obchodní právo

Zajištění dluhu, aneb jak nejlépe zajistit úhradu dluhu

V mnoha internetových diskuzích, odborných publikacích, magazínech, televizních stanicích, zkrátka všude se řeší zadluženost našeho národa. V dnešní době není výjimečné uzavírat smlouvy o zápůjčce, smlouvy o úvěru, a jim podobné. Bez nich by značná část populace nemohla např. zajistit své bytové potřeby, když většina úvěrů se dnes uzavírá právě v…

Novela zákona o ochranných známkách

Návrh souhrnné novely, kterou se mění zákon o ochranných známkách[1], zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví[2] a související právní předpisy (sněmovní tisk 168), byl dne 19. září 2018 schválen ve třetím čtení Poslaneckou sněmovnou (dále jen "souhrnná novela"). Nyní bude následovat jeho projednání v…

Posudková péče a její úskalí ve světle aktuální právní úpravy

Ve své praxi při práci s lékaři, zejména v ambulantní sféře se v poslední době často setkávám s otázkou problematiky posudkové činnosti lékařů, jak se k ní stavět ve světle nových předpisů na ochranu osobních údajů a jakou by měli mít posudky podávané v tomto v režimu poskytování posudkové péče formu a náležitosti, a k jakým posudkům jsou vůbec…

Náhrada za ztrátu na výdělku

Vznikem nároku na výplatu starobního důchodu podle § 61a odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění účinném od 1. 1. 2010, zaniká invalidnímu důchodci nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (při uznání invalidity nebo částečné invalidity).

Odpovědnost za škodu způsobenou při distribuci pojištění a zajištění

Dlouho očekávaný zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále jen „DPZ“) implementující Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 o distribuci pojištění – označovanou v praxi zkratkou IDD (Insurance Distribution Directiv) – má nabýt účinnosti již dne 1. 12. 2018. V tomto článku se zaměřím na (jednu ze stěžejních oblastí…

Mezinárodní příslušnost soudů v případě spotřebitele, který uzavřel rozdílovou smlouvu

Příslušnost soudů s mezinárodním prvkem v rámci členských států EU je upravena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 (“nařízení”). V případě spotřebitele se uplatní zvláštní příslušnost soudů, dle které může spotřebitel podat žalobu proti smluvnímu partnerovi buď u soudu členského státu, v němž má tento smluvní partner bydliště…

Smluvní pokuta aneb Na co si dát při jejím sjednání pozor

Smluvní pokuta tvoří zajímavý a pro věřitele velmi lákavý prostředek, jak zajistit, resp. utvrdit, svou pohledávku za dlužníkem. Při jejím sjednávání však hrozí několik rizik, na která je nezbytné při jejím sjednávání pamatovat. S ohledem na dosavadní rozhodovací praxi v případech posuzování a vymáhání smluvních pokut, vznikl tento článek, který…

Předběžná opatření týkající se nemovitostí v teorii a praxi

Předběžné opatření podle § 74 a násl. občanského soudního řádu je výjimečnou možností, kterou zákon dává věřitelům, aby se bránili odlivu majetku dlužníka ke třetím osobám, a nedošlo tak k situaci, kdy věřitel sice bude mít v ruce vykonatelný exekuční titul, ovšem dlužník během nalézacího řízení stihl svá aktiva převést jinam. V praxi ovšem soudy…

Druhy smluvních podmínek FIDIC

FIDIC[1] je celosvětově uznávanou mezinárodní organizací, která sdružuje národní asociace konzultačních inženýrů necelé stovky zemí z celého světa.[2] Bezesporu nejznámější činností FIDIC je vydávání vzorových smluvních podmínek, které jsou v současné době nejrozšířenějšími smluvními standardy v oboru stavebnictví při realizaci výstavbových…

Souhlas valné hromady s uzavřením rozhodčí smlouvy

Předmětem následujícího příspěvku bude ohlédnutí za relativně „čerstvým“ rozhodnutím Nejvyššího soudu České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“), které se věnovalo otázce souhlasu valné hromady s uzavřením rozhodčí smlouvy. Rozhodnutí Nejvyššího soudu se sice týká „staré“ právní úpravy, reprezentované zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve…

