Nakládání s odpadem – poplatky a jejich zvyšování

Nakládání s odpadem – poplatky a jejich zvyšování

Čas konání: 24.04.2017 09:00 - 24.04.2017 13:00

Místo konání akce: Vysoká škola Cevro Institut, Jungmannova 17, Praha 1

Datum: 24. dubna 2017

Cena včetně DPH: 990,00 Kč
Již řadu let se mluví o přípravě nového zákona o odpadech, poslední dobou také v návaznosti na povinnosti vyplývající České republice z evropského práva. Proti aktuálnímu návrhu nového zákona o odpadech vznesla námitky řada subjektů; řada námitek souvisela s navrhovaným zvýšením poplatků za ukládání odpadu na skládku. Bez ohledu na osud aktuálního návrhu nového zákona o odpadech lze předpokládat, že oblast odpadové legislativy čekají v blízké budoucnosti nemalé změny.
Cílem konference je nabídnout aktuální informace o připravovaných změnách odpadové legislativy s důrazem zejména na všechny aspekty poplatků souvisejících s nakládáním s odpadem. Skladba přednášejících odborníků zaručuje různé pohledy na aktuální a pro řadu subjektů palčivou otázku nákladů souvisejících s nakládáním s odpadem.

Partnerem této konference jsou Pražské služby a.s. a odborným garantem advokátní kancelář ŘANDA HAVEL LEGAL.

V tuto chvíli jsou potvrzeni následující řečníci:

  • Mgr. Pavel Mlíkovský je advokátem v advokátní kanceláři ŘANDA HAVEL LEGAL. Pavel Mlíkovský je absolventem Právnické fakulty University Karlovy. Od roku 2007 působí v advokacii, advokátem je od roku 2010. Ve své praxi získal bohaté zkušenosti s poskytováním právních služeb osobám oprávněným nakládat s odpady, a to zejména v oblasti smluvních vztahů a veřejných zakázek.

  • Mgr. Ing. Jan Havel působí jako společník v advokátní kanceláři ŘANDA HAVEL LEGAL. Během své praxe získal Jan Havel bohaté odborné zkušenosti a znalosti zejména v oblasti obchodního práva, mezinárodního obchodu, fúzí a akvizic, stavebního práva, a to se zaměřením na energetický sektor a dodávky technologických zařízení a investičních celků včetně mezinárodních EPC kontraktů. Dlouholeté zkušenosti Jana Havla zahrnují právní poradenství ve více než 80 komplexních investičních a developerských projektech v energetickém sektoru včetně jaderných zařízení v Evropě, Americe a Asii. Ve své praxi se dále zaměřuje na obecné obchodní právo a právo obchodních společností, na oblast financí a bankovnictví, na právo veřejných zakázek a právo životního prostředí včetně problematiky odpadů.

  • Ing. Jaromír Manhart je ředitel odboru odpadů Ministerstva životního prostředí. Ing. Jaromír Manhart vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze v roce 2000. Přes 11 let pracoval na Ministerstvu životního prostředí na odboru odpadů a odboru ekologických škod. Má zkušenosti s nakládáním s odpady, plánováním a odpadovými technologiemi. Podílel se na transpozici a implementaci předpisů Evropské unie do právního řádu ČR. V roce 2005 se stal členem pracovní skupiny pro nebezpečné odpady Basilejské úmluvy, od roku 2007 spolupracuje s Evropskou komisí jako národní expert pro přístupové země k EU, a od roku 2009 přispívá zkušenostmi do PCB Elimination Networku Stockholmské úmluvy. V roce 2013 a 2014 pracoval jako projektový manažer odpadového hospodářství v SGS Czech Republic, s.r.o. v Praze. Od dubna 2014 je opět v pozici ředitele odboru odpadů Ministerstva životního prostředí a má na starosti přípravu nové legislativy a strategie odpadového hospodářství v ČR.

  • Dr. Ing. Aleš Bláha je ředitel Zařízení na energetické využití odpadu – ZEVO, Pražské služby a.s. Dr.-Ing. Bláha ukončil v roce 1990 studium chemického inženýrství na Friedrich-Alexander-Universität Erlangen v Norimberku. Na této univerzitě pracoval jako vědecký pracovník na katedře technické chemie II a v roce 1992 zde také obhájil disertační práci a byl mu udělen titul Dr.-Ing. Poté pracoval jako vedoucí projektů vývojového oddělení u PARI-Werk GmbH medizinische Inhalationsgeräte ve Starnbergu. Jeho dalším působištěm byla firma TAN GmbH, Thermische Abfallbehandlungsanlage v Norimberku, kde se jako projektový manažer investora podílel na výstavbě nové spalovny pro město Norimberk. V roce 2002 se vrátil do České Republiky a pracuje nejprve jako vedoucí projektů u společnosti Chemoprojekt a poté jako samostatný technický poradce v oblasti termického zpracování odpadů, chemie, stavebnictví, strojírenství, hutnictví a energetiky. Od roku 2006 je ředitelem Zařízení na energetické využití odpadů v Praze.

  • Mgr. Pavel Drahovzal od roku 2010 vykonává funkci starosty obce Velký Osek (2 500 tis. obyvatel) a od roku 2015 místopředsedy Svazu měst a obcí ČR za Komoru malých obcí. Od roku 2005 se po ukončení studia Právnické fakulty na Masarykově univerzitě v Brně řadu let jako právník věnoval zejména legislativě životního prostředí a organizace místní samosprávy.