Soukromé právo Praha 2018

Soukromé právo Praha 2018

Čas konání: 29.11.2018 09:00 - 29.11.2018 16:30

Místo konání akce: Praha

Datum: 29. listopadu 2018

Cena včetně DPH: 4 750,00 Kč

Před více než čtyřmi lety vstoupil do života nový občanský zákoník, doprovázený zákonem o obchodních korporacích a dalšími navazujícími předpisy. S přijetím nového soukromého práva byly spojeny nesporné výhody pro jejich adresáty, na druhé straně však měl tento krok logicky svá úskalí. Občanské právo bylo podrobeno těžké zkoušce změn. Nevyhnutelným navazujícím krokem je pak rekodifikace civilního procesu, která je již v běhu.

V letošním ročníku této již tradiční v celorepublikovém měřítku nejvýznamnější civilistické konference se zaměříme tedy prvně na otázky připravovaného nového civilního řádu soudního a dále na aktuální problémy spojené s aplikací civilních hmotněprávních předpisů.


Záštitu nad touto konferencí převzal ministr spravedlnosti České republiky.


Moderování celého konferenčního dne se ujme prezidentka Unie rodinných advokátů JUDr. Daniela Kovářová.Program konference:


08:30 - 09:00 -> Registrace účastníků
09:00 - 09:05 -> Úvodní slovo ministra spravedlnosti
09:05 - 09:10 -> Úvodní slovo předsedy České advokátní komory JUDr. Vladimíra Jirouska
09:10 - 10:30 -> I. blok
10:30 - 11:00 -> Přestávka
11:00 - 12:30 -> II. blok
12:30 - 13:30 -> Oběd
13:30 - 16:00 -> III. blok
16:00 - 16:30 -> Diskuze, ukončení konference


Dopolední blok (I. blok a II. blok): Věcný záměr nového civilního řádu soudního

 • prof. JUDr. Alena Winterová, CSC.
 • doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.
 • JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.
 • JUDr. Zdeněk Pulkrábek, Ph.D.
 • JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M.


Odpolední blok (III. blok): Aktuální otázky civilního práva hmotného

 • JUDr. Monika Novotná
 • JUDr. Michal Žižlavský
 • doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.
 • doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D.
 • Mgr. Michal Králík, Ph.D.
 • doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
 • JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D.
 • JUDr. Aleš Linhart Ph.D.


Názvy přednášek řečníků budou postupně doplněny.


Medailonky přednášejících:


JUDr. Monika Novotná - je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1989 působí v advokacii, advokátem je od r. 1996. Od r. 2017 je členkou představenstva České advokátní komory. Od r. 1993 spolupracuje s mezinárodní poradenskou kanceláří Rödl & Partner, v jejíž pražské pobočce vede oddělení daňově právního poradenství. Jako advokátka se věnuje především daňovému a obchodnímu právu. Pravidelně publikuje v odborném tisku a literatuře. Působí jako zkušební komisař ČAK v oboru obchodního práva. Externě spolupracuje s katedrou finančního práva Právnické fakulty UK. Je nositelkou titulu Právník roku 2016 pro obor finančního práva.

doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M. - působí od roku 2014 v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners na pozici právního experta. Byl členem kodifikační komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu nového občanského zákoníku a od roku 2008 i členem pracovní komise pro soukromé právo Legislativní rady vlády.

doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D. - působí jako Of Counsel v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners, byl členem Rekodifikační komise a Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (KANCL), školí zástupce všech právnických profesí, je lektorem Justiční akademie pro vzdělávání soudců, vědeckým pracovníkem Ústavu státu a práva Akademie věd ČR a vysokoškolským učitelem občanského práva na katedře občanského a pracovního práva na PF UP. Spolu s Filipem Melzerem je hlavním spoluautorem velkého komentáře k novému občanskému zákoníku (Leges) a mnoha odborných publikací a článků v oblasti občanského práva.

