občanské právo

Nabytí svéprávnosti v souvislosti s poskytováním zdravotní péče a souhlasu s jejím poskytováním

Skutečnost, že člověk postupně v průběhu života nabývá svéprávnosti (dříve způsobilosti k právním úkonům) je neoddiskutovatelnou skutečností a faktem, na který v různých případech myslí, ve větší či menší míře, náš právní řád. Při posuzování míry svéprávnosti je třeba vycházet z rozumové a volní vyspělosti každého jedince a z toho důvodu je…

Právo veřejných zakázek – k jednomu zajímavému problému z praxe

Subodvětví práva veřejných zakázek má za úkol (již ze své prapodstaty) zejména regulovat problematiku veřejných zakázek. Za jeho kruciální úlohu můžeme pokládat úpravu efektivity, transparentnosti a kontroly nakládání s veřejnými prostředky.

Rozhodné právo pro rozvod mezinárodního manželství

V případě rozvodu „mezinárodních“ manželství je často prvotní otázka, ve kterém státě se lze rozvodu manželství vůbec domáhat, přičemž této problematice jsem se podrobně věnoval v jiném svém článku. Další neméně podstatnou otázkou pak pro rozvádějící se manžele je také stanovení rozhodného (hmotného) práva, jež na jejich rozvod bude aplikovat…

Dovolená je za dveřmi

Titulek vyjadřuje známou pravdu. Hlavní sezóna dovolených je za dveřmi. Ať ji budeme prožívat kdekoliv, mnohdy jsou s tím starosti. Nejenom že musíme splnit legislativní podmínky pro její možný nástup, ale i zkažená dovolená nás může překvapit. Oproti předchozím létům máme všichni, kteří se těšíme na dovolenou, velkou výhodu. Nejde o snížení cen…

Zájmové sdružení právnických osob a nový občanský zákoník

Cílem tohoto článku je objasnění aktuální právní úpravy platné pro zájmové sdružení právnických osob, a to zejména s ohledem na přijetí zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonů souvisejících, a dále popsání postupu přeměny zájmového sdružení právnických osob na spolek dle ustanovení § 3051 občanského…

Pokuta za neuskutečněný styk u starších dětí

Ústavní soud vydal dne 19. 4. 2016 pod sp. zn. II. ÚS 3489/15 nález, kterým se zásadním a velmi racionálním způsobem vyjádřil k problematice ukládání pokut matkám za nerealizované styky v případech, kdy děti dosáhnou věkové hranice, u níž zákon počítá s tím, že je jejich názoru potřeba věnovat patřičnou…

Rekognice v civilním řízení

Judikatura je ustálena v závěru, že § 125 o. s. ř. obsahuje toliko demonstrativní výčet důkazních prostředků a že lze tedy k prokázání konkrétní skutečnosti použít i jiné důkazní prostředky v tomto ustanovení explicitně neuvedené, jako jsou např. fotografie, zvukové a obrazové záznamy, apod.

Zaknihované akcie - nová podmínka pro účast ve veřejných zakázkách

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek ukládá akciovým společnostem, které se chtějí ucházet o veřejné zakázky, povinnost mít zaknihované akcie. Jaké dopady bude mít nová právní úprava na zadávání veřejných zakázek, dotčené akciové společnosti a jejich akcionáře? A jakým způsobem lze přeměnu listinných akcií na zaknihované akcie…

Instrumenty finančního trhu a hypotéka jako věc v právním smyslu

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.[1]) se svou novou definicí věci v právním smyslu ve svém ustanovení § 489 pojímá do institutu věci v právním smyslu diametrálně větší množství než doposavad. Jedním z těchto statků jsou i finanční instrumenty, které byly doposud jinou majetkovou hodnotou a které jsou výslovně zmíněny v důvodové zprávě…

K předpokladům úspěchu návrhu žalovaného na zrušení rozsudku pro zmeškání

Podmínky pro to, aby soud mohl vydat rozsudek pro zmeškání, upravuje občanský soudní řád (dále jen o.s.ř.) v ustanovení § 153b odst. 1. Dle citovaného ustanovení platí:

