obchodní právo

Souběh funkcí člena statutárního orgánu a zaměstnance

Souběh funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace a zaměstnance v pracovním poměru ve vztahu k souhrnu činností, jež je možno na základě pracovního vztahu vykonávat za současného výkonu funkce téže osoby jakožto člena statutárního orgánu, prošel mnoha peripetiemi. Všechna rozhodnutí soudů z minulosti si není nutno připomínat, možno pouze…

Nedodržení sjednané formální náležitosti dodatku smlouvy

Ve svém nedávném rozhodnutí pod sp. zn. 23 Cdo 2925/2015 Nejvyšší soud České republiky dne 19. ledna 2016 judikoval, že nedostatek formy dohody o změně smlouvy nemusí bez dalšího znamenat neplatnost takového dodatku a bude vždy třeba zkoumat, zda náležitosti stanovené smlouvou nejsou příliš formalistickými na to, aby vedly k neplatnosti právního…

Výroční valné hromady

V současnosti vrcholí období příprav a konání valných hromad, které jsou obchodní společnosti povinny každý rok uspořádat. S těmito výročními valnými hromadami, jak je pro účely tohoto článku budeme označovat (nejedná se o pojem zákonný), se pojí celá řada více či méně podstatných povinností a dokumentů. Opominutí provedení takových povinností či…

Nové povinnosti podnikatelů dle zákona o registru smluv

Podnikatelé musí od 1. července 2016 ve vlastním zájmu věnovat pozornost majetkové struktuře svých obchodních partnerů. Podle nové právní úpravy musí být každá smlouva, kterou uzavře podnikatel s právnickou osobou s majetkovou účastí státu a mnoha dalšími subjekty, založena do rejstříku smluv, který je veřejně přístupný. Sankce za nesplnění této…

K ochraně věřitele prostřednictvím určovací žaloby

V praxi není výjimkou, že dlužníci se snaží zmařit vymožení pohledávek svých věřitelů tím, že různě „odklání“ vlastní majetek, aby jej v případné exekuci či v insolvenčním řízení nebylo možné postihnout. Pokud jsou úkony, kterými se dlužník zbavuje majetku, platné a účinné, věřitel může využít institut relativní neúčinnosti (dle starého občanského…

K smysluplnosti některých obsahových náležitostí koncesního projektu

Koncesní projekt představuje výchozí dokument pro zpracování koncesní dokumentace v řízeních, jejichž cílem je uzavření významné koncesní smlouvy[1]. Koncesním projektem je dle § 21 odst. 2 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „KZ“), míněno „základní vymezení…

Sjednocení výkladu některých sporných otázek týkajících se zápisů do obchodního rejstříku

Dne 13. ledna 2016 přijalo občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu na svém zasedání stanovisko publikované pod sp. zn. Cpjn 204/2015 k některým otázkám zápisů obchodních korporací do obchodního rejstříku. Cílem stanoviska je zejména sjednotit rozhodování rejstříkových soudů ohledně zápisů některých skutečností do obchodního rejstříku…

K postavení prokuristy obchodní společnosti podle zákona o obchodních korporacích

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) upravují stejně jako zrušený obchodní zákoník institut prokury. Ačkoli nová právní úprava prokury z úpravy obsažené v obchodním zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) vychází, je institut prokury v novém občanském zákoníku a v zákoně o obchodních…

Bid-rigging z pohledu evropského, českého a slovenského práva

979,221 miliónů korun – pokutu v této výši uložil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) v roce 2007 za bid-rigging[1]. O co jde? Článek se věnuje problematice bid-riggingu v kontextu evropského, českého a slovenského práva.

K obraně proti výsledku obchodní veřejné soutěže určovací žalobou

Každého účastníka obchodní veřejné soutěže či jakéhokoli výběrového řízení jistě zajímá, zda a jak se může bránit proti výběru jiného účastníka, který dle jeho názoru uspět neměl. Jednou z možností je domáhat se určení neplatnosti smlouvy, jež byla na základě soutěže uzavřena, která však stejně jako každá určovací žaloba vyvolává otázku aktivní…

Jak novela zákona o soudních poplatcích ovlivní cenu prvozápisu s.r.o.?

