obchodní právo

Způsoby skončení zadávacího řízení

S ohledem na připravovanou změnu v oblasti veřejných zakázek, kterou přinese zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) poskytují autoři čtenářům stručný přehled možností skončení zadávacího řízení (dále jen „ZŘ“) včetně rozboru důvodů, které k nim mohou vést, a povinností, jež s nimi…

Jednání právnických osob vůči zaměstnancům

Dne 30. záři 2015 vydal Nejvyšší soud České republiky usnesení[1] ve věci zápisu pověření člena kolektivního statutárního orgánu právnických osob jednáním vůči zaměstnancům do veřejného rejstříku. V tomto rozhodnutí se vyjádřil i k dalším nejasným otázkám, které jsou spojené s předmětným ustanovením občanského zákoníku (§ 164 odst. 3) a upřesnil…

Může být poslední den lhůty pro podání nabídek zadavatelem zkrácen?

Podle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), veškeré lhůty určeny veřejným zadavatelem musejí být stanoveny s ohledem na předmět veřejné zakázky. Jak ve stávajícím znění ZVZ, tak i v novém návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) je…

K novele zákona o ochraně hospodářské soutěže

Tento článek shrnuje obsah vládní novely zákona o ochraně hospodářské soutěže[1], která v době přípravy tohoto článku prošla prvním čtením v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR[2] a nyní je projednávána ve výborech Poslanecké sněmovny („Novela“).

Společné jmění manželů a insolvenční řízení

Tím, že uzavřel s dlužníkem smlouvu o úvěru nebo smlouvu o půjčce, nevzniká věřiteli podle právní úpravy institutu společného jmění manželů v občanském zákoníku ve znění účinném do 31. 12. 2013 za trvání dlužníkova manželství žádná pohledávka vůči manželu dlužníka, i když závazek, který na sebe dlužník takovou smlouvou převzal, je závazkem, který…

Nové povinnosti při výběru zhotovitele a další významné změny při přípravě a realizaci staveb z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Dne 1. 5. 2016 vstoupí v účinnost ustanovení zákona č. 88/2016 Sb. (dále jen „Novela“), kterými se mění zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „Zákon“), jakož i další související právní předpisy.

Svobodná volba advokáta podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek, ano, či ne?

Vypadá to, že dříve či později bude definitivně schválen nový zákon o zadávání veřejných zakázek. Návrh byl sice dne 6. dubna 2016 Senátem Parlamentu České republiky vrácen zpět Poslanecké sněmovně s pozměňovacím návrhem, ten však spočívá toliko v prodloužení legisvakančního období ze současných tří měsíců na navrhovaných měsíců šest. Lze tak…

Pojetí slabší strany v kontextu obchodněprávních vztahů B2B

Pojetí slabší strany dosáhlo jisté úrovně transformace v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, resp. zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“). In concreto mluvíme zejména o ustanovení § 433 ObčZ, které upravuje obecnou ochranu slabší strany společně s vyvratitelnou právní domněnkou v odst. 2, jež stanoví, že „slabší…

K novele zákona o významné tržní síle

Už takřka měsíc platí novela zákona o významné tržní síle. Ten upravuje povinnosti odběratelů při uzavírání smluv s dodavateli potravin. Zákon má zabránit zneužití postavení odběratele při vyjednávání s dodavateli. Jaké změny tato novela přináší a co je potřeba řešit?

Na co si dát pozor při prodeji/koupi obchodní společnosti

Akviziční trh zažívá dlouho očekávané oživení. Dílem to zřejmě bude fenoménem tzv. generační obměny, částečně určitě zvýšeným růstem ekonomiky, trvající dostupností „levných“ peněz a patrně i změnou nálady investorů směrem k většímu optimismu.

