pracovní právo

Může zaměstnavatel započítat jednostranně svou pohledávku na náhradu škody vůči zaměstnanci na odstupné?

Není neobvyklé, že při výkonu závislé práce nastávají situace, kdy zaměstnanec svým jednáním způsobí škodu zaměstnavateli. V takových případech, pokud byly dodrženy všechny zákonem stanovené náležitosti, vzniká zaměstnavateli nárok na náhradu vzniklé škody. V praxi se často stává, že zaměstnavatelé se pokoušejí svoji pohledávku na náhradu škody…

Uzavření provozoven nebo omezení odbytu – pracovněprávní dopady

Dne 12. 3. 2020 vyhlásila vláda usnesením č. 69/2020 Sb. na 30 dní nouzový stav pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (COVID-19). Následně vláda přijala řadu krizových opatření, která způsobila mimo jiné zavření nebo omezení provozu vybraných provozoven, kanceláří a podniků. Jedná se…

Zaměstnání nejsou jen peníze

Pravdu vyslovenou v titulku našeho vysvětlení si ověřují zájemci a uchazeči o zaměstnání. Při současném nedostatku pracovníků si mohou pracovní uplatnění vybírat a přitom nerozhodují jen peníze. Berou v úvahu i další výhody, které nabízejí zaměstnavatelé. Mezi nejvýznamnější benefity patří poskytování dalšího pracovního volna nad rámec zákonných…

Preventivní opatření zaměstnavatele před šířením nákazy koronaviru a pracovněprávní následky nařízené karantény

Účelem tohoto článku je vymezit pracovněprávní následky související s karanténou nařízenou zaměstnancům. Součástí článku je rovněž přehled základních preventivních opatření, která mohou zaměstnavatelé za účelem předcházení riziku nákazy mezi svými zaměstnanci zavést.

Dopady Koronaviru na zaměstnavatele pohledem pracovního práva - nejčastější aktuální situace na pracovišti

Aktuálně se nacházíme v nelehké době, kdy každý z nás – zaměstnavatel, zaměstnanec či podnikatel pociťuje v různé míře dopady nového koronaviru. Je to pro všechny z nás situace, ve které se teprve učíme aktivně fungovat.

Redakce EPRAVO.CZ ve spolupráci s Mgr. Marií Janšovou, partnerkou advokátní kanceláře Legalité, si vás dovoluje pozvat ke…

K některým specifickým otázkám překážek v práci v době koronaviru aneb je možné považovat pandemii za živelní událost ve smyslu pracovního práva?

V posledních dnech jsme opakovaně ze strany laické i odborné veřejnosti dotazováni na problematiku překážek v práci v důsledku faktické či právní nemožnosti „přidělování práce zaměstnancům ze strany zaměstnavatele“ v přímém či zprostředkovaném důsledku koronavirové pandemie a různých opatření s ní souvisejících. …

Zaměstnanec odmítl zkoušku na alkohol v krvi

Do pracovního řádu v jedné firmě zařadili ustanovení, že " přes vrátnici nesmí být přenesena jediná láhev alkoholu." Zaměstnanci " dobrou " snahu zaměstnavatele obcházeli tím, že přenášeli dvě a více lahví alkoholu… Podobně postupují někteří zaměstnavatelé, když zakáží požívání alkoholu na " půdě" pracoviště. Přitom kanceláře nebo výrobní prostory…

Povaha překážek v práci na straně zaměstnavatele vzniklých v souvislosti preventivními opatřeními přijatými vládou proti šíření koronaviru SARS-CoV-2

Řada zaměstnavatelů pociťuje velmi výrazně dopady současných preventivních opatření přijatých vládou proti šíření koronaviru SARS-CoV-2. Opatření doléhají s nebývalou tvrdostí zejména na segment ubytovacích a gastronomických služeb, zejména těch úzce navázaných na turistický ruch. V prvé řadě jde samozřejmě o ty, kteří byli nuceni zcela uzavřít…

Jak na pružnou pracovní dobu ve státní svátky

Pracovní trh se dnes potýká s nedostatkem pracovní síly. Zaměstnavatelé se tak často předhánějí ve snaze oslovit uchazeče o zaměstnání formou nejrůznějších pracovních benefitů. Stále populárnějším benefitem je pružné rozvržení pracovní doby.

Souběh okamžitého zrušení pracovního poměru a výpovědi, aneb za jakých podmínek je možné rozvázat pracovní poměr vícero způsoby?

