obchodní právo

Novela loterijního zákona: Komplexní přístup, nebo účelové kutilství?

V nejbližších dnech má Senát projednávat dílčí vládní novelu zákona o loteriích a jiných podobných hrách.

PPC ve světě ochranných známek

L´Oreál. Vuitton. Marks & Spencer. Adidas. Lákavé značky současného trhu. Lákavé natolik, že nejednou přilákali své konkurenty k užití jejich názvu pro své vlastní zviditelnění v rámci užívání internetových vyhledávačů. Ochrana dobrého jména versus dravý svět reklamy. Na čí straně je právo? Řeč bude o free ridingu aneb kde končí hranice zdravé…

Musí být v konkurenční doložce s jednatelem sjednáno protiplnění?

Obecně se tvrdí, že konkurence je zdravá. V jistém smyslu slova ano, přesto právo umožňuje konkurenci určitých osob vyloučit. Jedním ze zájmů podnikatele v konkurenčním prostředí je totiž ochrana před ohrožením ze strany těch, kteří nabyli informace, znalosti technologických postupů a jiné výhody, které by mohli využít k prospěchu sebe nebo jiných…

Odměna za vícepráce provedené bez povinného písemného dodatku aneb kde zůstala spravedlnost?

V převážné většině písemných smluv o dílo uzavřených do 31.12.2013 je sjednáno, že jakékoliv změny smlouvy o dílo, ať už se týkají kvality nebo rozsahu díla samotného nebo ceny za dílo sjednané, lze činit jen písemně. Jde-li o smlouvy o dílo dle občanského zákoníku (zák. č.40/1964 Sb., dále též „OZ“), není ani takové ujednání zapotřebí, neboť OZ…

Nová úprava pojmu zadávací dokumentace – vyloučení duplicity?

Nová úprava pojmu „zadávací dokumentace“ v připravovaném zákonu o zadávání veřejných zakázek (dále jen „NZVZ“) by měla zjednodušit administraci zadávacího řízení a svým způsobem i odstranit jeden z bodů zadávacího řízení, který vykazoval velkou chybovost, resp. mohl být při ne úplně bdělém postupu zadavatele v zadávacím řízení zdrojem nezákonného…

Několik otázek souvisejících s převodem (části) závodu

Rekodifikace soukromého práva přinesla řadu novinek, přičemž některé z nich se dotkly také právní úpravy nabytí vlastnického práva k závodu, kterou v současnosti obsahuje Občanský zákoník[1]. Ten legálně definuje obchodní závod, jako „organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování činnosti“[2] a dále…

Patálie s vymáháním pohledávek aneb když dlužník zemře v průběhu konkursního řízení

Situace, kdy dlužník neplní řádně a včas, není po chuti asi žádnému věřiteli. Může dojít ale i k takovému vývoji, kdy se proces vymáhání pohledávky na dlužníkovi stane pro věřitele doslova noční můrou. Zatímco věřitel doufá, že se svého nároku domůže v nejkrajnějším případě v exekuci, jeho doposud „neinsolvenční“ dlužník nakonec klidně může…

Zajištění podílu v obchodní korporaci v trestním řízení a jeho správa

Nejvyšší soud v usnesení ze dne 28. 1. 2015, sp. zn. 5 Tz 52/2014 o stížnosti pro porušení zákona, kterou podala (neúspěšně) ministryně spravedlnosti Helena Válková ve prospěch obviněného z popudu vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové, v ostře sledované kauze tunelování tiskárny Neograph, kde je obviněným klíčový svědek v takzvané jízdenkové…

Lze jednostranně měnit cenu díla určenou podle rozpočtu?

