Soukromé právo Ostrava

Soukromé právo Ostrava

Čas konání: 01.06.2017 09:00 - 01.06.2017 15:00

Místo konání akce: Clarion Congress Hotel Ostrava, Zkrácená 2703, Ostrava - Zábřeh

Datum: 1. června 2017

Cena včetně DPH: 1 750,00 Kč

Po dvou desetiletích snah o rekonstrukci soukromého práva v novém společenském systému ČR a po více než desíti letech legislativních prací nabyl před více než třemi lety k 1. ledna 2014 nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a další navazující předpisy. S přijetím nového soukromého práva byly spojeny nesporné výhody pro jejich adresáty, na druhé straně však měl tento krok svá úskalí. Občanské právo bylo podrobeno těžké zkoušce změn. Nový občanský zákoník měl odlišná hodnotová východiska, odlišnou terminologii, odlišnou základní koncepci celého soukromého práva, odlišné, komplikovanější a víceúrovňové vnitřní uspořádání zákoníku a několikanásobně větší rozsah.

V šestém ročníku této již tradiční v celorepublikovém měřítku nejvýznamnější civilistické konference se zaměříme na otázky, jak si norma po třech letech od účinnosti stojí v praktickém životě, jak si nové soukromé právo jeho adresáti osvojili, jaká je využitelnost nových institutů a jaké poznatky mají nejen akademici, ale i advokáti a soudci. Zaměříme se také na letošní novelu a na to, jaké dopady mohou mít další novelizační snahy.


Moderování celého konferenčního dne se ujme bývalý předseda České advokátní komory, advokát JUDr. Vladimír Jirousek.

Mezi přednášejícími jsou v tuto chvíli potvrzeni následující vystupující:

Mgr. Robert Němec, LL.M. - partnerem PRK Partners se specializací na bankovnictví, fúze a akvizice, konkurzní řízení, restrukturalizace, obchodní spory a arbitráž, také je advokátem a místopředsedou České advokátní komory. Dále je rozhodcem Burzovního rozhodčího soudu při Burze cenných papírů Praha, Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a nově též rozhodcem Vídeňského mezinárodního rozhodčího centra (VIAC). Je také členem International Bar Association. Robert Němec je dlouhodobě hodnocen jako jeden z předních odborníků v oblasti bankovnictví a financí a řešení sporů prestižními direktoráři IFLR1000, The European Legal 500 Chambers Europe 2015. Robert byl vyhlášen právníkem roku 2012 v kategorii bankovnictví a financí direktorářem Best Lawyers.

JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb -  je partnerem advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Je předním a uznávaným odborníkem v oblasti práva informačních technologií, outsourcingu, alternativního řešení sporů a kybernetické bezpečnosti. Je autorem řady odborných publikací a článků a přednášel na několika desítkách konferenci v ČR i v zahraničí. Pravidelně přednáší na VŠE, PF MUNI a PEVŠ. Je členem celosvětové skupiny expertů v oblasti mezinárodních arbitráží MULTILAW Arbitration Team. Martin Maisner je členem ČAK, SAK, Mezinárodní advokátní komory, Association suisse de l'Arbitrage, London Court of International Arbitration a viceprezidentem ČSSI.

doc. JUDr. Bohumil Havel Ph.D.
- je výzkumný pracovník Ústavu státu a práva AV ČR, je členem Legislativní rady vlády a v  advokátní kanceláři PRK Partners působí jako Of Counsel.

JUDr. Monika Novotná
- je partnerkou Rödl & Partner a specializuje se zejména na obchodní a finanční právo. Je advokátkou a členkou Kontrolní rady České advokátní komory. Externě spolupracuje s katedrou finančního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Je autorkou nebo spoluautorkou řady odborných publikací, např. řady Nový občanský zákoník, Grada Publishing 2014.

doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M. - působí od roku 2014 v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners na pozici právního experta. Byl členem kodifikační komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu nového občanského zákoníku a od roku 2008 i členem pracovní komise pro soukromé právo Legislativní rady vlády.

JUDr. Michal Žižlavský
- je vedoucím partnerem advokátní kanceláře ŽIŽLAVSKÝ. Zaměřuje se na obchodní právo, akvizice korporací v úpadku, nemovitostní transakce, soudní reorganizace podniků, insolvenční právo a zastupování před soudy všech stupňů. V průběhu své praxe působil několik let jako soudce ve funkci předsedy senátu. Zastupuje významné banky, průmyslové a obchodní podniky, obchodní řetězce, hotelové sítě, družstevní svazy a další korporace.Je členem představenstva České advokátní komory, předsedou odborné sekce České advokátní komory pro insolvenční právo a předsedou Rady expertů Asociace insolvenčních správců.

JUDr. Daniela Kovářová
- je advokátka a šéfredaktorka Rodinných listů. Od roku 1997 spolupracuje s Českou advokátní komorou, nejprve jako členka Sekce pro advokátní tarif, později jako náhradnicí představenstva ČAK a až do roku 2005 byla předsedkyní Trestní sekce ČAK. Od roku 2002 je zkušební komisařkou u advokátních zkoušek pro obor trestní právo a obhajoba. V letech 1995 až 1999 pracovala jako vedoucí odboru výchovy a vzdělávání České advokátní komory a podílela se na vybudování vzdělávacího střediska pro advokáty a advokátní koncipienty.Nyní působí jako samostatná advokátka a spolupracovník nakladatelství Havlíček Brain Team.

JUDr. Petr Tégl, Ph.D.
- působí jako Of Counsel v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners, byl členem Rekodifikační komise a Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (KANCL), školí zástupce všech právnických profesí, je lektorem Justiční akademie pro vzdělávání soudců, vědeckým pracovníkem Ústavu státu a práva Akademie věd ČR a vysokoškolským učitelem občanského práva na katedře občanského a pracovního práva na PF UP. Spolu s Filipem Melzerem je hlavním spoluautorem velkého komentáře k novému občanskému zákoníku (Leges) a mnoha odborných publikací a článků v oblasti občanského práva.

JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D. - děkanka na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Titul JUDr. a Ph.D. získala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Většinu profesního života spojila s PF UP. Od roku 1998 pracovala na zdejší katedře finančního práva, národního hospodářství a ekonomie (kromě let 2001-2003, kontakt s fakultou však ani v této době neztratila), nejprve jako asistentka později jako odborná asistentka. Od září 2014 působila na katedře správního práva a finančního práva. Od května 2014 byla proděkankou pro vědu, výzkum a doktorský studijní program. Od ledna 2016 je děkankou. Od ledna 2015 je členkou Pracovní komise Legislativní rady vlády pro finanční právo a předsedkyně Vědecké rady PF UP.