V každém případě transakcí je v letošním roce více než dříve. Rozhodl jsem se proto připravit stručný…

Nová odpovědnost subdodavatele za škodu

Je již jistou notorietou, že v souvislosti s právními vztahy vznikajícími v důsledku uzavření zejména smlouvy o dílo, dochází ze strany dlužníka (zhotovitele) k uzavření další smlouvy o dílo - subdodavatelské smlouvy se subdodavatelem, prostřednictvím kterého dlužník poskytuje dílčí část určitého plnění vůči původnímu věřiteli (investorovi). Až do…

Pravidlo podnikatelského úsudku jako ochrana managementu před odpovědností za škodu

Členové statutárních orgánů obchodních společností jsou vázáni při vedení společnosti povinností jednat pečlivě, s potřebnými znalostmi a v zájmu společnosti. Vysoké zákonné nároky na vedení společnosti můžou vést k oprávněným obavám managementu z odpovědnosti za škodu způsobenou společnosti, pokud podstoupí podnikatelské riziko a rozhodnou se pro…

Nezákonné zrušení zadávacího řízení už nebude dle ZZVZ správním deliktem

Vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek, který byl dne 9. 3. 2016 schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky a v současné době je předložen ke schválení Senátu jako senátní tisk č. 220/0 (dále jen „ZZVZ“), stejně jako dosud platný a účinný zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen…

Problematika některých věcných práv k podílu na společnosti s ručením omezeným

S účinností od 1. 1. 2014 připouští zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“), aby k věcem byl zřízen ve formě věcného práva též zákaz zatížení nebo zcizení věci či zákaz zastavení. Nadále není vyloučeno, aby jako věcné právo bylo zřízeno právo předkupní. Odborná veřejnost zavedení nových institutů pro účely další…

Novinky v úpravě ochranné známky Evropské unie

Dne 24. 12. 2015 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství, a které značně zasáhlo do stávající podoby ochranné známky Společenství. Uvedené Nařízení vstoupí v platnost dne 23. 3. 2016 a…

Společné jednání statutárního orgánu a prokuristy

Jedním z mnoha otazníků nového soukromého práva byla otázka přípustnosti společného jednání statutárního orgánu a prokuristy za společnost. V praxi i odborné veřejnosti se objevovaly názory, podle kterých změna právní úpravy od 1.1.2014 toto společné jednání umožnila. Jasno v této věci udělal až Vrchní soud v Praze, který otázku přípustnosti…

Novelizace zákona o regulaci reklamy ve vztahu k ustanovení § 5d odst. 2

Dne 17. 8. 2015 vstoupila v účinnost novela zákona o regulaci reklamy. Prvotním impulsem změn bylo formální upozornění na základě čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie v řízení pro porušení povinnosti č. 2013/2004. Evropská komise upozornila na nedostatečnou implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o…

Nové povinnosti podnikatelů při řešení spotřebitelských sporů

Novela zákona o ochraně spotřebitele a navazující Nařízení EU o on-line řešení sporů stanoví nové informační povinností podnikatelů a povinnosti součinnosti při mimosoudním řešení sporů. Jelikož tyto legislativní změny stanoví za porušení těchto povinností citelné sankce, doporučuji věnovat pozornost revizi obchodních…

Vývoj výkladu předžalobní výzvy aneb malý povzdech právního formalisty

Předžalobní výzva, jako důležitý aspekt pro přiznávání práva na náhradu nákladů řízení, je součástí tuzemského právního řádu již od 1. ledna 2013.[1] Dle aktuálního znění příslušného ustanovení § 142a odst. 1 zákona č.99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř“) „žalobce, který měl úspěch v řízení o splnění povinnosti, má právo na…

Sistace hlasovacích práv podle § 426 ZOK ve vztahu k právnickým osobám blízkým a k jednání ve shodě

V právní praxi dochází často k situacím, kdy se akcionáři akciových společností, kteří disponují potřebným počtem hlasů na valné hromadě, sami sebe najmenují nebo spolunajmenují do funkce člena představenstva a z této funkce nechtějí odejít ani tehdy, je-li s jejím výkonem z jejich strany vyslovována ze strany ostatních akcionářů…