obchodní právo

Podmínky k udělení licence ČNB pro poskytování úvěru dle novely zákona o poskytování spotřebitelského úvěru

Poslanecká sněmovna postoupila dne 16. 6. 2016 návrh novely zákona o spotřebitelských úvěrech Senátu ČR, která transponuje Směrnici 2014/17/EU o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení. Nepředpokládá se, že by tento návrh měl ve své současné podobě projít výraznými změnami, je tedy na místě se seznámit se změnami, které s…

Smlouva o dílo - Srovnání obchodního a občanského zákoníku ve světle judikatury Nejvyššího soudu ČR

Přestože od účinnosti NOZ uplynul téměř rok a půl, je i dnes ve sporech vyplývajících ze smluv o dílo, s ohledem na povahu takových sporů, aplikován velmi často režim zákona č.40/1964 Sb. resp. zákona č. 513/1991 Sb., neboť se jedná o spory velmi časté. Není tedy od věci připomenout si úpravu smlouvy o dílo v občanském zákoníku a v obchodním…

Neodpovídající informace v nabídkách - bude lhaní beztrestné?

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. („ZZVZ“), který bude účinný od 1. 10. 2016 a transponuje nové evropské zadávací směrnice, je bezesporu obrovským současným tématem v oblasti práva veřejných zakázek.

Právo veřejných zakázek – k jednomu zajímavému problému z praxe

Subodvětví práva veřejných zakázek má za úkol (již ze své prapodstaty) zejména regulovat problematiku veřejných zakázek. Za jeho kruciální úlohu můžeme pokládat úpravu efektivity, transparentnosti a kontroly nakládání s veřejnými prostředky.

Co zbude z registru smluv?

Do červencové účinnosti zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv[1] už zbývá méně než měsíc, tedy nejvyšší čas zrekapitulovat co přinese a jaký byl jeho schvalovací proces. Předem prozradím, že se jednalo o zdlouhavou a komplikovanou záležitost a že není vůbec jisté, zda bude finální podoba předpisu tím samým produktem, který byl původně…

Zaknihované akcie - nová podmínka pro účast ve veřejných zakázkách

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek ukládá akciovým společnostem, které se chtějí ucházet o veřejné zakázky, povinnost mít zaknihované akcie. Jaké dopady bude mít nová právní úprava na zadávání veřejných zakázek, dotčené akciové společnosti a jejich akcionáře? A jakým způsobem lze přeměnu listinných akcií na zaknihované akcie…

Kodeterminace členů dozorčí rady - znovuzavedení zaměstnanecké participace

S účinností zákona o obchodních korporacích z českého právního řádu po dlouhých letech vymizelo jedno z důležitých práv zaměstnanců některých akciových společností, tedy možnost volit část dozorčí rady. V současnosti je na půdě Poslanecké sněmovny projednávána příslušná novela, která si klade za cíl navrátit věci do původního stavu, tedy jak…

Předat firmu všem dětem a manželce?

Už se vám to možná někdy stalo. Do vašeho poklidného a rutinního života najednou vstoupila nečekaná událost, která rázem převrátila vše naruby. Podobné zlomové okamžiky, kdy se znovu rozdávají karty, definují pravidla i vztahy mezi hráči, zažívají ve hře zvané život nejenom jednotlivci, ale i společnosti.

Založení společnosti s ručením omezeným bude levnější

S účinností od 7. června 2016 zlevní zakládání jednoduchých společností s ručením omezeným. Tato změna sleduje požadavek Evropské unie na snížení nákladů nutných k založení „podniku“ na maximálně 100 EUR. Celkové náklady na založení a zápis jednoduché společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku se živnostenským oprávněním však i po této…

Konec nejasností ohledně přezkumu VZMR?

