Konference - Trestní právo daňové

Konference - Trestní právo daňové

Čas konání: 08.11.2018 09:00 - 08.11.2018 12:50

Místo konání akce: Vysoká škola Cevro Institut, Jungmannova 17, Praha 1

Datum: 8. listopadu 2018

Cena včetně DPH: 2 750,00 Kč

Dne 8. listopadu bude epravo.cz ve spolupráci s advokátní kanceláří Bříza & Trubač pořádat konferenci týkající se trestního práva daňového. Snad žádná jiná oblast trestního práva není tak interdisciplinární, jako právě trestní právo daňové. Zajímá jednak podnikatele, resp. členy statutárních orgánů obchodních společností při jejich každodenním rozhodování, dále pak daňové poradce, kterým většinou hlubší znalosti trestního práva chybí a v neposlední řadě i právníky, kteří naopak nemívají příliš velké znalosti daňového práva. Také pro soudce a státní zástupce se jedná o obtížnou oblast práva, a to právě s ohledem na její mezioborovost. Jsme proto velmi rádi, že se nám podařilo sestavit tým přednášejících napříč uvedenými profesemi, kteří přinesou svůj praktický pohled na danou problematiku. Můžete se tak těšit na přednášku soudců Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, státního zástupce, daňového poradce a advokátů specializujících se na danou oblast. V rámci konference budou rozebrány jednotlivé instituty, jako například účinná lítost, související zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a prostor bude dán v návaznosti na jednotlivé přednášky i diskuzi, kterou považujeme za velmi přínosnou.


Program:

 • 08:30 - 09:00    Registrace účastníků
 • 09:00 - 09:05    Zahájení, úvodní slovo
 • 09:05 - 10:45    I. blok
 • 10:45 - 11:05    Coffe Break
 • 11:05 - 12:45    II. blok 
 • 12:45 - 12:50    Závěrečné slovo, ukončení

  Přednášející:

  doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. - Tomáš Gřivna je advokátem, společníkem v advokátní kanceláře Gřivna & Šmerda a vysokoškolským učitelem. Absolvoval Policejní akademii ČR a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V roce 2010 byl rektorem Univerzity Karlovy jmenován docentem pro obor trestního práva, kriminologie a kriminalistiky. Ústředními tématy jeho vědecké práce jsou vedle problematiky trestní odpovědnosti právnických osob a postavení poškozeného a oběti též oblasti jako kybernetická kriminalita či europeizace trestního práva. Podílí se též na legislativní činnosti, je předsedou komise pro trestní právo Legislativní rady vlády, byl hlavním autorem zákona o obětech trestných činů (č. 45/2013 Sb.) a je členem komise pro přípravu nového trestního řádu.

  Mgr. Miloš Klátik - Miloš Klátik je státní zástupce. Právo vystudoval na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v letech 1999 až 2004. Dva roky pracoval jako právník u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, poté rok jako asistent soudce u Okresního soudu v Liberci. V roce 2008 nastoupil jako právní čekatel u Okresního státního zastupitelství v Jablonci nad Nisou, kam byl poté přidělen a vykonával zde funkci státního zástupce od roku 2009 až do roku 2011. Pak byl přeložen ke Krajskému státnímu zastupitelství v Ústí nad Labem, u jehož pobočky v Liberci působil až do roku 2016. Nyní je dočasně přidělen na Vrchní státní zastupitelství v Praze. Od počátku se specializuje na hospodářskou a majetkovou trestnou činnost, za svou praxi dozoroval řadu daňových trestních věcí.

  Ing. Jiří Nekovář, Ph.D. - Jiří Nekovář je daňový poradce, většinový společník a jednatel společnosti Euro-Trend, ve které řídí oblast daňového poradenství. Po absolvování Vysoké školy ekonomické pracoval v různých ekonomických funkcích ve státní správě, od roku 1990 se věnuje ekonomickému a daňovému poradenství. V letech 1996 až 2011 byl prezidentem Komory daňových poradců ČR, působil také jako prezident Confédération Fiscale Européenne. Je členem pracovní komise Legislativní rady vlády pro hodnocení dopadů regulace (RIA). V letech 2000–2006 byl členem správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny,  v současnosti je místopředsedou správní rady VŠE. V letech 2013–2017 vykonával Jiří Nekovář funkci prezidenta Rady pro veřejný dohled nad auditem a v současné době je členem jejího prezidia.

  JUDr. František Púry, Ph.D. - František Púry je soudcem a předsedou trestního kolegia Nejvyššího soudu. V letech 1980 až 1984 studoval na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (tehdy Univerzita J. E. Purkyně) Od roku 1985 byl soudcem Vojenského obvodového soudu v Českých Budějovicích, od roku 1988 Vyššího vojenského soudu v Táboře a v roce 1990 se stal soudcem Nejvyššího soudu ČSFR. Zaměřuje zejména na hospodářskou a majetkovou kriminalitu. Je předsedou trestního kolegia Nejvyššího soudu, jako člen velkého senátu a evidenčního senátu se podílí na tvorbě judikatury Nejvyššího soudu v trestních věcech. Věnuje se také publikační činnosti, je spoluautorem např. komentářů k trestnímu zákoníku, trestnímu řádu, zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob nebo učebnic trestního práva hmotného i procesního. Je autorem či spoluautorem řady časopiseckých statí v odborném tisku.

  JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D. - Karel Šimka vystudoval právo a politologii na univerzitách v Plzni, Praze a Passau. Nejprve byl civilním a exekučním soudcem, roku 2004 přešel na Nejvyšší správní soud (NSS). Řadu let je členem rozšířeného senátu NSS. Vedle toho je též členem kompetenčního senátu NSS a zástupcem člena tzv. zvláštního senátu podle zákona č. 131/2002 Sb. Poslední roky též je předsedou kárného senátu pro věci soudců. Vedle toho přednáší a publikuje pro odbornou veřejnost zejména v oborech daní, správního soudnictví, správního řízení, správního trestání, poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím či vztahu soukromého a veřejného práva. Absolvoval řadu stáží a studijních pobytů na zahraničních akademických a justičních institucích a je členem nejrůznějších odborných grémií (vědecké a redakční rady, zkušební komise aj.).

  JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M - Ondřej Trubač je spoluzakladatelem advokátní kanceláře Bříza & Trubač. Ve své praxi se věnuje širokému spektru právních služeb, především pak komplexní problematice daňového řízení a zastupování klientů před správci daně, včetně jejich následného zastupování v rámci správního soudnictví. Dále se zabývá obecně správním právem a novým, rozvíjejícím se podoborem trestního práva, a to trestním právem daňovým a s ním související problematikou účinné lítosti, a to i v kontextu trestní odpovědnosti právnických osob. Poskytuje také poradenství obchodním společnostem v oblasti compliance. Pravidelně také přednáší a přispívá do odborných publikací a dalších periodik.


  Témata přednášejících:

  Ne bis in idem aneb vyřešil Nejvyšší soud vztah daňového penále a trestného činu zkrácení daně?
  doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D.

  Specifika přípravného řízení u daňových trestných činů - poznatky státního zástupce z praxe
  Mgr. Miloš Klátik

  Role daňového poradce, jeho povinnosti a případná rizika u trestných činů daňových
  Ing. Jiří Nekovář, Ph.D.

  Některé aktuality při postihu daňové a související kriminality
  JUDr. František Púry, Ph.D.

  Trestněprávní souvislosti podvodů na DPH
  JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D.

  Trestní právo daňové optikou trestní odpovědnosti právnických osob
  JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M