Články

K vyloučení člena statutárního orgánu z výkonu funkce z důvodu úpadku obchodní korporace

Právnické veřejnosti je nepochybně známo, že právní předpisy kladou zvýšené nároky na členy statutárních orgánů obchodních korporací. Jednání osob v takovém postavení obecně podléhá přísnějším pravidlům a nápravným opatřením. Jedním z takových opatření je již méně známý institut vyloučení člena statutárního orgánu z výkonu funkce. V následujícím…

Podmíněná výpověď aneb někdy je opatrnosti nazbyt

Zatímco někteří zaměstnavatelé si při propouštění zaměstnanců počínají jako střelci (a v následném soudním řízení na to doplácejí), jiní zaměstnavatelé se snaží při rozvázání pracovního poměru postupovat až nepřiměřeně opatrně, když produkují více rozvazovacích úkonů a tyto vzájemně různě provazují a podmiňují. Ani tento postup ovšem soudní praxe…

Změny v pravidlech pro odklad zveřejnění vnitřních informací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu (Market Abuse Regulation)

Od 3. července 2016 se v České republice, stejně jako v ostatních státech EU a EHP, uplatní nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu, ve znění pozdějších předpisů (Market Abuse Regulation; „Nařízení MAR“),[1] které představuje nový, jednotný a rozšířený regulatorní rámec pro nakládání s vnitřními informacemi a…

Rozbouřené moře legislativy v IT

Uplynulý rok byl velmi bohatý na změny a novinky i z pohledu tak dynamického a turbulentního oboru jako je právo informačních technologií. Změny nejen v legislativě se udály jak na domácím, tak na evropském poli a podobají se bouři nad otevřeným mořem. Vlny v podobě jejich důsledků budou na břehy sektoru IT narážet ještě dlouhou dobu. Pojďme se…

Mlčenlivost auditora ve vztahu k trestnímu řízení

Autoři článku v nedávné době narazili na právní otázku, jakým způsobem se má zachovat auditor, pokud je dožádán policejním orgánem se souhlasem soudce k poskytnutí informací chráněných zákonnou povinností mlčenlivosti. Má auditor povinnost požadovanou informaci poskytnout?

Časové účinky nálezu Pl. ÚS 4/2014 ve světle aktuální rozhodovací praxe Ústavního soudu

Pro připomenutí sluší se na úvod uvést, že v citovaném nálezu plénum Ústavního soudu judikovalo, že ústavně konformním výkladem § 26 trestního řádu, souladným s čl. 38 odst. 1 Listiny, je nutno dospět k takovému závěru, že pokud příslušný návrh v přípravném řízení podává státní zástupce krajského nebo vrchního státního zastupitelství, je třeba…

K užívání společné věci nad rámec spoluvlastnického podílu

Spoluvlastnictví je založeno při existenci vlastnických práv více osob (spoluvlastníků) k jedné společné věci. Každý ze spoluvlastníků je oprávněn účastnit se na správě společné věci, přičemž se při rozhodování o společné věci počítají hlasy spoluvlastníků podle velikosti jejich podílů. Podíl je tak vyjádřením míry účasti každého spoluvlastníka na…

IP adresa osobním údajem?

Povaha IP adresy jako osobního údaje není dosud zcela jednoznačná. Na evropské úrovni se této otázce před již poměrně dlouhou dobou věnoval SDEU v rozsudku Scarlet Extended,[1] kde v podstatě učinil závěr, že IP adresy internetových uživatelů jsou chráněnými osobními údaji, neboť umožňují přesně určit totožnost těchto uživatelů. Tento závěr…

K novele občanského zákoníku týkající se svéprávnosti

Dne 26. 10. 2016 schválila poslanecká sněmovna novelu občanského zákoníku týkající se změn v oblasti svéprávnosti. Dle Ministerstva spravedlnosti, které novelu připravilo, byla tato nutná zejména z důvodu ochrany osob, které jsou ve svéprávnosti omezeny.