Rád bych touto cestou reagoval na článek "K novele zákona o soudních poplatcích a prvozápisu s.r.o."[1] publikovaný dne 4.3.2016. Kolega se v něm velmi detailně zamýšlí nad teoretickým základem problematiky snížení nákladů na prvozápis společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku. V článku však schází porovnání s praxí, které se pokusím…

Způsoby skončení zadávacího řízení

S ohledem na připravovanou změnu v oblasti veřejných zakázek, kterou přinese zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) poskytují autoři čtenářům stručný přehled možností skončení zadávacího řízení (dále jen „ZŘ“) včetně rozboru důvodů, které k nim mohou vést, a povinností, jež s nimi…

Jednání právnických osob vůči zaměstnancům

Dne 30. záři 2015 vydal Nejvyšší soud České republiky usnesení[1] ve věci zápisu pověření člena kolektivního statutárního orgánu právnických osob jednáním vůči zaměstnancům do veřejného rejstříku. V tomto rozhodnutí se vyjádřil i k dalším nejasným otázkám, které jsou spojené s předmětným ustanovením občanského zákoníku (§ 164 odst. 3) a upřesnil…

Může být poslední den lhůty pro podání nabídek zadavatelem zkrácen?

Podle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), veškeré lhůty určeny veřejným zadavatelem musejí být stanoveny s ohledem na předmět veřejné zakázky. Jak ve stávajícím znění ZVZ, tak i v novém návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) je…

K novele zákona o ochraně hospodářské soutěže

Tento článek shrnuje obsah vládní novely zákona o ochraně hospodářské soutěže[1], která v době přípravy tohoto článku prošla prvním čtením v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR[2] a nyní je projednávána ve výborech Poslanecké sněmovny („Novela“).

Společné jmění manželů a insolvenční řízení

Tím, že uzavřel s dlužníkem smlouvu o úvěru nebo smlouvu o půjčce, nevzniká věřiteli podle právní úpravy institutu společného jmění manželů v občanském zákoníku ve znění účinném do 31. 12. 2013 za trvání dlužníkova manželství žádná pohledávka vůči manželu dlužníka, i když závazek, který na sebe dlužník takovou smlouvou převzal, je závazkem, který…

Nové povinnosti při výběru zhotovitele a další významné změny při přípravě a realizaci staveb z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Dne 1. 5. 2016 vstoupí v účinnost ustanovení zákona č. 88/2016 Sb. (dále jen „Novela“), kterými se mění zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „Zákon“), jakož i další související právní předpisy.

Svobodná volba advokáta podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek, ano, či ne?

Vypadá to, že dříve či později bude definitivně schválen nový zákon o zadávání veřejných zakázek. Návrh byl sice dne 6. dubna 2016 Senátem Parlamentu České republiky vrácen zpět Poslanecké sněmovně s pozměňovacím návrhem, ten však spočívá toliko v prodloužení legisvakančního období ze současných tří měsíců na navrhovaných měsíců šest. Lze tak…

Pojetí slabší strany v kontextu obchodněprávních vztahů B2B

Pojetí slabší strany dosáhlo jisté úrovně transformace v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, resp. zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“). In concreto mluvíme zejména o ustanovení § 433 ObčZ, které upravuje obecnou ochranu slabší strany společně s vyvratitelnou právní domněnkou v odst. 2, jež stanoví, že „slabší…

K novele zákona o významné tržní síle

Už takřka měsíc platí novela zákona o významné tržní síle. Ten upravuje povinnosti odběratelů při uzavírání smluv s dodavateli potravin. Zákon má zabránit zneužití postavení odběratele při vyjednávání s dodavateli. Jaké změny tato novela přináší a co je potřeba řešit?