Náležitosti zpracovatelské smlouvy

V souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“ nebo „Nařízení“ ) došlo masovému uzavírání zpracovatelských smluv. Správci osobních údajů tak překotně reagovali na účinnost GDPR a tento „nový“ institut. Uvozovky používám záměrně, protože povinnost mít uzavřenou zpracovatelskou smlouvu vychází již z §…

Přenesení rozhodování o svolání valné hromady z jednatele na třetí osobu

Z komentářové literatury vyplývá, že i.) valnou hromadu může svolat pouze osoba k tomu oprávněná, ii.) svolání valné hromady spadá do působnosti jednatele jakožto člena orgánu, který musí funkci vykonávat osobně (§ 159 odst. 2 věta první ObčZ), iii.) rozhodnutí o svolání valné hromady a jejím pořadu proto musí učinit jednatel (jednatelé) osobně a…

Dluhopisový prospekt pro nabídku veřejnosti v roce 2018

Obchodní společnosti v ČR v posledních letech čím dál častěji volí za účelem financování svých podnikatelských aktivit emise dluhopisů, které jsou nabízeny veřejnosti. Pokud má společnost zájem o emisi dluhopisů přesahující legislativně stanovený objem, je její povinností předložit České národní bance ke schválení tzv. prospekt cenného papíru.

Naléhavý právní zájem a soudní určení neplatnosti výpovědi smlouvy

Úvodem krátce k právní úpravě určovacích žalob - ustanovení § 80 zákona č.99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění ("o.s.ř." či "občanský soudní řád") stanoví, že "určení, zda tu právní poměr nebo právo je či není, se lze žalobou domáhat jen tehdy, je-li na tom naléhavý právní zájem." Občanský soudní řád tak pro určovací žaloby…

K moderaci smluvní pokuty – nový přístup dle velkého senátu Nejvyššího soudu ČR

Judikatura doposud zastávala názor, že moderovat lze pouze smluvní pokutu, která existuje v době rozhodování soudu o této moderaci[1]. Dle těchto závěrů nebylo možné např. snížit smluvní pokutu, která v době rozhodování soudu zanikla v důsledku započtení na jinou pohledávku. Tento dosavadní ustálený přístup již neobstojí ve světle rozsudku velkého…

Postavení vázaných zástupců podle nového zákona o distribuci pojištění a zajištění

Dne 16. srpna 2018 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále jen „ZDPZ“), který transponuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění (dále jen „Směrnice“) do českého právního řádu. Účinností ZDPZ, která nastane 1. prosince 2018, tak pozbude…

Stavění promlčecí lhůty při neplatném započtení pohledávek

V naší advokátní praxi jsme v nedávné době narazili na problematiku běhu a stavění promlčecích lhůt, který jsme vyřešili až s využitím odkazu na rozpor s dobrými mravy. Jelikož je aplikace korektivu dobrých mravů obvykle poslední záchranou před nespravedlností v situacích, kdy jiné právní normy nedávají uspokojivou odpověď (řešení), dovoluji si v…

Vyjádření zadavatele a odeslání zadávací dokumentace Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v souvislosti s řízením o přezkoumání úkonů zadavatele

Článek se zabývá výkladem ustanovení § 252 odst. 3 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zj. se soustředí na výklad pojmu „datová zpráva“.

Zavedení compliance programu aneb GDPR je pouze vrchol ledovce

Od konce května letošního roku, kdy nabylo účinnosti Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR, plní všechny emailové schránky požadavky na udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů. Internet je zaplaven články zabývajícími se ochranou osobních údajů, zaměstnanci navštěvují školení o GDPR, provádí se interní audity a zavádějí se…

Má odstoupení od smlouvy o převodu podílu dopad do vnitřních poměrů společnosti?

V řízení vedeném pod sp. zn. 29 Cdo 3808/2014 Nejvyšší soud řešil zajímavý právní oříšek z oblasti korporačního práva. V uvedeném případě šlo o to, že jediný společník společnosti s ručením omezeným (za účinnosti obchodního zákoníku) převedl 100% obchodní podíl na třetí osobu, která poté rozhodla v působnosti valné hromady společnosti o zvýšení…