Trestní právo daňové

Trestní právo daňové

Datum konání7.11.2019 09:00
MístoCevro Institut vysoká škola, Jungmannova 28/17, 110 00, Praha 1
Konferenci již nelze zakoupit. Prosím, kontaktujte nás na telefonu 606 761 303
Partner konferenceBříza & Trubač, s.r.o., advokátní kancelář
Cena2 790 Kč s DPH
Máte zájem o větší počet míst? Volejte 606 761 303.

Popis

Trestní právo daňové

Dne 7. listopadu bude epravo.cz ve spolupráci s advokátní kanceláří Bříza & Trubač a za podpory Komory daňových poradců pořádat již druhý ročník konference týkající se trestního práva daňového. Jak svědčí zájem a ohlasy účastníků z loňského ročníku, jedná se o problematiku mimořádně aktuální, přičemž snad žádná jiná oblast trestního práva není tak interdisciplinární, jako právě trestní právo daňové. I pro letošní rok se nám podařílo sestavit velmi zajímavý tým přednášejících, jmenujme například JUDr. Lenku Bradáčovou, Ph.D, vrchní státní zástupkyni v Praze, JUDr. Františka Púryho, Ph.D., soudce Nejvyššího soudu a předsedu trestního kolegia a JUDr. PhDr. Karla Šimku, Ph.D., LL.M., soudce Nejvyššího správního soudu.

V rámci konference se tak opět můžete těšit na témata z praxe, kdy bude rozebráno vyšetřování daňové trestné činnosti, instituty jako účinná lítost nebo zásada zákazu donucování k sebeobviňování, dále pak souvislosti s trestní odpovědností právnických osob a zákonem o prokazování původu majetku. A v neposlední řadě bude v návaznosti na jednotlivé přednášky dán i dostatečný prostor k diskuzi, kterou v dané souvislosti považujeme za velmi užitečnou a přínosnou.

 


Program:

08:30 - 09:00    Registrace

09:00 - 09:05    Úvodní slovo, zahájení

09:05 - 10:50    I. blok

  • 09:05 - 09:35

Některé aktuality v trestním postihu daňových deliktů
František Púry

  • 09:35 - 10:05

Daňové kauzy u kterých by měli advokáti a daňoví poradci zbystřit            
Karel Šimka

  • 10:05 - 10:35

Trestní právo daňové a prokazování původu majetku            
Ondřej Trubač

  • 10:35 - 10:50

Diskuse

10:50 - 11:10    Coffee Break

11:10 - 13:00    II. blok

  • 11:10 - 11:40

DAC 6 - transparence plná nejistot
Michal Dušek

  • 11:40 - 12:10

Aktuální právní úprava a praxe účinné lítosti v trestním právu daňovém            
Michal Sýkora

  • 12:10 - 12:40

Evropský prokurátor a vyšetřování daňové trestné činnosti            
Lenka Bradáčová

  • 12:40 - 13:00

Diskuse

13:00 - 13:05    Závěrečné slovo, zakončení

 

Přednášející:

JUDr. Lenka Bradáčová
Lenka Bradáčová je vrchní státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze. Doktorka Bradáčová se od začátku svého působení ve státním zastupitelství v roce 2001 vyznačuje mimořádným pracovním nasazením a vysokou erudovaností. V roce 2008 byla zvolena do čela Unie státních zástupců a z této pozice se výrazně zasloužila nejen o popularizaci profese, ale důsledným trváním na vysokých etických standardech i o jeho prestiž. Od roku 2012 stojí v čele Vrchního státního zastupitelství v Praze, kterému vydobyla respekt a důvěru odborné i laické veřejnosti. Je uznávanou expertkou především v oblasti trestního práva procesního. V oboru trestního práva získala ocenění Právník roku za rok 2016.