Nejvyšší soud vydal dne 11. 12. 2019 rozsudek, sp. zn. 21 Cdo 3541/2019, v němž se vyjádřil k podmínkám, za nichž může zaměstnavatel se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr současně jak okamžitým zrušením, tak výpovědí, které odůvodní stejným porušením pracovních povinností ze strany zaměstnance.

Vymahatelnost práva v ČR. Princip teritoriality exekutorů není žádná velká výhra. Čtyři zásadní důvody proč jí netleskat!

I středoškoláci dnes vědí, že patrně žádné povolání v ČR není méně populární než exekutor. Prostě není.

Ztráta důvěry v zaměstnance a útok na majetek zaměstnavatele – důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru (část 2.)

Ve vztazích zaměstnavatele a zaměstnance je nezbytný vztah důvěry, spolehlivost zaměstnance a jeho poctivost. Důvěru zaměstnavatele může ztratit zaměstnanec kupříkladu právě útokem na jeho majetek. Jestliže spočívá porušení pracovní kázně zaměstnancem (porušení právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci) v útoku na majetek…

Kód „17“ jako propustka na český trh práce?

Při současné situaci na českém trhu práce, kdy se již delší dobu potýkáme s nezaměstnaností na úrovni historických minim a z toho plynoucím nedostatkem pracovních sil, není divu, že se zaměstnavatelé často uchylují k zaměstnávání cizinců ze třetích zemí. Pro jejich zaměstnání je však třeba, aby tito cizinci disponovali potřebnými pobytovými…

Povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnanci při skončení pracovního poměru

V minulém článku s názvem Listiny při skončení pracovního poměru, jsme se podívali na to, jaké listiny musíte obdržet od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru, a to pro následné daňové či důchodové nároky (př. zápočtový list, výplatnice, potvrzení o zdanitelných příjmech). Zároveň jsme také rozebírali, o jaké listiny máte právo požádat při…

Koronavirus – praktická příručka zaměstnavatele

Příručku průběžně aktualizujeme v návaznosti na postupné zveřejňování oficiálních informací ze strany orgánů veřejné moci. Poslední update: 1. 4. 2020, 11:00 hod (části Program Ochrany zaměstnanosti Antivirus a podpora živnostníkům).

Přinášíme zaměstnavatelům aktuální seznam všech krizových opatřeních a praktická doporučení a…

Příplatky k platu v nepodnikatelské sféře

I když pracovněprávní předpisy nerozlišují „podnikatelskou a nepodnikatelskou „ sféru, přesto jsou v právním postavení zaměstnanců těchto subjektů značné rozdíly. Zejména v oblasti odměňování, kde jsou práva a nároky zaměstnanců v některých případech odlišné. Ve velké míře nároky s tím spojené se objevují i v advokátní praxi a jsou předmětem…

Novinky u odvolání vedoucího zaměstnance

Zákoník práce stanoví pro vedoucí zaměstnance v řadě oblastí speciální režim oproti ostatním, „řadovým“ zaměstnancům. Jedním ze specifik je právo zaměstnavatele v soukromé sféře odvolat vedoucího zaměstnance, pokud to s ním bylo sjednáno. Podívejme se na několik novinek, které přináší judikatura a novela zákoníku…

Ztráta důvěry v zaměstnance a útok na majetek zaměstnavatele – důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru (část 1.)

V titulku příspěvku, ani dále v textu nemáme na mysli někdejší „normalizační“ výpovědní důvod „ztráta důvěry“ ve smyslu ust. § 46 odst. 1 písm. e) zákoníku práce (zákon č.65/1965 Sb., ve znění zákona č. 153/1969 Sb. s účinností od 1. ledna 1970),[1] ani jemu korespondující a současně zavedený důvod pro okamžité zrušení pracovního poměru ve smyslu…

Náležitá forma negace (zrušení) okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem je v zájmu i zaměstnance

Advokát JUDr. Jan Hrnčář popsal ve svém příspěvku z 10. 1. 2020 [1] komplikace, které přináší zaměstnavateli nesprávně, chybně (v rozporu s právními předpisy a judikaturou) realizované okamžité zrušení pracovního poměru se zaměstnancem – především pak upozornil na náležitou formu právních jednání, kterých je třeba k negaci okamžitého zrušení…

Konkurenční doložka v pracovněprávních vztazích a některé praktické problémy s ní spojené

Uzavřením konkurenční doložky se zaměstnanec zavazuje, že se po určitou dobu po skončení zaměstnání, nejdéle po dobu 1 roku, zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu. Zaměstnavatel se zároveň zaváže, že zaměstnanci poskytne přiměřené peněžité vyrovnání…