občanské právo

Limity autobiografických knih aneb Jak napsat autobiografii a vyhnout se žalobám

Hvězdné autobiografie lákají miliony čtenářů hledajících detaily ze soukromého života slavných, životní ponaučení, faktografii, ale i pobavení, povzbuzení do života. Autobiografické knihy se mnohdy týkají kromě života autora i třetích osob. Jak je možné bránit se zásahu do soukromí v případě autobiografie a jaké jsou hranice svobody…

K nevhodné době a újmě při zrušení a vypořádání spoluvlastnictví

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“), doznala nezanedbatelných změn mj. i úprava zrušení a vypořádání spoluvlastnictví. Jednou z otázek, která vyvolala diskusi odborné i laické veřejnosti se přitom stala mj. i problematika nemožnosti žádat o oddělení ze spoluvlastnictví či…

Analýza rizik systémové podjatosti při povolovacích procesech v judikatuře Nejvyššího správního soudu

Čím dál tím častěji se v rámci správních řízení, zejména při povolovacích řízeních podle stavebního zákona, lze setkávat s pojmem systémová podjatost. Systémovou podjatostí se rozumí případ, ve kterém jsou z rozhodování o věci (např. územní rozhodnutí, stavební povolení) vyloučeni všechny úředních osoby příslušného správního orgánu (typicky…

Vývoj daně z nabytí nemovitých věcí a očekávané změny

Nemovitosti jsou v režimu českého práva zatíženy dvěma základními druhy daní. Daní z nemovitostí, která je vázána na vlastnictví nemovitého majetku, a daní z nabytí nemovité věci (dříve daň z převodu nemovitostí), která postihuje majetek tzv. v pohybu, neboli při změně vlastníka.[1]

Role správce při prosté a plné správě cizího majetku

Jedním z nových institutů, které do českého práva přinesla rekodifikace soukromého práva, je správa cizího majetku (§ 1400 až § 1474 obč. zák.). Podle důvodové zprávy k novému občanskému zákoníku je generální úprava správy cizího majetku „hospodářsky, sociálně i právně velmi potřebná a v našem soukromém právu je její nedostatek citelný.“.[1] O…

Kam až sahá ochrana nájemce?

Pravděpodobně nelze nesouhlasit s tím, že nájemci, jakožto slabší straně soukromoprávního vztahu, je potřeba poskytnout určitou zákonnou ochranu. Otázkou však zůstává, do jaké míry je nutné a potřebné nájemce chránit na úkor omezení jednoho z nejvýznamnějších atributů vlastnického práva, a to sice ius disponendi – práva s věcí nakládat dle…

Moderní rodina aneb osvojení registrovanými partnery

Rodina je: a) máma, táta a dítě; b) máma, druhá máma a dítě; c) táta, druhý táta a dítě; d) jenom máma a dítě; e) jenom táta a dítě; f) pojem, jehož obsah se proměňuje spolu s dobou. Ano, pohledy na to, co to vlastně je a jak by měla vypadat rodina, se různí. Její vymezení je proto lepší přenechat spíše sociologickým disciplínám. Stejně tak se…

Aktuální právní úprava rozhodování o svéprávnosti a její připravované změny

Rozhodování o svéprávnosti má závažný dopad do osobní integrity posuzovaného, proto je důležité, aby vydané rozhodnutí důsledně naplňovalo zákonné náležitosti, sledovalo smysl a účel institutu omezení v každém individuálním případě, bylo jasné, výstižné, šetrné a pokrývalo všechny oblasti právních vztahů, do kterých konkrétní posuzovaná osoba…

Postoupení pohledávky v rozporu se smluvním zákazem postoupení

Ujednání o zákazu postoupení pohledávek je nepochybně velmi frekventovanou součástí smluv uzavíraných v obchodních vztazích. I přes všeobecný zájem na právní jistotě ohledně povahy smluvního zákazu postoupení a jeho důsledků na postoupení učiněné v rozporu s takovým ujednáním nepřistupuje odborná veřejnost k této otázce jednotně. Tento článek si…

Smlouva o výstavbě - 3. díl

Třetí a poslední část miniseriálu věnovaného smlouvě o výstavbě v souvislosti s výstavbou půdních bytů bude věnována otázce změn účastníků smlouvy, konkrétně možnosti postoupení smlouvy ve smyslu ustan. § 1895 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“).

