Soukromé právo Praha

Soukromé právo Praha

Čas konání: 21.11.2017 09:00 - 21.11.2017 17:00

Místo konání akce: Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9

Datum: 21. listopadu 2017

Cena včetně DPH: 3 750,00 Kč

Po dvou desetiletích snah o rekonstrukci soukromého práva v novém společenském systému ČR a po více než desíti letech legislativních prací nabyl účinnosti před více než třemi lety k 1. ledna 2014 nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a další navazující předpisy. S přijetím nového soukromého práva byly spojeny nesporné výhody pro jejich adresáty, na druhé straně však měl tento krok svá úskalí. Občanské právo bylo podrobeno těžké zkoušce změn. Nový občanský zákoník měl odlišná hodnotová východiska, odlišnou terminologii, odlišnou základní koncepci celého soukromého práva, odlišné, komplikovanější a víceúrovňové vnitřní uspořádání zákoníku a několikanásobně větší rozsah.

V šestém ročníku této již tradiční v celorepublikovém měřítku nejvýznamnější civilistické konference se zaměříme na otázky, jak si norma po třech letech od účinnosti stojí v praktickém životě, jak si nové soukromé právo jeho adresáti osvojili, jaká je využitelnost nových institutů a jaké poznatky mají nejen akademici, ale i advokáti a soudci. Zaměříme se také na letošní novelu a na to, jaké dopady mohou mít další novelizační snahy.

Na pražské listopadové konferenci vystoupí v tematicky zaměřených blocích na nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích přední čeští civilisté, např. prof. JUDr. Karel Eliáš,  doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D., JUDr. Petr Tégl, Ph.D., místopředseda ČAK Mgr. Robert Němec, LL.M., a řada dalších, samostatně se pak budeme v jednom konferenčním bloku věnovat i vysoce aktuálnímu tématu GDPR.

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. - dříve působil jako první náměstek ministryně spravedlnosti. On března 2015 se stal ministrem spravedlnosti. Dříve působil jako advokát v mezinárodní advokátní kanceláři Linklaters (2007 až 2009) a v roce 2009 spoluzaložil advokátní kancelář Vrána & Pelikán. Odborně se věnuje především civilnímu a obchodnímu právu. Od roku 2004 působí na katedře občanského práva a od roku 2012 také přednáší a vede semináře na katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Pravidelně publikuje v odborných časopisech, přednáší a vystupuje na odborných konferencích.

JUDr. Roman Fiala -
je místopředseda Nejvyššího soudu, předseda Komise pro rekodifikaci civilního procesu, člen Komise pro aplikaci nové civilní legislativy Ministerstva spravedlnosti, byl členem expertní skupiny pro nový občanský zákoník.

JUDr. David Uhlíř - byl v roce 2014 jmenován soudcem Ústavního soudu, před jmenováním byl místopředsedou České advokátní komory, přednáší na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš - je hlavním autorem návrhu nového občanského zákoníku, právník, právní vědec a přední český civilista a komercialista. Je nositelem nejvýznamnějších ocenění, včetně Právnické síně slávy za výjimečný celoživotní přínos českému právu. Od roku 2011 spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners jako Of Counsel.

Mgr. Robert Němec, LL.M. - partnerem PRK Partners se specializací na bankovnictví, fúze a akvizice, konkurzní řízení, restrukturalizace, obchodní spory a arbitráž, také je advokátem a místopředsedou České advokátní komory. Dále je rozhodcem Burzovního rozhodčího soudu při Burze cenných papírů Praha, Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a nově též rozhodcem Vídeňského mezinárodního rozhodčího centra (VIAC). Je také členem International Bar Association. Robert Němec je dlouhodobě hodnocen jako jeden z předních odborníků v oblasti bankovnictví a financí a řešení sporů prestižními direktoráři IFLR1000, The European Legal 500 Chambers Europe 2015. Robert byl vyhlášen právníkem roku 2012 v kategorii bankovnictví a financí direktorářem Best Lawyers.

JUDr. Michal Žižlavský
- je člen představenstva ČAK a předseda Rady expertů Asociace insolvenčních správců. Expert na insolvenci a restrukturalizaci korporací. Jako první v  republice získal zvláštní povolení k řešení úpadku korporací a finančních institucí a pracuje na nejvýznamnějších případech v zemi. Je vedoucím partnerem advokátní kanceláře ŽIŽLAVSKÝ a společnosti insolvenčních správců AS ZIZLAVSKY. V minulosti působil jako soudce a člen Legislativní rady vlády. Dnes se kromě zastupování korporací věnuje také legislativě na poli insolvenčního práva a soudního procesu. Je členem specializovaného senátu Nejvyššího správního soudu České republiky pro kárné delikty soudců.

JUDr. Monika Novotná
- je partner Rödl & Partner se specializací zejména na obchodní a finanční právo. Je advokátkou a členkou Kontrolní rady České advokátní komory. Externě spolupracuje s katedrou finančního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Je autorkou nebo spoluautorkou řady odborných publikací, např. řady Nový občanský zákoník, Grada Publishing 2014.

doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.
- působí od roku 2014 v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners na pozici právního experta. Byl členem kodifikační komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu nového občanského zákoníku a od roku 2008 i členem pracovní komise pro soukromé právo Legislativní rady vlády.

doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D.
- působí jako Of Counsel v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners, byl členem Rekodifikační komise a Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (KANCL), školí zástupce všech právnických profesí, je lektorem Justiční akademie pro vzdělávání soudců, vědeckým pracovníkem Ústavu státu a práva Akademie věd ČR a vysokoškolským učitelem občanského práva na katedře občanského a pracovního práva na PF UP. Spolu s Filipem Melzerem je hlavním spoluautorem velkého komentáře k novému občanskému zákoníku (Leges) a mnoha odborných publikací a článků v oblasti občanského práva.

Další řečníci budou postupně doplněni.