obchodní právo

K pojmu „obchodního rizika“ jako podstatné náležitosti koncesí ve smyslu zákona o veřejných službách v přepravě cestujících

Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících (dále jen „ZVS“), je významným předpisem v oblasti veřejného zadávání, protože dle pravidel v něm obsažených postupuje velké množství subjektů veřejného práva při zajišťování dopravních služeb pro veřejnost. V českém prostředí pak ZVS hraje důležitou roli zejména při zajišťování…

Specifika žaloby z rušené držby

Rekodifikace občanského práva v roce 2014 přinesla rovněž i nový způsob možné ochrany vlastnictví – žaloby z rušené držby. Ačkoliv se jedná o velmi účinný prostředek právní ochrany, nejsou jeho podstata a smysl odbornou veřejností dosud vnímány zcela jednotně.

Vesničko má středisková aneb střediskové (divizní) akcie (nejen) z plastické chirurgie

Kdo by neznal dnes již kultovní film v hlavní roli se závozníkem Jánosem Bánem (alias Otíkem Rákosníkem), kterému řidič družstevního náklaďáku Marián Labuda (alias Karel Pávek) – čest jeho památce – v jeden moment rozhořčeně sděluje: „Už jsem řek, po žních jdeš k Turkovi!“ Sluší se zmínit rovněž hláška Pávka: „Vy ste se zase kochal, že jo, pane…

Splynutí osoby pronajímatele a osoby podnájemce – když se podnájemce stane vlastníkem (pronajaté a dále podnajaté) věci

Představme si modelovou situaci: Osoba A, jakožto vlastník věci, pronajme tuto věc (předmět nájmu) osobě B (nájemci) na základě nájemní smlouvy. Za splnění všech zákonem, popř. též smlouvou vymezených podmínek poté osoba B zřídí další osobě, tj. osobě C, užívací právo k předmětu nájmu, tedy jinými slovy uzavře podnájemní smlouvu s osobou C. Osoba…

Dědění nároku na náhradu nemajetkové újmy při ublížení na zdraví osoby blízké a při jejím usmrcení

Právo na náhradu nemajetkové újmy způsobené (nejen) usmrcením blízké osoby je právem osobní povahy a jako takové smrtí oprávněného zaniká. Nový občanský zákoník však přináší do tohoto obecného a leta platícího pravidla podstatnou výjimku, která oprávněnému umožňuje případnému zániku jeho práva předejít a zajistit jeho přechod na dědice a na kterou…

Zástavní právo k akciím

Zástavní právo k akciím je častým způsobem zajištění dluhů v obchodním styku, a to především v oblasti bankovního financování. V tomto článku se zabývám pouze zástavním právem vzniklým na základě dohody stran (smluvním zástavním právem) a rád bych zde shrnul (připomněl) podmínky, které je třeba dodržet, aby došlo ke vzniku platného a účinného…

Rozhodčí komise spolku

Spolkové právo zpravidla nebývá centrem pozornosti právnické veřejnosti, přesto nelze jeho význam podceňovat. V České republice v současnosti působí více než 80 tisíc spolků, přičemž řada z nich spravuje rozsáhlé majetky nebo rozhoduje o významných právech svých členů (např. sportovní asociace, organizace sdružující podnikatele v určitých…

Otázky možné regulace ICO (Initial Coin Offering) ve světle rozhodnutí Komise USA pro burzu a cenné papíry

Lze považovat napříč „kryptokomunitou“ veřejně prezentovaný názor, že ICO nepodléhá žádné regulaci, za udržitelný?

Novelizace zákona o léčivech

Dne 7.3.2018 vyhlášením ve Sbírce zákonů České republiky nabyl účinnosti zákon č. 36/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech (zákon o léčivech).

