Soukromé právo Praha 2018

Soukromé právo Praha 2018

Datum konání29.11.2018 09:00
MístoKongresové centrum Praha, 5. května 1640/65, Praha 4
Konferenci již nelze zakoupit. Prosím, kontaktujte nás na telefonu 606 761 303
Partner konferenceČeská advokátní komora
Cena4 750 Kč s DPH
Máte zájem o větší počet míst? Volejte 606 761 303.

Popis

Před více než čtyřmi lety vstoupil do života nový občanský zákoník, doprovázený zákonem o obchodních korporacích a dalšími navazujícími předpisy. S přijetím nového soukromého práva byly spojeny nesporné výhody pro jejich adresáty, na druhé straně však měl tento krok logicky svá úskalí. Občanské právo bylo podrobeno těžké zkoušce změn. Nevyhnutelným navazujícím krokem je pak rekodifikace civilního procesu, která je již v běhu.

V letošním ročníku této již tradiční v celorepublikovém měřítku nejvýznamnější civilistické konference se zaměříme tedy prvně na otázky připravovaného nového civilního řádu soudního a dále na aktuální problémy spojené s aplikací civilních hmotněprávních předpisů.


Záštitu nad touto konferencí převzal ministr spravedlnosti České republiky.


Program konference:


8.30 – 9.00 REGISTRACE

9.00 ZAHÁJENÍ 

ÚVODNÍ SLOVO předsedy České advokátní komory JUDr. Vladimíra Jirouska

Moderování celého konferenčního dne se ujme JUDr. Daniela Kovářová

9.00 – 12.30 DOPOLEDNÍ BLOK

VĚCNÝ ZÁMĚR NOVÉHO CIVILNÍHO ŘÁDU SOUDNÍHO

doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.
Řízení před soudem I. stupně ve věcném záměru CŘS

JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.
Koncepce opravných prostředků v návrhu věcného záměru civilního řádu soudního

JUDr. Zdeněk Pulkrábek, Ph.D. 
Postavení stran v civilním soudním řízení

Mgr. Robert Němec, LL.M.
Věcný záměr civilního řádu soudního z pohledu advokacie

JUDr. Lukáš Duffek 
Civilní řád soudní - krok dopředu či zpět z pohledu praktikujícího advokáta

HROMADNÉ ŽALOBY

JUDr. Jana Petrov Křiváčková, Ph.D. 
Hromadné žaloby

JUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D.
Hromadné žaloby

12.30 – 13.30 OBĚD

13.30 – 17.00 ODPOLEDNÍ BLOK

AKTUÁLNÍ STAVOVSKÉ OTÁZKY

JUDr. Monika Novotná
Snahy o postih soukromoprávních ujednání prostředky veřejného práva

JUDr. Michal Žižlavský
Odměna za sepis návrhu na povolení oddlužení advokátem budí kontroverze. Proč není advokát jako notář, exekutor nebo akreditovaná osoba?

AKTUÁLNÍ OTÁZKY CIVILNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO

Mgr. Michal Králík, Ph.D.
Aktuální otázky likvidace spoluvlastnického vztahu se zaměřením na změny v přístupu Nejvyššího soudu České republiky oproti ObčZ 1964

doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.
Vnucené obohacení

doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D.
Kritika aktuální judikatury nejvyšších soudů

doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. 
(Ne)veřejnost evidencí svěřenských fondů a údajů o skutečných majitelích

JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D.
Autonomie vůle a právnické osoby (v kontextu recentní judikatury NS)

JUDr. Aleš Linhart, Ph.D.
Nepromlčitelnost vlastnického práva – úskalí skrytá v plynutí času

DISKUSE

17.00 PLÁNOVÉ UKONČENÍ KONFERENCEMedailonky přednášejících:

doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D. - působí na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Specializuje se na oblast civilního práva procesního. Je autorem monografie věnované důkaznímu břemenu, hlavním redaktorem třísvazkového komentáře k civilněprocesním předpisům a předsedou pracovní skupiny pro rekodifikaci civilního práva procesního.

JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.- vyučuje civilní proces na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a v praxi pracuje jako asistentka soudce Nejvyššího soudu. Současně působí jako členka pracovní skupiny pro přípravu věcného záměru civilního řádu soudního. Pravidelně vystupuje na konferencích a publikuje jak v České republice, tak i v zahraničí (zejména Rakousko a Německo).

JUDr. Zdeněk Pulkrábek, Ph.D.- vystudoval Právnickou fakultu UK, nyní je soudcem Krajského soudu v Plzni a odborným asistentem na katedře občanského práva Fakulty právnické ZČU.

Mgr. Robert Němec, LL.M.- partnerem PRK Partners se specializací na bankovnictví, fúze a akvizice, konkurzní řízení, restrukturalizace, obchodní spory a arbitráž, také je advokátem a místopředsedou České advokátní komory. Dále je rozhodcem Burzovního rozhodčího soudu při Burze cenných papírů Praha, Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a nově též rozhodcem Vídeňského mezinárodního rozhodčího centra (VIAC). Je také členem International Bar Association. Robert Němec je dlouhodobě hodnocen jako jeden z předních odborníků v oblasti bankovnictví a financí a řešení sporů prestižními direktoráři IFLR1000, The European Legal 500 Chambers Europe 2015. Robert byl vyhlášen právníkem roku 2012 v kategorii bankovnictví a financí direktorářem Best Lawyers.

