obchodní právo

Lze jednostranně měnit cenu díla určenou podle rozpočtu?

V praxi se lze často setkat s přesvědčením, že cena určená podle rozpočtu umožňuje zhotoviteli jednostranně požadovat zvýšení ceny v případě, že se objeví potřeba víceprací. Nezřídka se lze také setkat s názorem, že v případě ceny určené podle rozpočtu je objednatel oprávněn požadovat snížení ceny v situaci, že například na zhotovení díla bylo…

Vymezení trestní odpovědnosti právnické osoby dle § 8 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob

Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „ZoTOPO“) s sebou přinesl především bouřlivou teoretickou debatu o jeho základních principech a o tom, zda vůbec může být právnická osoba trestně odpovědná s ohledem na zásadu odpovědnosti za zavinění. Od data účinnosti ZoTOPO však již uplynul nějaký čas…

K některým nekalým praktikám realitních kanceláří

Pokud jste se v poslední době pokoušeli prodat nemovitou věc nebo pronajmout si byt, mohli jste se setkat s jistou nekalou praktikou některých realitních kanceláří. Z pracovního i osobního života jsem při výše zmiňovaných činnostech měl možnost tuto praktiku v několikerém provedení poznat. Konkrétně jde tedy o situaci, kdy realitní kancelář…

Odměna za právní služby ve veřejných zakázkách ve světle nové právní úpravy

Specifickou oblastí z hlediska sjednávání odměny advokátů jsou veřejné zakázky. Současná právní úprava zadávání veřejných zakázek totiž dopadá i na poskytování právních služeb. Zadavatelé dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „Zákon“) jsou tudíž povinni v případě uzavírání smluv na právní služby tuto právní úpravu respektovat…

Záruka na opravu věci

Starý občanský zákoník zakotvoval pro případ opravy věci záruční dobu na opravu v délce tří měsíců. Jak se to však má se zárukou na opravu věci dle stávajícího občanského zákoníku?

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-425/14 ze dne 22. 10. 2015

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie k důvodům pro vyloučení dodavatele pro nepředložení prohlášení, že (i) není ve vztahu ovládání nebo propojení s ostatními soutěžícími a že s ostatními účastníky zadávacího řízení neuzavřel nebo neuzavře žádnou dohodu; že (ii) nezadá formou subdodávky žádný druh práce ostatním podnikům, které se zúčastnily…

Úprava klamavé reklamy podle „nového občanského zákoníku“

Klamavá reklama je jedna ze zvláštních skutkových podstat nekalé soutěže. Jedná se o klamavou praktiku, která si klade za cíl dosáhnout určitého profitu soutěžiteli.

Střet zájmů v obchodních korporacích

Jak postupovat v případě uzavírání smlouvy mezi obchodní korporací a osobou, která v ní vykonává funkci člena orgánu? Jak postupovat v případě, kdy se manželka člena orgánu obchodní korporace stane výkonným manažerem v konkurenční společnosti?

K tzv. souběhu funkcí a (ne)oddělitelnosti činností statutárního orgánu a zaměstnance

Problematika souběhu funkce člena statutárního orgánu obchodní společnosti a zaměstnance v pracovním poměru, zejména pokud jde o soubor činností, které je možné na základě toho kterého vztahu vykonávat, je stále aktuálním tématem českého právního prostředí a předmětem rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR. K nepřípustnosti tzv. souběhu funkcí (s…

Okamžik uzavření smlouvy - konstitutivní a deklaratorní forma

Je běžnou praxí, že vyjednávají-li smluvní strany o smlouvě nad jejím písemným návrhem, považují smlouvu uzavřenou až okamžikem podpisu samotné listiny. Stejně tak dohodnou-li se smluvní strany na něčem ústně s tím, že o tom uzavřou písemnou smlouvu, cítí se být zpravidla zavázáni až okamžikem podpisu písemné smlouvy. Takto vnímaný okamžik vzniku…

Zjednodušený režim

Cílem tohoto článku je upozornit na změny vyplývající z připravovaného zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) týkající se zcela nového institutu, kterým je tzv. zjednodušený režim.

Účinky přechodu vlastnického práva k závodu, resp. jeho části

Převod (části) závodu je významnou obchodní transakcí, jejíž příprava skýtá mnohost dílčích problémů a nutnost učinit mnohá strategická, resp. obchodní rozhodnutí, aby bylo dosaženo sledovaného cíle. Jedním z podstatných aspektů převodu závodu je den, ke kterému má nastat přechod vlastnictví k závodu na kupujícího. Vzhledem k poměrně stále ještě…

Zjednodušené podlimitní řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek

Předmětem tohoto článku je upozornit na změny vyplývající z návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) týkající se zjednodušeného podlimitního řízení (dále jen „ZPŘ“) oproti stávající úpravě v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen…

Možnosti obrany proti průtahům v řízení a náhrada způsobené újmy

Přestože se situace ohledně průtahů v řízení u našich soudů neustále zlepšuje a většina soudců přistupuje ke své práci odpovědně a svědomitě, stále se ještě objevuje dost případů, kdy si soudy dávají s procesními úkony a rozhodováním na čas. Mnoho účastníků občanského soudního řízení se tak setkává s průtahy v řízení způsobenými nečinností soudu.

Bude moci zadavatel potrestat uchazeče vyloučením ze zadávacího řízení za předchozí špatné zkušenosti s tímto uchazečem?

Nynější právní úprava veřejných zakázek neumožňuje zadavatelům jakýmkoliv způsobem reagovat na skutečnost, že se do zadávacího řízení přihlásil uchazeč, se kterým má tento zadavatel z minulosti špatné zkušenosti s plněním předchozích veřejných zakázek. Na tuto problematiku by měl poskytnout jistý „nástroj“ připravovaný zákon o zadávání veřejných…

Neoznačení obálky s nabídkou uchazeče z pohledu aktuální rozhodovací praxe

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), umožňuje uchazečům podávat své nabídky buď v listinné, nebo v elektronické podobě. Rozhodne-li se uchazeč podat nabídku v listinné podobě, pak musí být taková nabídka podána v řádné uzavřené obálce, která je označená názvem veřejné zakázky tak, aby bylo…

Výhody a nevýhody podílu na společnosti s ručením omezeným ve formě kmenového listu

Jednou z mnoha novinek, které do českého právního řádu byly vneseny účinností zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), je oprávnění společnosti s ručením omezeným vydat účastnický cenný papír zákonem nazývaný kmenový list, který může být vydán jednotlivě pro určitý podíl nebo…

Změna v novém zákoně o zadávání veřejných zakázek – Správní delikty zadavatelů v oblasti veřejných zakázek financovaných ze zdrojů Evropské unie

V dnešním článku bychom chtěli upozornit na jednu – na pohled drobnou – novinku v připravovaném zákoně o zadávání veřejných zakázek (dále jen „NZVZ“)[1], která by však mohla přinést významné změny.

Ke vzniku ručení člena statutárního orgánu obchodní korporace dle § 68 ZOK

Rekodifikace soukromého práva přinesla do našeho právního řádu prostřednictvím ustanovení § 68 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ či „ZOK“), dosud neznámou možnost vzniku neomezeného ručení (i bývalého) člena statutárního orgánu upadnuvší obchodní korporace za…

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek – myšlenka dobrá, provedení zatím o dost horší

V průběhu dubna 2015 byl ministerstvem pro místní rozvoj ČR předložen do mezirezortního připomínkového řízení návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Po ukončení mezirezortního připomínkového řízení a vypořádání se s početnými připomínkami vznesenými ze strany oslovených připomínkových míst byl v průběhu července 2015 předložen vládě…