Akcie s podmíněným hlasovacím právem

V doktríně se vede polemika o tom, zdali akciová společnost může za stávající právní úpravy vydat jako zvláštní druh i jiné akcie bez hlasovacích práv nežli akcie prioritní. Převažující názor zdá se být takový, že tomuto postupu nic nebrání. Tuto otázku pak staví na jisto připravovaná novela zákona o obchodních korporacích, konkrétně pak…

Zlaté akcie s kontrolními právy

Zlaté akcie jako zvláštní druh akcií byly v minulosti upraveny v zákoně č. 210/1993 Sb., konkrétně v jeho čl. IV bod 2, který stanovil, že: „Pro účely zákona č. 92/1991 Sb. , o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, mohou stanovy akciové společnosti založené Fondem nebo Pozemkovým fondem České republiky určit akcie se zvláštními právy…

ICO a KYC v české právní úpravě

Obchodování s virtuálními měnami a s tím spojené vydávání nových alternativních mincí digitální měny (tzn. ICO – primární nabídka mincí z anglického „initial coin offering“) zažívá v posledním roce značný zájem ze strany celosvětové veřejnosti, Českou republiku nevyjímaje.

Účast pobočky závodu v zadávacím řízení dle ZZVZ

Článek se zabývá problematickými otázkami účasti poboček závodu v zadávacích řízeních z hlediska možnosti podání nabídky ve vztahu k podání nabídek více pobočkami jedné právnické osoby a z hlediska prokazování kvalifikace.

Možnosti získávání kapitálu prostřednictvím ICO (Initial Coin Offering)

Jakkoli jsou kryptoměny a veškeré blockchain-based platformy v současné době populární zejména pro své typické vlastnosti jako je decentralizace, anonymita a nízká míra regulace, kdy zejména poslední z uvedených výrazných aspektů tohoto odvětví přitahuje mnoho podnikatelů, nadšených zakladatelů start-upů a vývojářů, nebylo by zcela na místě…

Praktické důsledky předkupního práva u převodu nemovitostí po novele o.z.

Návrat staronového institutu předkupního práva k spoluvlastnickému podílu po 3 letech[1] účinnosti o.z. do právního řádu přivádí odbornou veřejnost k diskusím na téma relevance předchozí právní argumentace v nových podmínkách představovaných novelou[2] zákona č. 89/2012 Sb. Poslední dva kodexy občanského práva byly vystavěny na odlišných…

Působnost zákona o investičních společnostech a investičních fondech ve vztahu k Utility Token ICO

ICO (Initial Coin Offering)[1] je jako prostředek poměrně rychlého zisku kapitálu v posledních měsících na extrémním vzestupu. Jelikož se jedná o proces úzce spjatý s tzv. blockchainem[2], patří k ICO pojmy jako digitalizace, decentralizace, nezávislost, anonymita, ale také dojmy o (ne)regulaci. S ohledem na povahu a de facto celosvětový rozměr…

Právní titul a rozsah zpracování osobních údajů v kapitálových společnostech dle zákona o obchodních korporacích ve světle GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) v čl. 6 vyjmenovává šest tzv. právních titulů, na základě kterých je zpracování osobních údajů…

Tabu souběhu funkcí je ta tam...

Velký senát Nejvyššího soudu se v rozsudku sp. zn. 31 Cdo 4831/2017, ze dne 11. 4. 2018 s odkazem na nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 190/15, ze dne 13. 9. 2016 odchýlil od své dosavadní judikatury týkající se tzv. souběhu funkcí, když uzavřel, že člen statutárního orgánu obchodní korporace a tato obchodní korporace se mohou odchýlit od…

Náležitosti vyúčtování dodávek elektřiny a plynu uskutečněných na základě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu

Nad rámec náležitostí daňových dokladů - faktur, jak vyplývají z příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z příjmu (dále jen "ZDPH"), vyžadují předpisy v oblasti energetického práva dodržení řady dalších náležitostí vyúčtování dodávek elektřiny a plynu (dále také jen „komodita“) a souvisejících služeb v elektroenergetice a…

Regulace reklamy ve světle posledních změn v zákoně

Rok 2018 nechystá v oblasti regulace reklamy žádné změny. Oproti tomu rok 2017 seznal v oblasti regulaci reklamy mnoho několik zásadních novelizací. Přibližme si, s odstupem bezmála jednoho roku tyto změny spolu s dopadem, které znamenaly pro oblast regulace reklamy.