JUDr. Jana Petrov Křiváčková, Ph.D. - je odbornou asistentkou na Katedře soukromého práva a civilního procesu PF UP v Olomouci, dále je členkou komise pro hromadné žaloby na Ministerstvu spravedlnosti ČR. Také bohatě přednáší a publikuje.

JUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D.
- je odbornou asistentkou na Katedře soukromého práva a civilního procesu PF UP v Olomouci, dále je členkou komise pro hromadné žaloby na Ministerstvu spravedlnosti ČR. Také bohatě přednáší a publikuje.

JUDr. Lukáš Duffek - vedoucí advokát z advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Je specialistou v oblasti sporů a jejich řešení. Poskytuje komplexní právní poradenství účastníkům všech typů řízení, a to jak před obecnými soudy, tak v řízení rozhodčím. Lukáš Duffek má hluboké zkušenosti s poskytováním právní podpory při přípravě procesních strategií, právních analýz a vyjednávání stran před i po započetí soudních řízení, sjednávání narovnání či uzavírání smírů, při výkonu rozhodnutí a v řízení exekučním. Lukáš má bohatou praxi se zastupováním klientů před soudy všech stupňů, vč. formulace příslušných podání, ať už se jedná o spory z oblasti stavebnictví a velkých výstavbových projektů, z oblasti IT, autorskoprávních nároků, nekalosoutěžních nároků, strojírenství, obchodování s pohledávkami, incidenční sporů v rámci insolvenčních řízení, pracovněprávních sporů či vlastnictví pozemků.

JUDr. Monika Novotná
- je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1989 působí v advokacii, advokátem je od r. 1996. Od r. 2017 je členkou představenstva České advokátní komory. Od r. 1993 spolupracuje s mezinárodní poradenskou kanceláří Rödl & Partner, v jejíž pražské pobočce vede oddělení daňově právního poradenství. Jako advokátka se věnuje především daňovému a obchodnímu právu. Pravidelně publikuje v odborném tisku a literatuře. Působí jako zkušební komisař ČAK v oboru obchodního práva. Externě spolupracuje s katedrou finančního práva Právnické fakulty UK. Je nositelkou titulu Právník roku 2016 pro obor finančního práva.

JUDr. Michal Žižlavský - je člen představenstva ČAK a předseda Rady expertů Asociace insolvenčních správců. Expert na insolvenci a restrukturalizaci korporací. Jako první v  republice získal zvláštní povolení k řešení úpadku korporací a finančních institucí a pracuje na nejvýznamnějších případech v zemi. Je vedoucím partnerem advokátní kanceláře ŽIŽLAVSKÝ a společnosti insolvenčních správců AS ZIZLAVSKY. V minulosti působil jako soudce a člen Legislativní rady vlády. Dnes se kromě zastupování korporací věnuje také legislativě na poli insolvenčního práva a soudního procesu. Je členem specializovaného senátu Nejvyššího správního soudu České republiky pro kárné delikty soudců.

Mgr. Michal Králík, Ph.D.- je předseda senátu Nejvyššího soudu ČR specializovaného na oblast věcných práv, lektor Justiční akademie České republiky, Notářské komory a České advokátní komory, pravidelně publikuje v odborných periodikách. Je autorem a spoluautorem řady monografií a komentářů.

doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.- působí od roku 2014 v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners na pozici právního experta. Byl členem kodifikační komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu nového občanského zákoníku a od roku 2008 i členem pracovní komise pro soukromé právo Legislativní rady vlády.

doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D.
- působí jako Of Counsel v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners, byl členem Rekodifikační komise a Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (KANCL), školí zástupce všech právnických profesí, je lektorem Justiční akademie pro vzdělávání soudců, vědeckým pracovníkem Ústavu státu a práva Akademie věd ČR a vysokoškolským učitelem občanského práva na katedře občanského a pracovního práva na PF UP. Spolu s Filipem Melzerem je hlavním spoluautorem velkého komentáře k novému občanskému zákoníku (Leges) a mnoha odborných publikací a článků v oblasti občanského práva.

doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
- je docentkou občanského práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Věnuje se především tématu osob v právním smyslu, zejména problematice nadačního a spolkového práva v evropském kontextu. Z pozice členky poradního týmu European Foundation Centre se sídlem v Bruselu se podílela na přípravě návrhu nařízení Rady o statutu pro evropskou nadaci (Fundatio Europea). Mimo jiné se také zabývá soukromým právem, její specializací jsou osoby v právním smyslu a správa majetku. Aktivně se zapojuje i do diskuse o reformě soukromého práva v České republice, konečné podobě nového občanského zákoníku a dalších právních předpisů, je členkou Komise pro aplikaci nové civilní legislativy a Výboru pro financování a legislativu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.

JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D.
- působí jako vědecký pracovník Ústavu státu a práva Akademie věd ČR a jako counsel v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík. Věnuje se právu obchodních korporací, finančního trhu a správy majetku.

JUDr. Aleš Linhart, Ph.D. - Aleš Linhart je partnerem mezinárodní advokátní kanceláře Taylor Wessing v České republice od roku 2013. Specializuje se především na řešení složitých právních sporů, sporů s mezinárodním prvkem v oblastech majetkových práv a mezinárodních arbitráží. Pracoval rovněž jako člen Pracovní komise III Legislativní rady vlády ČR pro veřejné právo. V advokátní kanceláři je zodpovědný za vedení týmu zabývajícího se soudními a arbitrážními řízeními. Je publikačně činný.


Cena včetně DPH: 4 750,00 Kč