Souhrn významných legislativních událostí 28.11.2016 – 4.12.2016

Horní komora dala šanci senátorské novele, která má posílit práva platících vlastníků bytů vůči neplatičům, kteří dluží za správu domu. Předlohu, kterou připravili lidovečtí senátoři v čele s Jitkou Seitlovou (za SZ), poslali k projednání svým výborům ústavně-právnímu a pro veřejnou správu.

Očekávané vlnobití roku 2017 v pracovním právu

Pracovní právo a oblast zaměstnanosti či souvisejícího sociálního zabezpečení se v českém právním prostředí mění téměř neustále. Ať už jde o pravidelně se zvyšující minimální mzdu, každoročně upravované výše vyměřovacích základů, z nichž se vypočítávají různé dávky a příspěvky nebo dílčí změny hlavních pracovněprávních předpisů jako je zákoník…

Exekuce na dlužné a běžné výživné

V zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) je upraveno hned několik druhů vyživovacích povinností, mezi které patří zejména vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi a mezi dalšími předky a potomky, vyživovací povinnost mezi manžely, vyživovací povinnost mezi rozvedenými manžely a vyživovací povinnost resp. výživné a…

Ochrana osobních údajů v podnikání

Předmětem zájmu tohoto článku jsou především povinnosti podnikatele vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OOÚ“).

Kdy (ne)lze Úmluvu CMR doplňovat národním právem?

Autory tohoto příspěvku vedla k jeho sepsání podle jejich názoru nepodloženost již de facto ustálené judikatury českého Nejvyššího soudu ČR k problematice výkladu takzvané osoby oprávněné k náhradě škody dle Úmluvy CMR. Když tato judikatura nebere v úvahu obecné principy mezinárodního práva soukromého k vyplňování vnitřních mezer v rámci jeho…

Tři typy odstupného a dva režimy pojistných odvodů z něj

O tom, zda se z odstupného platí pojistné odvody, rozhoduje, zda jde o odstupné, na které vznikl zaměstnanci nárok podle zákona, anebo z jiného titulu.

TOPO

Hodnocení účinnosti právní úpravy a její smysluplnosti či naplňování "ducha zákona" patří zejména do rukou politikům. Avšak je nepochybně nutné, aby i právníci zaujímali při nalézání práva svůj názor na věc. Někdy totiž v rámci snahy o vyřešení problémů, berouce věc tak, že zákonodárce před nás postavil hotovou právní normu, zapomínáme na to, že i…

Lze omezit rozsah pojistného plnění za újmu, kterou způsobil advokát v souvislosti s výkonem advokacie svému klientovi?

Ne každý advokát je neomylný, ale každý bez výjimky odpovídá v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, svým klientům za újmu, kterou jim v souvislosti s výkonem advokacie způsobil. Aby se mohli klienti vždy domoci její náhrady, stanoví zákon o advokacii v § 24a každému advokátovi povinnost být pro případ odpovědnosti…

Novinky v insolvenci a restrukturalizaci

Již brzy opustí poslaneckou sněmovnu velká novela insolvenčního zákona. Změní některá pravidla pro vymáhání dluhů a správu korporací. Jak?

Jak se vyvarovat chybné výpovědi z pracovního poměru

Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., (dále NOZ), přinesl s účinností od 1. ledna 2014 změny i do oblasti skončení pracovního poměru. Zejména se jedná o výkladové přístupy k legislativním požadavkům na právní jednání. Způsoby skončení pracovního poměru neoznačujeme jako právní úkony, ale jako právní jednání, z nichž plynou práva a povinnosti pro…

Ještě k tarifní hodnotě u žalob na zrušení rozhodčího nálezu

Před nedávnem nastínil kolega Mgr. Antonín Hajdušek na těchto stránkách, v článku Tarifní hodnota u žalob o zrušení rozhodčího nálezu,[1] zamyšlení nad tím, zda v rámci soudního přezkumu žalob na zrušení rozhodčího nálezu vydaného v rozhodčím řízení, a to rozhodčích nálezů, které ukládají zaplatit nějaké peněžité plnění, je nutno vycházet při…