občanské právo

Marketing ve světle ustanovení GDPR

Jaké změny pro marketingové a PR oddělení společností znamená tzv. nařízení GDPR? Jsou společnosti povinné smazat veškeré osobní údaje, které již pro marketingové účely používají? O čem má být zákazník při udělování souhlasu se zpracováním osobních údajů informován? A změní se nějakým způsobem udělování souhlasu subjektů se zpracováním osobních…

Proč nevyužít integraci EIA do územního či společného řízení, kterou nabízí novela stavebního zákona

Dne 1. ledna 2018 nabyla účinnosti novela stavebního zákona, která kromě dalšího zavedla možnost sloučit proces posuzování vlivů na životní prostředí („EIA“) s územním a případně též stavebním řízením do jednoho řízení. Takový postup však nemusí vždy přinést očekávané zkrácení celého procesu; prozatím se jeví, že může situaci spíše komplikovat.

Kvalifikovaná výzva a rozsudek pro uznání – 1. část

Novela č. 30/2000 Sb. zakotvila do zákona č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen „OSŘ“) s účinností ode dne 1.1.2001 mj. ustanovení § 114b a § 153a OSŘ, zavádějící možnost soudu zaslat žalovanému usnesení s výzvou k vyjádření (tzv. kvalifikovaná výzva), jejíž nesplnění žalovaným má za následek fikci uznání nároku, jejímž…

Exekuce na podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným

Podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným je majetkem, který může být předmětem exekuce či výkonu rozhodnutí. Poměrně dlouhou dobu však exekuce probíhala tím způsobem, že byl společník exekučním příkazem zbaven svého podílu, který byl převeden na společnost. Exekutor pak měl utržit vypořádací podíl, který měla společníkovi v důsledku…

Návrh na přiznání hlasovacích práv popřenému věřiteli

Jedním ze základních práv věřitelů přihlášených do insolvenčního řízení je hlasování na schůzi věřitelů.[1] Věřitelé můžou hlasovat například o odvolání a ustanovení insolvenčního správce (§ 29 odst. 1 IZ), o ustanovení věřitelského výboru (§ 56 odst. 1 IZ), za určitých podmínek o způsobu řešení úpadku (§ 150 IZ) a o přijetí reorganizačního plánu…

Promlčuje se podpojištění?

Institut podpojištění občanský zákoník vymezuje v § 2854 tak, že: „Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku, sníží pojistitel pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku; to neplatí, ujednají-li strany, že pojistné…

Nové sazby cestovních náhrad pro rok 2018

S účinností od 1. ledna 2018 dochází podobně jako každý jiný rok k novému stanovení sazeb náhrad cestovních výdajů. Pro rok 2018 se oproti roku 2017 výrazně zvyšují sazby tuzemského stravného a mírně zvyšuje základní náhrada za použití silničních motorových vozidel. Průměrná cena pohonných hmot se upravuje podle vývoje ceny na trhu a je vyšší…

Je v současné situaci udržitelná fikce doručení a domněnka dojití?

Narůstající a dlužno dodat, že oprávněná, kritika služeb České pošty autora článku, jehož cílem není zmíněný podnik poškodit, ale nepatrným dílem, třeba vyvoláním diskuse, přispět ke snaze o větší právní jistotu v ČR a eliminaci sporů, přesvědčila o tom, že nejde o zanedbatelný, ani minority se týkající, či dokonce jen jeho subjektivní resp.

Zákaz domácích mazlíčků v domovech pro seniory?

V praxi se lze pravidelně setkat s případy absolutního zákazu chovu jakýkoliv zvířat obsaženého v řádech domovů pro seniory. Autoři tyto zákazy zhodnotili v kontextu platné a účinné legislativy, včetně účelu jednotlivých ustanovení (zejména občanského zákoníku a zákona o sociálních službách) a dospěli k závěru, že takovýto absolutní zákaz není…

Lze licenční smlouvu k autorskému dílu vypovědět bez udání důvodu?