Ing. Michal Dušek
Michal Dušek je daňovým poradcem specializujícím se na daň z přidané hodnoty a má též velmi bohaté zkušenosti v oblasti mezinárodního zdanění. Michal dlouhodobě spolupracuje s mezinárodní advokátní kanceláří Allen & Overy. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Zaměřuje se zejména na poradenství v oblasti fúzí a akvizic a posuzování daňových aspektů komplexních transakcí a produktů. Věnuje se rovněž lektorské a publikační činnosti [viz zejm. Komentář k zákonu o dani z přidané hodnoty, nakladatelství Wolters Kluwer, 7. vydání, 2017 a dále články z oblasti mezinárodního zdanění, které byly publikovány v odborných časopisech jako Daňový expert či Daně a právo v praxi.

JUDr. František Púry, Ph.D.
František Púry je soudcem a předsedou trestního kolegia Nejvyššího soudu. V letech 1980 až 1984 studoval na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (tehdy Univerzita J. E. Purkyně) Od roku 1985 byl soudcem Vojenského obvodového soudu v Českých Budějovicích, od roku 1988 Vyššího vojenského soudu v Táboře a v roce 1990 se stal soudcem Nejvyššího soudu ČSFR. Zaměřuje zejména na hospodářskou a majetkovou kriminalitu. Je předsedou trestního kolegia Nejvyššího soudu, jako člen velkého senátu a evidenčního senátu se podílí na tvorbě judikatury Nejvyššího soudu v trestních věcech. Věnuje se také publikační činnosti, je spoluautorem např. komentářů k trestnímu zákoníku, trestnímu řádu, zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob nebo učebnic trestního práva hmotného i procesního. Je autorem či spoluautorem řady časopiseckých statí v odborném tisku].

Mgr. Michal Sýkora
Michal Sýkora je advokátem specializujícím se na trestní právo, trvale spolupracující s advokátní kanceláří Gřivna & Šmerda. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Ve své praxi se zaměřuje zejména na obhajobu ve věcech hospodářských trestných činů, včetně trestných činů daňových, a trestných činů proti majetku, a to jak fyzických tak právnických osob. Věnuje se rovněž publikační činnosti [viz zejm. monografie Compliance programy (nejen) v České republice, ve spoluautorství s Klárou Hurychovou, nakladatelství Wolters Kluwer, 2018].

JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D.
Karel Šimka vystudoval právo a politologii na univerzitách v Plzni, Praze a Passau. Nejprve byl civilním a exekučním soudcem, roku 2004 přešel na Nejvyšší správní soud (NSS). Řadu let je členem rozšířeného senátu NSS. Vedle toho je též členem kompetenčního senátu NSS a zástupcem člena tzv. zvláštního senátu podle zákona č. 131/2002 Sb. Poslední roky též je předsedou kárného senátu pro věci soudců. Vedle toho přednáší a publikuje pro odbornou veřejnost zejména v oborech daní, správního soudnictví, správního řízení, správního trestání, poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím či vztahu soukromého a veřejného práva. Absolvoval řadu stáží a studijních pobytů na zahraničních akademických a justičních institucích a je členem nejrůznějších odborných grémií (vědecké a redakční rady, zkušební komise aj.).

JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M.
Ondřej Trubač je advokátem a spoluzakladatelem advokátní kanceláře Bříza & Trubač. Ve své praxi se věnuje zejména komplexní problematice daňového práva, především zastupování klientů ve sporech se správcem daně, ať už v daňovém řízení nebo ve správním a ústavním soudnictví. Dále se zaměřuje na trestní právo daňové, související problematiku účinné lítosti a trestní odpovědnost právnických osob. S postupným růstem kanceláře Bříza & Trubač se zaměřuje na strategické vedení nejvýznamnějších projektů, ať už jde o transakce nebo soudní spory. Pravidelně přednáší posluchačům univerzit i praktikům, publikuje v odborných periodikách a spolupořádá konference (např. Daňové fórum, Trestní právo daňové). Je spoluautorem komentářů k zákonu o finanční správě či občanskému zákoníku a též úspěšné publikace Obrana před daňovou kontrolou.


Cena včetně DPH: 2 790,00 Kč