Rozhodčí řízení v České republice - trendy a směřování

Rozhodčí řízení v České republice - trendy a směřování

Čas konání: 16.03.2017 09:00 - 16.03.2017 13:00

Místo konání akce: Národní technická knihovna, Technická 6, 160 80 Praha 6, Ballingův sál

Datum: 16. března 2017

Cena včetně DPH: 2 750,00 Kč
Proč je forma řešení majetkových sporů rozhodčím řízení stále efektivní alternativou k obecnému soudnictví? Respektují obecné soudy rozhodčí řízení jako alternativní formu rozhodování či vnímají rozhodčí řízení jako svoji konkurenci? Jaké jsou aktuální vývojové trendy v řízení před stálými rozhodčími soud? Může být stálý rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, platformou pro řešení zvláštních řízení (doménové spory, sportovní spory)? Může být stálý rozhodčí soud platformou pro řešení sporů formou mediace?

Pokud byste chtěli znát odpověďi na výše uvedené otázky, neváhejte se zúčastnit naší unikátní konference. Všechny tyto otázky Vám zodpoví soudci rozhodčího soudu a odborníci na tuto problematiku z předních advokátních kanceláří v České republice.

V tuto chvíli jsou potvrzeni následující přednášející:


 • prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc. - je partnerem advokátní kanceláře Bělina & Partners. Vedle advokátní praxe působí jako profesor pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Současně je členem legislativní rady vlády České republiky, členem Vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, předsedou České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, viceprezidentem správního výboru Mezinárodní společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení a rozhodcem a místopředsedou předsednictva Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Je autorem a spoluautorem řady odborných publikací v oboru pracovního práva a sociálního zabezpečení.
 • Mgr. Lukáš Trojan - je jednatelem advokátní kanceláře KŠD LEGAL. Své studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ukončil v roce 1995. Ve své právní praxi se zaměřuje především na poradenství v oborech korporátního práva, řešení sporů a arbitráží a trestního práva, kde patří mezi přední experty v oblastech hospodářské kriminality a trestní odpovědnosti právnických osob. Působí jako rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a je členem Rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V oblasti sportu zastává významné funkce jako předseda Rozhodčí komise Českého olympijského výboru, předseda Národního odvolacího soudu Autoklubu České republiky či místopředseda Sboru Rozhodců Fotbalové asociace České republiky. Pravidelně přednáší na odborných konferencích. V roce 2014 se stal viceprezidentem nově založené Unie obhájců České republiky.
 • Mgr. Martin Bělina - je partnerem advokátní kanceláře Bělina & Partners. Dále je rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, a členem kárné komise České advokátní komory. Specializuje se zejména na spornou agendu, obchodní právo a hospodářskou soutěž. Vede týmy při provádění právních auditů. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.
 • doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. - ředitel úseku právní služby v České spořitelně, a. s., docent obchodního práva na PF UK v Praze. Od roku 2015 působí i na katedře obchodního práva PF Západočeské univerzity v Plzni, v letech 1998 až 2006 byl místopředsedou Legislativní rady vlády ČR, je rozhodcem Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR, autor nebo spoluautor řady právních komentářů, monografií, učebnic a odborných článků na aktuální z obchodního, občanského a finančního práva.
 • JUDr. Ladislav Derka - je soudcem Vrchního soudu v Praze. Studium na právnické fakultě Univerzity Karlovy ukončil v roce 1982. V letech 1982 – 1990 pracoval jako podnikový právník, od roku 1990 do konce roku 1991 pracoval na Státní arbitráži ČR. Od začátku roku 1992 je soudcem, od roku 1993 na Vrchním soudu v Praze. Specializuje se na směnečné právo a obecně na obchodní právo. Je členem redakční rady časopisu Soudce a redakční rady časopisu Obchodní právo.
 • JUDr. Petr Bříza, LL.M., Ph.D. - je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy, studoval též na New York University School of Law a University of Cambridge. Specializuje se na soudní a rozhodčí řízení vnitrostátní i mezinárodní, mezinárodní obchod a ochranu investic, právo EU, smluvní agendu, mediace, ochranu osobních údajů, spotřebitelské právo i veřejný sektor. Aktuálně je advokátem, partnerem v advokátní kanceláří Bříza & Trubač. JUDr. Bříza je rozhodcem Rozhodčího soudu při HK a AK ČR, členem Komise Legislativní rady vlády pro Evropské právo; Sekce České advokátní komory pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy; Sekce České advokátní komory pro alternativní řešení sporů. Je spoluzakladatelem České společnosti pro evropské a srovnávací právo. JUDr. Bříza aktivně přednáší a publikuje v ČR i v zahraničí.


Témata konference:

 • prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc. - Aktuální legislativní vývoj v oblasti rozhodčího řízení
 • Mgr. Lukáš Trojan – Proč je rozhodčí soud správné řešení?
 • Mgr. Martin Bělina - Rušení rozhodčích nálezů, odpovědnost rozhodčího soudu (rozhodců)
 • doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D. – Zkušenosti korporátní sféry s rozhodčím řízením
 • JUDr. Ladislav Derka – Soudní judikatura (a její vývoj) k tzv. „nicotným“ rozhodčím nálezům a vliv této judikatury na hmotněprávní nároky účastníků rozhodčího řízení
 • JUDr. Petr Bříza, LL.M., Ph.D. – Jak správně vybrat rozhodce