Soukromé právo Ostrava

Soukromé právo Ostrava

Datum konání01.06.2017 09:00
MístoClarion Congress Hotel Ostrava, Zkrácená 2703, Ostrava - Zábřeh
Konferenci již nelze zakoupit. Prosím, kontaktujte nás na telefonu 606 761 303
Partner konference
Cena1 750 Kč s DPH
Máte zájem o větší počet míst? Volejte 606 761 303.

Popis

Po dvou desetiletích snah o rekonstrukci soukromého práva v novém společenském systému ČR a po více než desíti letech legislativních prací nabyl  účinnosti před více než třemi lety k 1. ledna 2014 nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a další navazující předpisy. S přijetím nového soukromého práva byly spojeny nesporné výhody pro jejich adresáty, na druhé straně však měl tento krok svá úskalí. Občanské právo bylo podrobeno těžké zkoušce změn. Nový občanský zákoník měl odlišná hodnotová východiska, odlišnou terminologii, odlišnou základní koncepci celého soukromého práva, odlišné, komplikovanější a víceúrovňové vnitřní uspořádání zákoníku a několikanásobně větší rozsah.

V šestém ročníku této již tradiční v celorepublikovém měřítku nejvýznamnější civilistické konference se zaměříme na otázky, jak si norma po třech letech od účinnosti stojí v praktickém životě, jak si nové soukromé právo jeho adresáti osvojili, jaká je využitelnost nových institutů a jaké poznatky mají nejen akademici, ale i advokáti a soudci. Zaměříme se také na letošní novelu a na to, jaké dopady mohou mít další novelizační snahy.


Moderování celého konferenčního dne se ujme bývalý předseda České advokátní komory, advokát JUDr. Vladimír Jirousek.

Mezi přednášejícími jsou v tuto chvíli potvrzeni následující vystupující:

Mgr. Robert Němec, LL.M. - partnerem PRK Partners se specializací na bankovnictví, fúze a akvizice, konkurzní řízení, restrukturalizace, obchodní spory a arbitráž, také je advokátem a místopředsedou České advokátní komory. Dále je rozhodcem Burzovního rozhodčího soudu při Burze cenných papírů Praha, Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a nově též rozhodcem Vídeňského mezinárodního rozhodčího centra (VIAC). Je také členem International Bar Association. Robert Němec je dlouhodobě hodnocen jako jeden z předních odborníků v oblasti bankovnictví a financí a řešení sporů prestižními direktoráři IFLR1000, The European Legal 500 Chambers Europe 2015. Robert byl vyhlášen právníkem roku 2012 v kategorii bankovnictví a financí direktorářem Best Lawyers.

JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb -  je partnerem advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Je předním a uznávaným odborníkem v oblasti práva informačních technologií, outsourcingu, alternativního řešení sporů a kybernetické bezpečnosti. Je autorem řady odborných publikací a článků a přednášel na několika desítkách konferenci v ČR i v zahraničí. Pravidelně přednáší na VŠE, PF MUNI a PEVŠ. Je členem celosvětové skupiny expertů v oblasti mezinárodních arbitráží MULTILAW Arbitration Team. Martin Maisner je členem ČAK, SAK, Mezinárodní advokátní komory, Association suisse de l'Arbitrage, London Court of International Arbitration a viceprezidentem ČSSI.

JUDr. Monika Novotná
- je partnerkou Rödl & Partner a specializuje se zejména na obchodní a finanční právo. Je advokátkou a členkou Kontrolní rady České advokátní komory. Externě spolupracuje s katedrou finančního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Je autorkou nebo spoluautorkou řady odborných publikací, např. řady Nový občanský zákoník, Grada Publishing 2014.

doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M. - působí od roku 2014 v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners na pozici právního experta. Byl členem kodifikační komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu nového občanského zákoníku a od roku 2008 i členem pracovní komise pro soukromé právo Legislativní rady vlády.