V praxi bývá v licenčních smlouvách k autorskému dílu velmi často ujednáváno, že licence, tedy oprávnění k užití autorského díla, je poskytována na dobu neurčitou. Oprávnění k užití autorského díla je však tzv. majetkovým autorským právem, přičemž doba trvání majetkových autorských práv k jakémukoli dílu je vždy autorským zákonem časově omezená…

Vybržďování a trestněprávní paradoxy

Judikatura zpravidla pokládá vybržďování za pokus trestného činu ublížení na zdraví. Ve skutečnosti je tato právní kvalifikace velmi nepřesvědčivá a spíše aktivistická, než opřená o racionální argumentaci.

Změny v souvislosti s novelizací institutu svěřenského fondu

Od nového roku nabyla účinnosti komplexní novela zákona č. 89/2012 Sb. (dále jako “NOZ”) a zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jako “rejstříkový zákon”), zákon č. 460/2016 Sb. (dále jako “novela”), která zásadně mění problematiku institutu svěřenského fondu poprvé od ukotvení do právního řádu v roce…

Prokazování skutečného majitele právnické osoby

Přijetím novely zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v platném znění (dále jen „ZVR“), provedenou zákonem č. 368/2016 Sb. (dále jen „Novela“), dochází s účinností ke dni 1.1.2018 ke zřízení nové evidence údajů o skutečném majiteli právnických osob a svěřenských fondů (dále jen „Evidence“). Impulsem pro…

Posílení možnosti vymáhání nároků osob odpovědných za správu domu a pozemku v insolvenčním řízení

Dne 1.12.2017 vstoupil v účinnost zákon č. 291/2017 Sb., kterým dochází ke změně občanského soudního řádu, zákona o veřejných dražbách a insolvenčního zákona ve prospěch práv vlastníků v bytových domech, resp. společenství vlastníků, proti těm vlastníkům jednotek, kteří na úkor ostatních řádně platících vlastníků jednotek nehradí poplatky spojené…

Předkupní právo u spoluvlastnického podílu ke společné nemovité věci

Od 1. ledna 2018 se stává účinnou novela občanského zákoníku č. 460/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony (dále též jako „novela“). Novela v ustanovení § 1124 a § 1125 občanského zákoníku mění znění uvedených ustanovení, kdy dosavadní předkupní právo ke spoluvlastnickému podílu, k němuž bylo…

K náhradám škody v souvislosti s regulovanými nájmy

Po tzv. sametové revoluci v roce 1989 byla v rámci České republiky zahájena privatizace bytů, které byly doposud prakticky výlučně ve vlastnictví státu, do rukou fyzických osob – občanů. V návaznosti na tuto skutečnost vyvstala potřeba upravit výši nájmů, které byly doposud přísně regulovány, tak, aby jejich výše více odpovídala nájmům tržním. Čím…

Výklad právního jednání podle právní úpravy účinné od 1.1.2014

V rámci rekodifikace civilního práva zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “NOZ“), došlo k významné změně pravidel interpretace právního jednání. NOZ se, na rozdíl od předchozí právní úpravy, odklonil od formálního hlediska interpretace a za stěžejní pro výklad právního jednání nadále považuje zjištění skutečného úmyslu jednajících…

K právu poškozeného vyjádřit se k provedeným důkazům

Obžalovaný musí být dle § 214 trestního řádu po provedení každého důkazu dotázán, zda se chce k němu vyjádřit, a jeho vyjádření se zapíše do protokolu. Náleží toto právo i poškozenému?

Společné zastupování společnosti jednatelem a prokuristou

Cílem tohoto článku je informace o nejnovějším rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31.10.2017, sp.zn. 29 Cdo 387/2016, které se zabývalo možnostmi společného jednání jednatele a prokuristy za společnost.

Co v Novém roce přinese druhá část novely NOZ?

Jak vidno, ani předpis inspirovaný staletími prověřenými právně-historickými zdroji se nevyhne korekcím; proto se s příchodem Nového roku se dočkáme účinnosti druhé části zákona č. 460/2016 Sb., první větší novely Občanského zákoníku účinného od roku 2014.