Nové přestupkové právo – dva roky poté

Nové přestupkové právo – dva roky poté

Datum konání15.10.2019 09:00
MístoPraha
Partner konferenceKVB advokátní kancelář s.r.o.
Cena3 250 Kč s DPH
Tato konference navazuje na předchozí 2 úspěšné ročníky

Popis

Konference Nové přestupkové právo – dva roky poté navazuje na předchozí úspěšné dva ročníky konference.

I v letošním roce se budou problematice správního trestání věnovat autoři komentáře k přestupkovému zákonu č. 250/2016 Sb. u Wolters Kluwer ČR, a.s., jenž vyšel v loňském roce a jehož citace lze nalézt v rozhodnutích správních orgánů i správních soudů. V rámci jednotlivých příspěvků bude věnována pozornost zejména problémům aplikace tohoto zákona, rozboru důležitých rozhodnutí správních orgánů a prvním rozsudkům správních soudů. Náležitý prostor pak bude samozřejmě vyhrazen dotazům účastníků konference a související diskusi.


Program:

08:30 - 09:00    Registrace

09:00 - 09:20    Zahájení, úvodní slovo - Stanislav Kadečka

 

09:20 - 10:30    I. blok

 • 09:20 - 09:45

Vít Šťastný / Přechodná ustanovení v aplikační praxi a působnost zákona

 • 09:45 - 10:30

David Bohadlo / Základy odpovědnosti za přestupek,  odpovědnost fyzické a právnické osoby za přestupek

 

10:30 - 10:55    Coffee Break

 

10:55 - 12:35    II. blok

 • 10:55 - 11:20   

Stanislav Kadečka / Okolnosti vylučující protiprávnost a jejich výklad, zánik odpovědnosti za přestupek a odpovědnost právního nástupce

 • 11:20 - 12:05   

Jan Brož / Následky odpovědnosti za přestupek (podmínky jejich uložení), několik poznámek k trestání mladistvých

 • 12:05 - 12:35   

Diskuse a dotazy k hmotněprávní části

 

12:35 - 13:15    Oběd

 

13:15 - 14:45    III. blok

 • 13:15 - 13:45

Vít Šťastný / Příslušnost pro projednání přestupků, právní styk s cizinou

 • 13:45 - 14:15

Petr Průcha / Postup před zahájením řízení (oznamování a odložení věci, součinnost orgánů)

 • 14:15 - 14:45

Petr Průcha / Účastníci řízení, další osoby vystupující v řízení, role OSPOD, problematika doručování a jeho vady / Zahájení řízení a jeho průběh, otázka ústního jednání

 

14:45 - 15:00    Coffee Break

 

15:00 - 16:25    IV. blok

 • 15:00 - 15:30

Stanislav Kadečka / Rozhodnutí o přestupku a jeho vady

 • 15:30 - 16:00

David Bohadlo / Zvláštní druhy řízení, odvolací řízení, zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku

 • 16:00 - 16:25

Diskuse a dotazy k procesní části

 

16:25 - 16:30     Závěrečné slovo, ukončení


Přednášející:

Mgr. Ing. David Bohadlo, Ph.D.
David Bohadlo byl deset let zaměstnancem Krajského úřadu Pardubického kraje ve funkci vedoucího oddělení vnitřních věcí a zástupce vedoucího organizačního a právního odboru a krajského živnostenského úřadu a poté působil několik let též v advokacii. V současnosti působí na Svazu měst a obcí České republiky. Je členem pracovní komise pro veřejné právo Legislativní rady vlády, rozkladových komisí Ministerstva vnitra a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jakož i poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání, dále pak též lektorem a zkušebním komisařem Institutu pro veřejnou správu Praha. Je mj. spoluautorem komentářů správního řádu a soudního řádu správního, publikace Správní trestání z hlediska praxe a judikatury či Legislativní proces – teorie a praxe. K aktuálním otázkám správního práva vystoupil na řadě odborných konferencí.

Mgr. Jan Brož
Jan Brož se v současné době věnuje především doktorskému studiu v oboru „Správní právo a právo životního prostředí“ na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a je členem pracovní komise (pro veřejné právo I – komise pro správní právo č. 3) Legislativní rady vlády České republiky, jakož i externím vyučujícím katedry práva Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity a advokátním koncipientem v KVB advokátní kanceláři; dále je též členem rozkladové komise ministryně pro místní rozvoj, členem rozkladové komise ministra zdravotnictví a při vzniku Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství působil jako asistent jeho Přezkumné komise. V rámci své akademické i praktické odborné činnosti se zaměřuje především na problematiku správního trestání, komunální právo, stavební právo a též herní právo; právě k těmto tématům vystupuje na vědeckých konferencích a přednáší na praktických seminářích, jakož i publikuje v odborném tisku, to vše v České republice i v zahraničí.

JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.
Stanislav Kadečka nepřetržitě od roku 1999 působí na katedře správní vědy a správního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity (v letech 2010-2014 vedoucím katedry) a souběžně kontinuálně vykonává právní praxi zaměřenou na oblast správního práva a veřejné správy jako advokát/partner KVB advokátní kanceláře. Na mezinárodní úrovní vystupuje především jako člen „Group of Independent Experts on the European Charter of Local Self-Government“ a člen „European Group for Public Administration“. Dále je řadu let členem Legislativní rady vlády České republiky, Přezkumné komise Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, rozkladové komise České národní banky, rozkladové komise Ministerstva spravedlnosti a legislativní komise Předsednictva Svazu měst a obcí ČR. V minulosti byl též členem rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a tamtéž i Pracovní skupiny pro řešení aplikace zákona o veřejných zakázkách. Je autorem či spoluautorem několika monografií, komentářů k zákonům, vedoucím autorského kolektivu výkladové publikace Správní řád, spoluautorem řady vysokoškolských učebnic správního práva i několika příruček/rukovětí pro orgány územní samosprávy, jakož i hlavním editorem řady recenzovaných sborníků, a dále autorem či spoluautorem více než pěti desítek odborných statí publikovaných v ĆR i v zahraničí. Dlouhodobě působí též jako lektor vzdělávání úředníků územních samosprávných celků a lektor pro ústřední orgány státní správy, jakož i odborný garant pravidelných zimních odborných konferencí/workshopů realizovaných pod názvem "Správní řád v praxi krajských úřadů". Je též jedním z celkem osmi držitelů prestižního celojustičního ocenění „Právník roku“ v kategorii správní právo.

Prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.
Petr Průcha je předsedou senátu Nejvyššího správního soudu a profesorem katedry správní vědy a správního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kde působí nepřetržitě od roku 1976 (v letech 1990-2003 vedoucím katedry) a je dlouhodobě rovněž členem fakultní vědecké rady a předsedou komise pro rigorózní řízení ve specializaci „správní právo“. Od závěru devadesátých let do roku 2003 byl také členem Legislativní rady vlády České republiky, pedagogicky pak externě působil též na Podnikatelské fakultě Vysokého učení technického, Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity (kde byl od roku 2010 též členem fakultní vědecké rady) a na Justiční akademii v Kroměříži. Dále je konzultantem poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání, členem zkušební komise České advokátní komory pro advokátní zkoušky a zkušební komise Ministerstva spravedlnosti pro justiční zkoušky, jakož i členem redakčních rad několika odborných časopisů; desítky let průběžně publikuje v odborném tisku. Je autorem, či spoluautorem, dlouhé řady uznávaných odborných publikací z oblasti správního práva a veřejné správy, a to jak časopiseckých, tak monografických, včetně několika učebnic. Je též jedním z celkem osmi držitelů prestižního celojustičního ocenění „Právník roku“ v kategorii správní právo.

JUDr. Vít Šťastný
Vít Šťastný je dlouholetým zaměstnancem odboru legislativy a koordinace předpisů Ministerstva vnitra (od roku 2004 oddělení vnější legislativy, od roku 2006 oddělení civilně-správní legislativy, od roku 2007 vedoucí tohoto oddělení, od roku 2015 vykonává funkci ředitele odboru legislativy a koordinace předpisů). Podílel se na řadě legislativních projektů Ministerstva vnitra, mimo jiné právě na rekodifikaci přestupkového práva. Vedle toho působí jako člen pracovní komise Legislativní rady vlády pro správní právo, místopředseda poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání a člen poradního sboru náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě; je členem rozkladových komisí Ministerstva vnitra a Národního bezpečnostního úřadu. Je jedním ze spoluautorů komentáře k Ústavě České republiky, komentáře k zákonu o úřednících územních samosprávných celků a autorem odborných článků z oblasti ústavního a správního práva. Vystupuje též na odborných konferencích, v poslední době zejména k problematice správního trestání.

 


KVB advokátní kancelář s.r.o.
KVB advokátní kancelář s.r.o. je renomovaná advokátní kancelář, jež se dlouhodobě specializuje jednak na vysoce odborné právní služby v oblasti veřejného práva pro významné klienty ze soukromého i veřejného sektoru, jednak na komplexní právní služby pro územní samosprávné celky napříč Českou republikou.

Pro významné klienty ze soukromého (přední podnikatelské subjekty napříč jednotlivými ekonomickými odvětvími) i veřejného sektoru (Úřad vlády ČR, ministerstva, Energetický regulační úřad, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže i další ústřední orgány státní správy a krajské úřady) poskytujeme především vysoce odborné právní služby na nejvyšší úrovni ve všech oblastech veřejného práva. Jedná se tu zejména o zastupování našich klientů před správními orgány a soudy (vč. Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva) a další právní služby na úseku správního trestání, stavebního práva a práva životního prostředí, energetického práva, školského práva, svobodného přístupu k informacím, ochrany osobních údajů (vč. specializace na GDPR) nebo herního práva, jakož i veřejných zakázek a národních i evropských dotací. Exkluzivní součástí naší činnosti je pak též připomínkování návrhů právních předpisů, jejich oponování či právní pomoc při jejich tvorbě.

V případě územních samosprávných celků (vč. krajů a významných statutárních měst) poskytujeme komplexní právní servis v oblastech veřejného i soukromého práva (zde především v návaznosti na nový občanský zákoník), jež souvisí s fungováním a specifiky územních samosprávných celků. Díky našim znalostem a dlouholetým zkušenostem nabízí náš specializovaný tým právní pomoc mimo jiné při hospodaření územních samosprávných celků, jednání jejich orgánů a dalších jejich problémech souvisejících s činností v samostatné i přenesené působnosti.

 


Cena včetně DPH: 3 250,00 Kč