Veřejné zakázky v roce 2017 - nejčastější otazníky z nového zákona

Veřejné zakázky v roce 2017 - nejčastější otazníky z nového zákona

Čas konání: 22.05.2017 09:00 - 22.05.2017 13:00

Místo konání akce: Vysoká škola Cevro Institut, Jungmannova 17, Praha 1

Datum: 22. května 2017

Cena včetně DPH: 2 750,00 Kč
Víte jaké jsou nejčastější problémy vznikající při aplikaci nové právní úpravy veřejných zakázek? S čím se zadavatelé a dodavatelé nejčastěji potýkají? Na co si dát po prvních pár měsících zkušeností při vypisování či účasti ve veřejných zakázkách nejvíce pozor? Nejen na to se zaměří naše aktuální konference k veřejným zakázkám.

Základní témata konference jsou:

 • Uveřejňování ZD a jejích změn a vysvětlení - zadavatel je dle nového zákona povinen uveřejnit na svém profilu zadávací dokumentaci (ZD) ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení. Není přitom zřejmé, co se rozumí uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení, tedy ve Věstníku VZ (VVZ) nebo v TEDu. Současně platí, že u nadlimitních veřejných zakázek nesmí být formulář ve VVZ nebo na profilu zadavatele uveřejněn před uveřejněním v TEDu a že ve VVZ nesmí být uveřejněny údaje odlišné od údajů obsažených ve formulářích odeslaných k uveřejnění do TEDu nebo uveřejněných na profilu zadavatele. A jak je to s uveřejňováním vysvětlení ZD a jejích změn a jaké lhůty a povinnosti musí zadavatel dodržet, potažmo pokud např. současně s vysvětlením ZD bude ZD měnit?
 • Společná nabídka více dodavatelů, prokazování kvalifikace při podávání společné nabídky - dodavatelé mají možnost se při podávání nabídek, předběžných nabídek a žádostí o účast spojit a učinit takový úkon společně (více dodavatelů společně podává nabídku/žádost o účast/předběžnou nabídku). V některých případech je možnost společné účasti přímo zákonem zakázána. Jak je to s prokazováním kvalifikace při společné účasti více dodavatelů, jaké jsou limitace zákona a jaké má zadavatel možnosti regulace v souvislosti se společnou účastí dodavatelů? 
 • Prokazování kvalifikace prostřednictvím jednotného evropského osvědčení a kvalifikační doklady vybraného dodavatele - jednotné evropské osvědčení (JEO) je novou možností prokazování kvalifikace v zadávacím řízení, kterou přináší evropská zadávací směrnice. Co vše je nezbytné, aby bylo v JEO označeno, aby zadavatel byl povinen jej akceptovat, případně v jaké fázi zadávacího řízení je nutné JEO ze strany akceptovat. Vybraný dodavatel je povinen před uzavřením smlouvy předložit originály či úředně ověřené kvalifikačních dokladů. Může být diskutabilní, zda tyto doklady musí být „věrným originálem“ již případně předložených kopií kvalifikačních dokladů, jaké může být jejich stáří, zda může zadavatel rozhodnout o výběru dodavatele ještě před obdržení těchto originálů či úředně ověřených kopií a jaké to může mít důsledky.
 • Identifikace a dokládání skutečného majitele u vybraného dodavatele - zadavatel je nově povinen požadovat od vybraného dodavatele, který je právnickou osobou jako podmínku pro uzavření smlouvy identifikaci skutečného majitele a doklady, z nichž vyplývá vztah skutečného majitele k dodavateli. V praxi vzniká v souvislosti s touto novou povinností celá řada výkladových otázek a nejasností. Počínaje samotným určením osoby skutečného majitele (Kdo je skutečným majitelem? Kdy nelze nebo není možné skutečného majitele zjistit postupem dle § 4 odst. 4 písm. a) bod 1. až 3. zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu?), přes určení konkrétních informací a dokladů, které je nezbytné zadavateli předložit (Jaký je rozsah požadovaných identifikačních údajů? Jaké doklady má vybraný dodavatel předkládat a co mají dokládat? Tj. jak vykládat vztah skutečného majitele a vybraného dodavatele, jaké doklady předkládat ke skutečnému majiteli určenému postupem dle § 4 odst. 4 písm. a) bod. 4 zákona?), až po samotný postup zadavatele při identifikaci a dokládání skutečného majitele (Co a kde je zadavatel oprávněn požadovat? Jak postupovat při nepředložení nebo částečném nepředložení údajů a dokladů? Co je zadavatel povinen/oprávněn kontrolovat a posuzovat?).
 • Výkladová stanoviska k zákonu o zadávání veřejných zakázek - obsahem příspěvku bude prezentace výkladových stanovisek k otázkám, které vyvstaly při aplikaci nového zákona. Tato stanoviska jsou obsažena zejména v uveřejněných metodikách a stanoviscích expertní skupiny k zákonu zadávání veřejných zakázek. Konkrétně se bude jednat zejména o problematiku změn smluv, zjišťování skutečného majitele a elektronické komunikace v zadávacích řízeních.  V tuto chvíli jsou potvrzeni přednášejí:


  • Mgr. Tomáš Machurek - po absolvování Právnické fakulty Karlovy Univerzity v Praze působil do zaří roku 2008 jako jeden z partnerů advokátní kanceláře ROWAN LEGAL, sdružení advokátů. Oblasti práva veřejných zakázek se věnuje již od roku 1995, a to jak ve sféře zadavatelské, tak dodavatelské. Aktivně se podílel na řadě významných projektů v oblasti veřejných zakázek i v oblasti koncesí. Specializaci uplatňuje jak v ČR, tak i v SR a na komunitární (ES) úrovni. Řadu let přednáší jak pro odbornou, tak pro širokou veřejnost, publikoval řadu článků v odborném tisku. Tomáš Machurek působil jako člen rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast veřejných zakázek. Je jedním ze zakládajících členů a předsedou Výkonného výboru Asociace pro veřejné zakázky. Tomáš Machurek se spoluautorsky podílel na zpracování Metodiky zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vypracované pro Ministerstvo pro místní rozvoj. V období od roku 2006 do roku 2011 byl certifikovaným lektorem Ministerstva pro místní rozvoj k otázkám k oblasti zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona.
  • Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - se již od ukončení studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně zaměřil na veřejné investování (veřejné zakázky, PPP, koncese) a právo z oblasti energetiky. Po působení v koncernu E.ON působil jako partner v nadnárodní advokátní kanceláři MT Legal, kde nabyl významné zkušenosti nejen v daných oblastech, ale rovněž v oblasti práva informačních technologií. Milan Šebesta je též spoluautorem komplexního prakticky zaměřeného komentáře k zákonu o veřejných zakázkách. V roce 2011 ukončil úspěšně postgraduální studium oboru Public Procurement Law and Policy (Právo a koncepce veřejného zadávání) na University of Nottingham ve Velké Británii u profesorky Sue Arrowsmith a získal titul Master of Laws (LL.M.). Je rovněž držitelem osvědčení mediátora dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, umožňujícího výkon funkce zapsaného mediátora pro urovnávání obchodních a jiných právních sporů. V rámci své specializace řadu let intenzivně přednáší a publikuje v odborném tisku.
  • Mgr. Darja Kosmáková - Mgr. Darja Kosmáková je absolventkou Právnické fakulty a Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V MT Legal se věnuje právu veřejných zakázek a koncesí, bohaté zkušenosti z této oblasti získala již během předchozího působení na Správě a údržbě silnic Jihomoravského kraje; Ministerstvu dopravy či v advokacii.
  • Mgr. Pavel Herman - je poradce ministryně ministerstva pro místní rozvoj Karly Šlechtové a předseda expertní skupiny MMR k ZVZ. V minulosti působil na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na pozici ředitele úseku veřejných zakázek ÚOHS, v současné době působí na Ministerstvu pro místní rozvoj, kde se specializuje na oblast veřejných zakázek. Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.