V praxi se lze často setkat s přesvědčením, že cena určená podle rozpočtu umožňuje zhotoviteli jednostranně požadovat zvýšení ceny v případě, že se objeví potřeba víceprací. Nezřídka se lze také setkat s názorem, že v případě ceny určené podle rozpočtu je objednatel oprávněn požadovat snížení ceny v situaci, že například na zhotovení díla bylo…

Vymezení trestní odpovědnosti právnické osoby dle § 8 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob

Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „ZoTOPO“) s sebou přinesl především bouřlivou teoretickou debatu o jeho základních principech a o tom, zda vůbec může být právnická osoba trestně odpovědná s ohledem na zásadu odpovědnosti za zavinění. Od data účinnosti ZoTOPO však již uplynul nějaký čas…

K některým nekalým praktikám realitních kanceláří

Pokud jste se v poslední době pokoušeli prodat nemovitou věc nebo pronajmout si byt, mohli jste se setkat s jistou nekalou praktikou některých realitních kanceláří. Z pracovního i osobního života jsem při výše zmiňovaných činnostech měl možnost tuto praktiku v několikerém provedení poznat. Konkrétně jde tedy o situaci, kdy realitní kancelář…

Odměna za právní služby ve veřejných zakázkách ve světle nové právní úpravy

Specifickou oblastí z hlediska sjednávání odměny advokátů jsou veřejné zakázky. Současná právní úprava zadávání veřejných zakázek totiž dopadá i na poskytování právních služeb. Zadavatelé dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „Zákon“) jsou tudíž povinni v případě uzavírání smluv na právní služby tuto právní úpravu respektovat…

Záruka na opravu věci

Starý občanský zákoník zakotvoval pro případ opravy věci záruční dobu na opravu v délce tří měsíců. Jak se to však má se zárukou na opravu věci dle stávajícího občanského zákoníku?

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-425/14 ze dne 22. 10. 2015

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie k důvodům pro vyloučení dodavatele pro nepředložení prohlášení, že (i) není ve vztahu ovládání nebo propojení s ostatními soutěžícími a že s ostatními účastníky zadávacího řízení neuzavřel nebo neuzavře žádnou dohodu; že (ii) nezadá formou subdodávky žádný druh práce ostatním podnikům, které se zúčastnily…

Úprava klamavé reklamy podle „nového občanského zákoníku“

Klamavá reklama je jedna ze zvláštních skutkových podstat nekalé soutěže. Jedná se o klamavou praktiku, která si klade za cíl dosáhnout určitého profitu soutěžiteli.

Střet zájmů v obchodních korporacích

Jak postupovat v případě uzavírání smlouvy mezi obchodní korporací a osobou, která v ní vykonává funkci člena orgánu? Jak postupovat v případě, kdy se manželka člena orgánu obchodní korporace stane výkonným manažerem v konkurenční společnosti?

K tzv. souběhu funkcí a (ne)oddělitelnosti činností statutárního orgánu a zaměstnance

Problematika souběhu funkce člena statutárního orgánu obchodní společnosti a zaměstnance v pracovním poměru, zejména pokud jde o soubor činností, které je možné na základě toho kterého vztahu vykonávat, je stále aktuálním tématem českého právního prostředí a předmětem rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR. K nepřípustnosti tzv. souběhu funkcí (s…

Okamžik uzavření smlouvy - konstitutivní a deklaratorní forma

Je běžnou praxí, že vyjednávají-li smluvní strany o smlouvě nad jejím písemným návrhem, považují smlouvu uzavřenou až okamžikem podpisu samotné listiny. Stejně tak dohodnou-li se smluvní strany na něčem ústně s tím, že o tom uzavřou písemnou smlouvu, cítí se být zpravidla zavázáni až okamžikem podpisu písemné smlouvy. Takto vnímaný okamžik vzniku…

Zjednodušený režim

Cílem tohoto článku je upozornit na změny vyplývající z připravovaného zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) týkající se zcela nového institutu, kterým je tzv. zjednodušený režim.

Účinky přechodu vlastnického práva k závodu, resp. jeho části

Převod (části) závodu je významnou obchodní transakcí, jejíž příprava skýtá mnohost dílčích problémů a nutnost učinit mnohá strategická, resp. obchodní rozhodnutí, aby bylo dosaženo sledovaného cíle. Jedním z podstatných aspektů převodu závodu je den, ke kterému má nastat přechod vlastnictví k závodu na kupujícího. Vzhledem k poměrně stále ještě…