JUDr. Michal Žižlavský - je člen představenstva ČAK a předseda Rady expertů Asociace insolvenčních správců. Expert na insolvenci a restrukturalizaci korporací. Jako první v  republice získal zvláštní povolení k řešení úpadku korporací a finančních institucí a pracuje na nejvýznamnějších případech v zemi. Je vedoucím partnerem advokátní kanceláře ŽIŽLAVSKÝ a společnosti insolvenčních správců AS ZIZLAVSKY. V minulosti působil jako soudce a člen Legislativní rady vlády. Dnes se kromě zastupování korporací věnuje také legislativě na poli insolvenčního práva a soudního procesu. Je členem specializovaného senátu Nejvyššího správního soudu České republiky pro kárné delikty soudců.

prof. JUDr. Alena Winterová, CSC. - je profesorkou na katedře občanského práva, kde se zabývá občanským právem procesním. Na fakultě působí od roku 1965, v průběhu své kariéry byla vedoucí katedry občanského práva, proděkankou pro postgraduální studium a dodnes působí ve Vědecké radě fakulty. Mimo fakultu působila v čele časopisu Právní praxe a v Akreditační komisi ČR. Je také členkou Legislativní rady vlády.

Mgr. Michal Králík, Ph.D. - je předseda senátu Nejvyššího soudu ČR specializovaného na oblast věcných práv, lektor Justiční akademie České republiky, Notářské komory a České advokátní komory, pravidelně publikuje v odborných periodikách. Je autorem a spoluautorem řady monografií a komentářů.

JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D. - působí jako vědecký pracovník Ústavu státu a práva Akademie věd ČR a jako counsel v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík. Věnuje se právu obchodních korporací, finančního trhu a správy majetku.

JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. - vyučuje civilní proces na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a v praxi pracuje jako asistentka soudce Nejvyššího soudu. Současně působí jako členka pracovní skupiny pro přípravu věcného záměru civilního řádu soudního. Pravidelně vystupuje na konferencích a publikuje jak v České republice, tak i v zahraničí (zejména Rakousko a Německo).

doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. - je docentkou občanského práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Věnuje se především tématu osob v právním smyslu, zejména problematice nadačního a spolkového práva v evropském kontextu. Z pozice členky poradního týmu European Foundation Centre se sídlem v Bruselu se podílela na přípravě návrhu nařízení Rady o statutu pro evropskou nadaci (Fundatio Europea). Mimo jiné se také zabývá soukromým právem, její specializací jsou osoby v právním smyslu a správa majetku. Aktivně se zapojuje i do diskuse o reformě soukromého práva v České republice, konečné podobě nového občanského zákoníku a dalších právních předpisů, je členkou Komise pro aplikaci nové civilní legislativy a Výboru pro financování a legislativu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.

doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D. - působí na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Specializuje se na oblast civilního práva procesního. Je autorem monografie věnované důkaznímu břemenu, hlavním redaktorem třísvazkového komentáře k civilněprocesním předpisům a předsedou pracovní skupiny pro rekodifikaci civilního práva procesního.

JUDr. Zdeněk Pulkrábek, Ph.D. - vystudoval Právnickou fakultu UK, nyní soudcem Krajského soudu v Plzni a odborným asistentem na katedře občanského práva Fakulty právnické ZČU.

JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M. - působí jako soudce Nejvyššího soudu. Je zároveň odborným asistentem na katedře občanského práva PF UK v Praze. Ve své publikační činnosti se věnuje zejména civilnímu procesu.

JUDr. Aleš Linhart Ph.D. - je partnerem mezinárodní advokátní kanceláře Taylor Wessing v České republice od roku 2013. Specializuje se především na řešení složitých právních sporů, sporů s mezinárodním prvkem v oblastech majetkových práv a mezinárodních arbitráží. Pracoval rovněž jako člen Pracovní komise III Legislativní rady vlády ČR pro veřejné právo. V advokátní kanceláři je zodpovědný za vedení týmu zabývajícího se soudními a arbitrážními řízeními.