13. 8. 2008
ID: 55093

Publikační podmínky

Společnost EPRAVO.CZ, a.s., dále jen „nakladatel“, publikuje na internetových serverech a v dalších tištěných periodicích odborné články, zajímavá soudní rozhodnutí a komentáře.

Příspěvky určené k publikaci by měly být převážně původní, v žádném tištěném či elektronickém periodiku doposud nepublikované. Rozsah, volba tématu příspěvku ani četnost publikace příspěvků nejsou žádným způsobem omezeny, publikovat je možné i starší články a komentáře.

Nakladatel  do textu příspěvků obecně nezasahuje, vyhrazuje si však právo odepřít uveřejnění příspěvku, pokud nebude souhlasit s jeho obsahem, o čemž bude autora bez zbytečného odkladu informovat. Po jazykové stránce musí příspěvek odpovídat pravidlům českého nebo slovenského pravopisu. Není přípustné slova zkracovat, s výjimkou zkratek oficiálních nebo zcela běžných. Nakladatel si vyhrazuje právo vrátit příspěvek popř. příspěvky, které neodpovídají uvedeným podmínkám, autorovi k opravě. Nakladatel má právo příspěvek zkrátit popř. rozdělit na více části (například z prostorových důvodů). V případě, že autor výslovně neuvede, že trvá na autorské korektuře, je nakladatel oprávněn provést v příspěvku výše uvedené změny, jinak autorovi vrátí příspěvek spolu se svým vyjádřením k přepracování.

Příspěvek ve formátu Word spolu s písemným uvedením souhlasu k uveřejnění je třeba zaslat elektronicky na e-mailovou adresu redakce nakladatele redakce@epravo.cz. Příspěvek je přijat v okamžiku, kdy je jeho odesilateli jako autorovi zaslaného příspěvku doručen souhlas nakladatele s jeho uveřejněním. Tímto okamžikem nabývá nakladatel výhradní licenci k rozmnožování a rozšiřování příspěvku jako autorského díla v jím vydávaných tištěných či elektronicky šířených periodicích. Autorský honorář bude řešen dohodou mezi autorem a nakladatelem. K jakémukoliv dalšímu publikování autorem zaslaného příspěvku v časopisecké či elektronické podobě je vždy potřeba předchozího souhlasu nakladatele.

Příspěvek nakladatel zveřejní dle redakčních potřeb nakladatele a to v rubrice „Články a komentáře“ nebo jiné sekci, v závislosti na formě nebo obsahu příspěvku. O přesném termínu uveřejnění a umístění příspěvku v dané sekci bude autor na vyžádání ze strany nakladatele v časovém předstihu písemně vyrozuměn. Ke každému příspěvku je možnost kromě jména a příjmení autora připojit i informaci o činnosti autora. Samozřejmostí jsou rovněž hypertextové odkazy v textu. Veškeré uveřejněné články jsou dále archivovány podle právních odvětví a je možné je na stránkách www.epravo.cz kdykoli vyhledat např. pomocí fulltextového vyhledavače.

V případě jakýchkoliv dotazů Vám rádi poskytneme doplňující informace na emailové adrese redakce@epravo.cz.

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz