zveřejněna novela energetického zákona.[1] Převážná část novely nabyla účinnosti již 1. ledna 2016. Další změny nabudou účinnosti postupně, a to 1. srpna 2017 a dále pak 1. ledna 2018 a 2019. Účelem novely je zejména transpozice a adaptace příslušné legislativy Evropské unie,[2] provedení úprav…

Předsmluvní odpovědnost při vyjednávání akviziční transakce

Nový občanský zákoník (NOZ) přináší nově komplexní úpravu předsmluvní odpovědnosti, chránící ekonomické zájmy stran vyjednávajících rámcovou smlouvu o koupi podílu, akcií či obchodního závodu, a to jak v počátcích procesu vedoucího k podpisu smlouvy, tak i ve finální fázi, kdy se jeví uzavření akviziční smlouvy jako velmi…

Snaha podnítit inovace skrze veřejné zakázky a úsilí o udržení konkurenceschopnosti Evropské Unie

Nový zákon o veřejných zakázkách nově usiluje také o podnícení inovací skrze veřejné zakázky. Abychom pochopili, co se skrývá za tímto zákonem vyplývajícím z dva roky starých Směrnic Evropské unie (Směrnice 2014/24/EU a 2014/25/EU), je nutné se podívat také na širší vývoj tohoto ustanovení v rámci debat v Evropské unii a vyjádření Evropské komise.