občanské právo

Proč nejde snížit výživné předběžným opatřením?

Na péči o nezletilé děti (a souvisejících nákladech) by se bezpochyby měli podílet oba rodiče, a to mj. dle svých příjmových a majetkových poměrů. Nedohodnou-li se rodiče mezi sebou, rozhodne o výši výživného soud dle poměrů ke dni vyhlášení rozhodnutí. Pokud však po vydání takového rozhodnutí dojde k objektivnímu snížení schopnosti povinného…

Řízení o inovačním partnerství

K 1. říjnu 2016 nabyl účinnosti nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), který nahradil zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Nová právní úprava problematiky zadávání veřejných zakázek zavádí nejednu novinku, mimo jiné i dvě zcela nová zadávací řízení. Jedná se o řízení o inovačním partnerství a řízení pro zadání…

Institut předmanželské smlouvy

Vstup do manželství není obvykle spojen pouze s propojením rodin, ale rovněž s propojením majetkových sfér obou partnerů. Výraz obvykle je zde užit záměrně, a to z toho důvodu, že zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dnes poměrně široce umožňuje snoubencům i manželům zvolit jiný než zákonný režim společného jmění…

Pozor na princip ochrany slabší smluvní strany v akviziční transakci

Jedním z prvních kroků při strukturování akviziční transakce je určení, jaké subjekty budou smluvními stranami. Je třeba zvážit, zda se bude jednat pouze o transakci mezi dvěma právnickými osobami, anebo zda nebude na jedné straně smluvní dokumentace fyzická osoba. Toto určení je signifikantní nejen z důvodu odpovědnosti za případnou škodu…

K problematice učinění a přijetí nabídky k uzavření smlouvy v rámci předkupního práva

Smyslem institutu předkupního práva je povinnost prodávajícího nabídnout věc předkupníkovi ke koupi, pokud by ji chtěl prodat třetí osobě, tedy koupěchtivému. Přestože se úprava předkupního práva v souvislosti s novou občanskoprávní úpravou změnila, i nadále bude nedílnou součástí právních vztahů a tedy i součástí přezkumu příslušných soudů…

Projasnění řešení otázky nabytí nemovitostí od nevlastníka

V nedávné minulosti, přibližně v předchozích pěti letech, byla českými soudy různých stupňů intenzivně řešena otázka, zda osoba může řádně nabýt vlastnické právo k nemovitostem od osoby, která je jako vlastník zapsána v katastru nemovitostí, avšak skutečným vlastníkem (typicky v důsledku skutečnosti, že nabývací titul zapsané osoby je neplatný) je…

Nemoc z povolání u zaměstnance vykonávajícího podnikatelskou činnost

Výdělkem zaměstnance, který vykonává podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost, po zjištění nemoci z povolání pro účely stanovení výše náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity příslušející tomuto zaměstnanci může být jen výdělek jím skutečně dosahovaný, popřípadě stanovený s…

Právo objednatele odstranit vady díla na náklady zhotovitele: Záchrana nebo hrozba?

Česká zákonná úprava smlouvy o dílo nedává objednateli jako právo z vad možnost vadu odstranit na náklady zhotovitele. Toto právo objednatele odstranit vady díla namísto zhotovitele a na jeho náklady však bývá pravidelnou součástí smluv o dílo na výstavbu větších stavebních nebo technologických celků. Oproti standardní zákonné úpravě práv z vad…

Souběh funkcí ve světle aktuálního nálezu Ústavního soudu

Problematika souběhu funkcí je dnes již notoricky známa. Za souběh funkcí je považován stav, kdy fyzická osoba vykonává funkci člena statutárního orgánu společnosti a zároveň na základě pracovněprávního vztahu vykonává pro takovou společnost další činnosti, které spadají do působnosti statutárního orgánu, tj. obchodního…

Předběžné opatření ve světle nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 1847/16 ze dne 1. září 2016

Dne 1. září 2016 vydal Ústavní soud České republiky (dále „Ústavní soud“) nález sp. zn. II. ÚS 1847/16, ve kterém se zabýval povinností obecného soudu vyžádat si před nařízením předběžného opatření vyjádření toho účastníka soudního řízení, proti kterému předběžné opatření směřuje. Tento nález Ústavního soudu může znamenat velký průlom do právní…

Ke lhůtám pro svolání valné hromady a rozhodnutí o rozdělení zisku

Obchodní společnosti řeší v praxi otázku, zda a kdy je nutné svolat valnou hromadu společnosti za účelem projednání účetní závěrky, a kdy lze rozhodnout o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty. Ve vztahu k těmto otázkám existují určitá zákonem stanovená pravidla a časové limity, které je nutné dodržovat.

