Soukromé právo Ostrava 2018

Soukromé právo Ostrava 2018

Datum konání24.10.2018 09:00
MístoIImperial Hotel Ostrava, Tyršova 6, Ostrava
Konferenci již nelze zakoupit. Prosím, kontaktujte nás na telefonu 606 761 303
Partner konferenceČeská advokátní komora
Cena1 750 Kč s DPH
Máte zájem o větší počet míst? Volejte 606 761 303.

Popis

Před více než čtyřmi lety vstoupil do života nový občanský zákoník, doprovázený zákonem o obchodních korporacích a dalšími navazujícími předpisy. S přijetím nového soukromého práva byly spojeny nesporné výhody pro jejich adresáty, na druhé straně však měl tento krok logicky svá úskalí. Občanské právo bylo podrobeno těžké zkoušce změn. Nevyhnutelným navazujícím krokem je pak rekodifikace civilního procesu, která je již v běhu.

V letošním ročníku této již tradiční v celorepublikovém měřítku nejvýznamnější civilistické konference se zaměříme tedy prvně na otázky připravovaného nového civilního řádu soudního a dále na aktuální problémy spojené s aplikací civilních hmotněprávních předpisů.

Záštitu nad touto konferencí převzal ministr spravedlnosti České republiky.


Moderování celého konferenčního dne se ujme JUDr. Vladimír Jirousek, předseda České advokátní komory.


PROGRAM KONFERENCE:

 • 08:30 - 09:00 -> Registrace účastníků
 • 09:00 - 09:05 -> Úvodní slovo 
 • 09:10 - 12:30 -> Dopolední blok
 • 12:30 - 13:30 -> Oběd
 • 13:30 - 15:50 -> Odpolední blok
 • 15:50 - 16:00 -> Ukončení konference


DOPOLEDNÍ BLOK

VĚCNÝ ZÁMĚR NOVÉHO CIVILNÍHO ŘÁDU SOUDNÍHO

vystoupí pracovní skupina Ministerstva spravedlnosti k rekodifikaci procesního práva a poté bude následovat odborná diskuse

 • doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.
 • JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.
 • JUDr. Zdeněk Pulkrábek, Ph.D. 
 • JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M. 
 • DISKUSE

ODPOLEDNÍ BLOK
AKTUÁLNÍ OTÁZKY CIVILNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO


 • JUDr. Monika Novotná
 • JUDr. Michal Žižlavský
 • doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.
 • doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D.
 • doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. 
 • JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D.
 • DISKUSE

Názvy přednášek řečníků budou postupně doplněny.


Medailonky přednášejících:

doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D. - působí na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Specializuje se na oblast civilního práva procesního. Je autorem monografie věnované důkaznímu břemenu, hlavním redaktorem třísvazkového komentáře k civilněprocesním předpisům a předsedou pracovní skupiny pro rekodifikaci civilního práva procesního.

JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. - vyučuje civilní proces na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a v praxi pracuje jako asistentka soudce Nejvyššího soudu. Současně působí jako členka pracovní skupiny pro přípravu věcného záměru civilního řádu soudního. Pravidelně vystupuje na konferencích a publikuje jak v České republice, tak i v zahraničí (zejména Rakousko a Německo).

JUDr. Zdeněk Pulkrábek, Ph.D. - vystudoval Právnickou fakultu UK, nyní soudcem Krajského soudu v Plzni a odborným asistentem na katedře občanského práva Fakulty právnické ZČU.

JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M. - působí jako soudce Nejvyššího soudu. Je zároveň odborným asistentem na katedře občanského práva PF UK v Praze. Ve své publikační činnosti se věnuje zejména civilnímu procesu.

JUDr. Monika Novotná - je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1989 působí v advokacii, advokátem je od r. 1996. Od r. 2017 je členkou představenstva České advokátní komory. Od r. 1993 spolupracuje s mezinárodní poradenskou kanceláří Rödl & Partner, v jejíž pražské pobočce vede oddělení daňově právního poradenství. Jako advokátka se věnuje především daňovému a obchodnímu právu. Pravidelně publikuje v odborném tisku a literatuře. Působí jako zkušební komisař ČAK v oboru obchodního práva. Externě spolupracuje s katedrou finančního práva Právnické fakulty UK. Je nositelkou titulu Právník roku 2016 pro obor finančního práva.

JUDr. Michal Žižlavský - je člen představenstva ČAK a předseda Rady expertů Asociace insolvenčních správců. Expert na insolvenci a restrukturalizaci korporací. Jako první v  republice získal zvláštní povolení k řešení úpadku korporací a finančních institucí a pracuje na nejvýznamnějších případech v zemi. Je vedoucím partnerem advokátní kanceláře ŽIŽLAVSKÝ a společnosti insolvenčních správců AS ZIZLAVSKY. V minulosti působil jako soudce a člen Legislativní rady vlády. Dnes se kromě zastupování korporací věnuje také legislativě na poli insolvenčního práva a soudního procesu. Je členem specializovaného senátu Nejvyššího správního soudu České republiky pro kárné delikty soudců.

doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M. - působí od roku 2014 v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners na pozici právního experta. Byl členem kodifikační komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu nového občanského zákoníku a od roku 2008 i členem pracovní komise pro soukromé právo Legislativní rady vlády.

doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D. - působí jako Of Counsel v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners, byl členem Rekodifikační komise a Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (KANCL), školí zástupce všech právnických profesí, je lektorem Justiční akademie pro vzdělávání soudců, vědeckým pracovníkem Ústavu státu a práva Akademie věd ČR a vysokoškolským učitelem občanského práva na katedře občanského a pracovního práva na PF UP. Spolu s Filipem Melzerem je hlavním spoluautorem velkého komentáře k novému občanskému zákoníku (Leges) a mnoha odborných publikací a článků v oblasti občanského práva.

doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. - je docentkou občanského práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Věnuje se především tématu osob v právním smyslu, zejména problematice nadačního a spolkového práva v evropském kontextu. Z pozice členky poradního týmu European Foundation Centre se sídlem v Bruselu se podílela na přípravě návrhu nařízení Rady o statutu pro evropskou nadaci (Fundatio Europea). Mimo jiné se také zabývá soukromým právem, její specializací jsou osoby v právním smyslu a správa majetku. Aktivně se zapojuje i do diskuse o reformě soukromého práva v České republice, konečné podobě nového občanského zákoníku a dalších právních předpisů, je členkou Komise pro aplikaci nové civilní legislativy a Výboru pro financování a legislativu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.

JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D. - působí jako vědecký pracovník Ústavu státu a práva Akademie věd ČR a jako counsel v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík. Věnuje se právu obchodních korporací, finančního trhu a správy majetku.
Cena včetně DPH: 1 750,00 Kč