Zaknihování akcií jako podmínka pro účast ve veřejné zakázce?

Ve Sbírce zákonů byl dne 29. 4. 2016 zveřejněn nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Ohledně kvality zákona a jeho koncepci se vede rozsáhlá odborná diskuze, ale to není téma tohoto článku.

Rozhodování per rollam u společenství vlastníků jednotek

Nový občanský zákoník zavedl výslovně úpravu rozhodování per rollam (mimo zasedání shromáždění) u shromáždění společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“); tato úprava je obsažena v § 1210 a následujících.[1] V tomto článku bych se chtěla zaměřit jak na teoretické otázky tohoto problému a úpravu ve stanovách SVJ, tak i na praktické…

Soudní poplatek z odvolání a procesní nástupce odvolatele

Podá-li odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně účastník řízení, který je osvobozen od soudních poplatků podle § 11 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), není jeho procesní nástupce, který vstoupí do odvolacího řízení podle § 107a o. s. ř. po podání odvolání, povinen platit soudní poplatek za odvolání. Osvobození od…

Předkupní právo a důsledky jeho porušení

Obsahem předkupního práva je povinnost prodávajícího (dlužníka) nabídnout oprávněné osobě (předkupníkovi) věc ke koupi, pokud by ji chtěl prodat třetí osobě (koupěchtivému). Ačkoliv podstata samotného předkupního práva se v důsledku přijetí nového občanského zákoníku[1] („NOZ“) příliš nemění, přinesla nová právní úprava určité změny v jeho pojetí…

Kde a jak uplatnit nárok na výživné pro nezletilé dítě

Soudní vymáhání a zvyšování výživného pro nezletilé dítě se liší od klasického soudního sporu o peněžité plnění. Tento článek poskytuje základní informace pro zákonné zástupce nezletilého kde a jakým způsobem nárok na výživné uplatnit.

Kumulativní hlasování

Rekodifikace soukromého práva přinesla do české právní úpravy celou řadu nových práv a institutů. Jedním z těchto institutů a zároveň nástrojem ochrany menšiny je kumulativní hlasování, jakožto způsob volby členů orgánů kapitálových společností. Dle tohoto v Evropě nepříliš známého způsobu hlasování se počet hlasů společníka (akcionáře) zjistí…

Role časové hodnoty peněz při stanovení výše peněžitého plnění soudem

V rámci české rozhodovací praxe obecných i rozhodčích soudů se denně setkáváme s tím, že konečné rozhodnutí sporu nastává až několik let od data vzniku sporu. Tento časový nesoulad je třeba v praxi řešit zejména v případě těch sporů, na jejichž konci je vypláceno některé straně peněžité plnění. S tímto se setkáváme běžně u žalob na náhradu škody…

Pozorný občan nebude ve veřejných zakázkách od 1. října 2016 žádán?

Čitatelé článku jistě již zaslechli v různých rozhlasových stanicích[1] živé hlášení ostatních posluchačů upozorňující na provádění policejní kontroly či měření rychlosti. Uvedené informace jsou totiž většinou posluchačů žádány.[2] Autor článku se tak táže, proč s nabytím účinnosti[3] zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen…

Právní následky manželské nevěry

Ustanovení § 687 odst. 2 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ObčZ), stanoví, že manželé si jsou navzájem povinni úctou, jsou povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat svou důstojnost, podporovat se, udržovat rodinné společenství, vytvářet zdravé rodinné prostředí a společně pečovat o děti. Z logiky věci má tento soubor…

Nabytí nemovitosti neevidované v katastru nemovitostí od nevlastníka

I když se v praxi spíše setkáváme s nabýváním vlastnického práva k nemovitostem evidovaným v katastru nemovitostí, také nemovitosti v katastru nemovitostí neevidované mohou být předmětem nabytí vlastnického práva. Existence nemovitostí nezapsaných v katastru nemovitostí je dána tím, že zákon č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, v platném znění…