JUDr. Daniela Kovářová
- je advokátka a šéfredaktorka Rodinných listů. Od roku 1997 spolupracuje s Českou advokátní komorou, nejprve jako členka Sekce pro advokátní tarif, později jako náhradnicí představenstva ČAK a až do roku 2005 byla předsedkyní Trestní sekce ČAK. Od roku 2002 je zkušební komisařkou u advokátních zkoušek pro obor trestní právo a obhajoba. V letech 1995 až 1999 pracovala jako vedoucí odboru výchovy a vzdělávání České advokátní komory a podílela se na vybudování vzdělávacího střediska pro advokáty a advokátní koncipienty.Nyní působí jako samostatná advokátka a spolupracovník nakladatelství Havlíček Brain Team.

doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D.
- působí jako Of Counsel v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners, byl členem Rekodifikační komise a Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (KANCL), školí zástupce všech právnických profesí, je lektorem Justiční akademie pro vzdělávání soudců, vědeckým pracovníkem Ústavu státu a práva Akademie věd ČR a vysokoškolským učitelem občanského práva na katedře občanského a pracovního práva na PF UP. Spolu s Filipem Melzerem je hlavním spoluautorem velkého komentáře k novému občanskému zákoníku (Leges) a mnoha odborných publikací a článků v oblasti občanského práva.

doc. JUDr. Tomáš Doležal, LL.M., Ph.D. - je vedoucí oddělení soukromého práva Ústavu státu a práva AV ČR, v.v.i. a současně vedoucí Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky. Přednáší medicínské právo na I. LF UK v Praze a na PF UP v Olomouci. Tomáš Doležal je vedoucí The Czech Unit of UNESCO International Network in Bioethics (Haifa) a kontaktní osoba  pro EACME (The European Association of Centres of Medical Ethics). Dále je také zakladatel a hlavní redaktor Časopisu zdravotnického práva  a bioetiky. Věnuje se občanskému právu (se zaměřením na problematiku náhrady újmy) a medicínskému právu.

JUDr. Radim Miketa - Radim Miketa je advokát v advokátní kanceláři Miketa a partneři v Ostravě. Dále je také člen představenstva České advokátní komory od roku 2005 a předseda výboru pro výchovu a vzdělání ČAK. Působí jako zkušební komisař ČAK od roku 2010. Specializuje se na Obchodní právo, právo obchodních společností, zastupování před soudy a v rozhodčím řízení, převody nemovitostí a obhajoba v trestním řízení.

JUDr. Lenka Vidovičová, LL.M. - Lenka Vidovičová je absolventkou brněnské právnické fakulty, na které získala i doktorský titul. Od roku 1995 je advokátkou a její olomoucká advokátní kancelář se specializuje na občanské, obchodní a v posledních letech insolvenční právo. Od roku 2009 je členkou představenstva České advokátní komory. Je insolvenční správkyní se zvláštním povolením a členkou Rady expertů Asociace insolvenčních správců.

Mgr. Petr Veselý - od roku 2007 pracoval v české advokátní kanceláři, kde se zabýval především konkursním a insolvenčním řízením, právními vztahy k nemovitostem, vymáháním pohledávek a trestním právem. Od roku 2010 působí jako právník v advokátní kanceláři ŽIŽLAVSKÝ, od roku 2013 jako advokát - partner. Disponuje povolením Ministerstva spravedlnosti České republiky působit jako insolvenční správce. V advokátní kanceláři ŽIŽLAVSKÝ se věnuje především insolvenčnímu právu se speciálním zaměřením na soudní reorganizace a restrukturalizace a soudním sporům. Získal praktické zkušenosti z řady insolvenčních řízení velkých a středních podniků. V rámci advokátní kanceláře řídí tým specialistů poskytujících právní podporu spolupracujícím insolvenčním správcům.

JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.

Témata přednášejících:

Mgr. Robert Němec, LL.M. - Odpovědnost advokáta za újmu ve světle o.z.
JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb - Vliv technologií na soukromé právo
JUDr. Monika Novotná - Aktuální problémy s „konstantní“ judikaturou
doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M. - Rozsah práva na vydání bezdůvodného obohacení
JUDr. Daniela Kovářová -
Co je důležitější – práva nebo povinnosti?
JUDr. Petr Tégl, Ph.D. - Vyjádření kupní ceny ve smlouvě o převodu nemovité věci
doc. JUDr. Tomáš Doležal, LL.M., Ph.D. - Ztráta šance
JUDr. Radim Miketa - Postavení advokáta v civilním procesu
JUDr. Lenka Vidovičová
- Likvidace obchodní korporace se zaměřením na povinnosti likvidátora
Mgr. Petr Veselý - Novela insolvenčního zákona 2017
JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. - Dvojí povaha smíruCena včetně DPH: 1 750,00 Kč