Legislativní past pobočných spolků

Již více než dva roky je v účinnosti nový občanský zákoník (NOZ). Tento předpis mj. způsobil, že se ze všech občanských sdružení staly spolky a z jejich organizačních jednotek pobočné spolky. Zároveň uložil již existujícím subjektům těchto právních forem lhůty, ve kterých mají povinnost uvést své zakládací dokumenty i zápisy ve veřejném rejstříku…

Kodeterminace členů dozorčí rady - znovuzavedení zaměstnanecké participace

S účinností zákona o obchodních korporacích z českého právního řádu po dlouhých letech vymizelo jedno z důležitých práv zaměstnanců některých akciových společností, tedy možnost volit část dozorčí rady. V současnosti je na půdě Poslanecké sněmovny projednávána příslušná novela, která si klade za cíl navrátit věci do původního stavu, tedy jak…

Odpovědnost za škodu způsobenou státem – Je třeba pro přiznání náhrady urgovat soud?

Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávný úředním postupem je předpisem velice známým. V tomto článku se budu zabývat jedním jeho dílčím a poměrně drobným aspektem týkajícím se náhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem spočívajícím v nevydání rozhodnutí v přiměřené…

Předat firmu všem dětem a manželce?

Už se vám to možná někdy stalo. Do vašeho poklidného a rutinního života najednou vstoupila nečekaná událost, která rázem převrátila vše naruby. Podobné zlomové okamžiky, kdy se znovu rozdávají karty, definují pravidla i vztahy mezi hráči, zažívají ve hře zvané život nejenom jednotlivci, ale i společnosti.

Předvídatelnost jako jedna z podmínek náhrady škody

Je známo, že zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) rozlišuje v základu tři případy možného porušení právní povinnosti. Jsou jimi porušení dobrých mravů (§ 2909 občanského zákoníku), porušení povinnosti stanovené přímo zákonem (§ 2910 občanského zákoníku) a porušení smluvní povinnosti (§ 2913 občanského zákoníku). Pro…

Mohou insolvenční správci zpeněžovat dle ust. § 76 odst. 2 exekučního řádu kladívkem exekutorovým?

Zřejmě nelze nesouhlasit s citací George Santayana: „Kdo nezná svou minulost, je odsouzen ji opakovat.“ Tato moudrá rada je určitým východiskem pro rozklíčování otázky, zda lze v rámci insolvenčního řízení zpeněžit majetek způsobem dle ust. § 76 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech („EŘ“), tj. exekuční dobrovolnou…

Rodičovská odpovědnost pod drobnohledem

Úskalí české právní úpravy rodičovských povinností a práv, jejich vzniku, trvání, omezování a jejich smluvních modifikací jako „nezamýšlený“ zdroj konfliktních situací.

Založení společnosti s ručením omezeným bude levnější

S účinností od 7. června 2016 zlevní zakládání jednoduchých společností s ručením omezeným. Tato změna sleduje požadavek Evropské unie na snížení nákladů nutných k založení „podniku“ na maximálně 100 EUR. Celkové náklady na založení a zápis jednoduché společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku se živnostenským oprávněním však i po této…

Musí mít spolek živnostenské oprávnění?

Titulek článku může znít velice paradoxně. O to paradoxnější je, že některé rejstříkové soudy vyžadují při zápisu spolku předložení živnostenského oprávnění, aniž by blíže zkoumaly, zda má spolek v plánu podnikatelskou činnost skutečně provozovat, či nikoliv.

Konec nejasností ohledně přezkumu VZMR?

Od počátku účinnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále též „ZVZ” nebo „zákon”), je stále velmi spornou otázka, zda je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS”) příslušný k přezkumu veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen „VZMR”), či nikoliv. Zatímco Krajský soud v Brně (dále jen „KS”) a Nejvyšší správní soud České…