Od počátku účinnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále též „ZVZ” nebo „zákon”), je stále velmi spornou otázka, zda je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS”) příslušný k přezkumu veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen „VZMR”), či nikoliv. Zatímco Krajský soud v Brně (dále jen „KS”) a Nejvyšší správní soud České…

Vznik zadržovacího práva a insolvenční řízení

Zadržovací právo je zajišťovací institut, který umožňuje zřídit zajištění k cizí movité věci jednostranným jednáním věřitele. Jeho podstata spočívá v tom, že ten, kdo je povinen vydat cizí movitou věc, ji může zadržet za účelem, aby zajistil svou pohledávku vůči tomu, komu je povinen tuto věc vydat. Tento článek pojednává o určitých aspektech…

Do veřejných zakázek jen se zaknihovanými akciemi?

Prostřednictvím článku se zamýšlím nad teoretickou aplikací i praktickými dopady ustanovení § 48 odst. 7 zákona č. 134/2016, dle nějž je zadavatel oprávněn vyloučit ze zadávacího řízení uchazeče, který nemá výlučně zaknihované akcie.

Souběh funkcí člena statutárního orgánu a zaměstnance

Souběh funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace a zaměstnance v pracovním poměru ve vztahu k souhrnu činností, jež je možno na základě pracovního vztahu vykonávat za současného výkonu funkce téže osoby jakožto člena statutárního orgánu, prošel mnoha peripetiemi. Všechna rozhodnutí soudů z minulosti si není nutno připomínat, možno pouze…

Nedodržení sjednané formální náležitosti dodatku smlouvy

Ve svém nedávném rozhodnutí pod sp. zn. 23 Cdo 2925/2015 Nejvyšší soud České republiky dne 19. ledna 2016 judikoval, že nedostatek formy dohody o změně smlouvy nemusí bez dalšího znamenat neplatnost takového dodatku a bude vždy třeba zkoumat, zda náležitosti stanovené smlouvou nejsou příliš formalistickými na to, aby vedly k neplatnosti právního…

Výroční valné hromady

V současnosti vrcholí období příprav a konání valných hromad, které jsou obchodní společnosti povinny každý rok uspořádat. S těmito výročními valnými hromadami, jak je pro účely tohoto článku budeme označovat (nejedná se o pojem zákonný), se pojí celá řada více či méně podstatných povinností a dokumentů. Opominutí provedení takových povinností či…

Nové povinnosti podnikatelů dle zákona o registru smluv

Podnikatelé musí od 1. července 2016 ve vlastním zájmu věnovat pozornost majetkové struktuře svých obchodních partnerů. Podle nové právní úpravy musí být každá smlouva, kterou uzavře podnikatel s právnickou osobou s majetkovou účastí státu a mnoha dalšími subjekty, založena do rejstříku smluv, který je veřejně přístupný. Sankce za nesplnění této…

K ochraně věřitele prostřednictvím určovací žaloby

V praxi není výjimkou, že dlužníci se snaží zmařit vymožení pohledávek svých věřitelů tím, že různě „odklání“ vlastní majetek, aby jej v případné exekuci či v insolvenčním řízení nebylo možné postihnout. Pokud jsou úkony, kterými se dlužník zbavuje majetku, platné a účinné, věřitel může využít institut relativní neúčinnosti (dle starého občanského…

K smysluplnosti některých obsahových náležitostí koncesního projektu

Koncesní projekt představuje výchozí dokument pro zpracování koncesní dokumentace v řízeních, jejichž cílem je uzavření významné koncesní smlouvy[1]. Koncesním projektem je dle § 21 odst. 2 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „KZ“), míněno „základní vymezení…

Sjednocení výkladu některých sporných otázek týkajících se zápisů do obchodního rejstříku

Dne 13. ledna 2016 přijalo občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu na svém zasedání stanovisko publikované pod sp. zn. Cpjn 204/2015 k některým otázkám zápisů obchodních korporací do obchodního rejstříku. Cílem stanoviska je zejména sjednotit rozhodování rejstříkových soudů ohledně zápisů některých skutečností do obchodního rejstříku…

K postavení prokuristy obchodní společnosti podle zákona o obchodních korporacích

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) upravují stejně jako zrušený obchodní zákoník institut prokury. Ačkoli nová právní úprava prokury z úpravy obsažené v obchodním zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) vychází, je institut prokury v novém občanském zákoníku a v zákoně o obchodních…