Mediátor versus advokát, role advokáta v mediaci

V květnu roku 2012 byl schválen zákon o mediaci, byl podepsán prezidentem a účinnosti nabyl k 1. 9. 2012. Specifické je, že uvedený zákon upravuje jen výkon mediace prováděné tzv. zapsanými mediátory, tedy mediátory, kteří mají oprávnění k výkonu své činnosti od Ministerstva spravedlnosti České republiky.

Podřízenost pohledávek zpátky ve hře

Poměrně častým „zajišťovacím“ institutem byly svého času smlouvy o podřízenosti pohledávek. V nich se banka (příkladmo banka A) se svým dlužníkem (příkladmo obchodní společností B) a jejím dlužníkem (příkladmo dlužník C) dohodla, že dokud nebude splacen její úvěr, nebude se C domáhat zaplacení dluhu po B. Je taková dohoda možná? Může se díky…

Nová regulace ochrany osobních údajů aneb na jaké změny se připravit

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů[1] bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno začátkem května tohoto roku a správci osobních údajů tak mají necelé dva roky na to, aby zajistili soulad prováděných zpracování osobních údajů s novou regulací. Jaké základní změny nařízení přinese, kterým institutům je potřeba věnovat zvýšenou pozornost a jak se na…

Právní úprava lidského těla po smrti

Klasik jednou řekl, že v lidském životě jsou jisté dvě věci – smrt a daně. Tento článek nebude mířit na daně, nýbrž na právní problematiku související se smrtí člověka a postmortální ochranu lidského těla.

Je Nejvyšší soud oprávněn snižovat náhrady nemajetkové újmy při ublížení na zdraví či usmrcení blízké osoby?

Při studiu občanskoprávní judikatury Nejvyššího soudu z posledních let lze zaregistrovat též rozhodnutí, kterými tento soud poškozeným rovnou snižuje již pravomocně přiznané náhrady nemajetkové újmy, často pojišťovnou již vyplacené. Nejvyšší soud má totiž již několik let právo dovoláním napadená rozhodnutí nejen rušit a vrátit nižšímu soudu k…

Zastavení pohledávky a „nedílné“ plnění zástavnímu věřiteli a zástavnímu dlužníku

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“ nebo „ObčZ“) ve svém § 1336 odst. 1 upravuje, že před splatností zajištěného dluhu může dlužník (zastavené pohledávky, tj. poddlužník) plnit na zastavenou pohledávku jen nedílně zástavnímu věřiteli i zástavnímu dlužníku. Zástavní věřitel i zástavní dlužník mají právo žádat, aby…

Znalecké dokazování ve sporech o náhradu újmy na zdraví a přístup soudů k hodnocení znaleckých posudků

Odpovědnost za újmu na zdraví bývá zpravidla neoddělitelně spjata zejména s posuzováním otázky, zda byl postup poskytovatele zdravotních služeb (lékaře či zdravotnického zařízení) vůči pacientovi v souladu s postupy lege artis (na náležité odborné úrovni). Zatímco prokázání existence samotné újmy na zdraví obecně většinou nečiní zásadní obtíže…

K problematice tzv. „rychlého“ předběžného opatření

Občanský zákoník jako hmotněprávní předpis upravuje ve svém ust. § 924 úpravu předběžného opatření v situaci, kdy se dítě ocitne ve stavu nedostatku řádné péče bez ohledu na to, zda tu je či není osoba, která má právo o dítě pečovat, anebo je-li život dítěte, jeho normální vývoj nebo jeho jiný důležitý zájem vážně ohrožen nebo byl-li narušen. Za…

Osvojení registrovaným partnerem

V červnu letošního roku přijalo plénum Ústavního soudu nález týkající se možnosti osvojení osobou žijící v registrovaném partnerství. Nález jistě významný, u kterého je potřeba si dobře uvědomit, se mění a co nikoli.