Vyvádění majetku z obchodních korporací – schémata, detekce, dokazování a vymáhání škod

Vyvádění majetku z obchodních korporací – schémata, detekce, dokazování a vymáhání škod

Datum konání24.10.2019 09:00
MístoCevro Institut vysoká škola, Jungmannova 28/17, 110 00, Praha 1
Konferenci již nelze zakoupit. Prosím, kontaktujte nás na telefonu 606 761 303
Partner konferenceepravo.cz
Cena2 790 Kč s DPH
Máte zájem o větší počet míst? Volejte 606 761 303.

Popis

Vyvádění majetku z obchodních korporací – schémata, detekce, dokazování a vymáhání škod

Tato konference Vám přinášení popis způsobů vyvádění majetku z firem (primárně ze společností v předúpadkových a úpadkových stavech), možnosti jak dostat tento majetek zpět do podstaty a prokazování nekalého konaní před soudem.


Program:

08:30 - 09:00    Registrace

09:00 - 09:10    Úvodní slovo, zahájení

09:10 - 10:40    I. blok

  • 09:10 - 09:55

Ján Lalka / Odhalování a vyšetřování sofistikované finanční kriminality

- Schémata tunelování a zajímavé případové studie
- Rozsah tunelování a statistiky v ČR
- Efektivní postupy vyšetřování

  • 09:55 - 10:40

Filip Volavka / Elektronická data jako klíč k odhalování a prokazování podvodů

- Které zdroje dat můžou obsahovat cenné informace
- Kde a jak data získat, jak s nimi pracovat a čeho se vyvarovat


10:40 - 11:00    Coffee Break


11:00 - 13:00    II. blok

  • 11:00 - 11:50

Lee Louda / Možnosti postupu vůči nekalým úkonům dlužníka

- Praktické zkušenosti insolvenčního správce s postihem nekalých praktik dlužníků v insolvenčních řízeních

  • 11:50 - 12:40

František Púry / Některé případy nehospodárného nakládání s majetkem obchodních korporací a úpadkových trestných činů a možnosti jejich prokazování

  • 12.40 - 13:00

Panelová diskuse, otázky a odpovědi


13:00 - 13:05 - Závěrečné slovo, zakončení


Přednášející:

Ing. Ján Lalka, CFE, CII
Ján Lalka, Managing Director a zakladatel Surveilligence, má 20 let zkušeností s řízením finančních rizik a podnikovými financemi, z toho 15 let s vyšetřováním finanční kriminality. Pracoval pro mezinárodní banku na řízení tržních rizik, a pro privátní skupinu rizikového kapitálu, podílel se na restrukturalizaci strojařské společnosti a spolupodílel se na rozběhu faktoringové společnosti. Před založením Surveilligence působil téměř čtyři roky ve forenzním týmu Deloitte.
V rámci své praxe se podílel na mnoha projektech vyšetřování finanční kriminality, např. v České republice, Polsku, Slovensku, Německu, Bulharsku, Kosovu, Černé Hoře nebo Ukrajině.
Ján vystudoval Žilinskou univerzitu a získal diplom z dvouletého postgraduálního studia aplikované ekonomie a ekonometrie na Academia Istropolitana Nova v Bratislavě. Je členem Association of Certified Fraud Examiners, Council of International Investigators, INSOL EUROPE a Českého institutu interních auditorů.
Ján pravidelně přednáší v respektovaných institucích na témata týkající se odhalování a vyšetřování podvodů (např. VŠE Praha, Českém institutu interních auditorů, Vzdělávacím institutu národní banky Slovenska, nebo na Ekonomické univerzitě Bratislava).

Ing. Filip Volavka, CISA, EnCE
Filip Volavka, Head of Forensic technology v Surveilligence, se zaměřuje na forenzní technologie a datové analýzy v oblastech interních podvodů, úniků informací a řízení rizik a soudní znalectví v oblasti IT. Specializuje se na zajištění a následnou analýzu strukturovaných i nestrukturovaných elektronických dat.
Filip má 16 let zkušeností s forenzními technologiemi a vyšetřováním finanční kriminality. Pracoval tři roky ve společnosti Ernst & Young jako auditor informačních systémů. Poté pracoval 10 let ve společnosti PwC, kde působil jako expert v oblasti digitálních dat s důrazem na kriminalistickou počítačovou expertízu, vyšetřování zločinů v oblasti kybernetiky a na datové analýzy. Dva roky strávil v kanadské kanceláři PwC v Torontu.
Filip Volavka vystudoval obor informační a znalostní inženýrství na Vysoké škole ekonomické v Praze. Od roku 2007 je certifikovaný auditor informačních systémů (CISA) v rámci mezinárodní asociace ISACA. Od roku 2008 je certifikovaný vyšetřovatel EnCase (EnCE).

Ing. Lee Louda, Ph.D.
Lee Louda je absolvent Českého vysokého učení technického. Od roku 1994 zastával řadu funkcí v ekonomické oblasti, byl burzovním makléřem, portfoliomanažerem, nuceným správcem a likvidátorem subjektů finančního trhu, absolventem Institutu oceňování majetku při VŠE, zabýval se krizovým řízením a od roku 2004 i správou konkursních podstat. V rámci zavedení insolvenčního zákona od roku 2008 absolvoval příslušné zkoušky a získal obě licence pro insolvenční správu. Od roku 2008 také aktivně působí při VŠE jako přednášející a podílí se na tematických a mezinárodních konferencích v rámci výzkumu insolvence a v oblasti restrukturalizace a zániku podniku. V roce 2012 získal evropské ocenění Turnaround Management Association za koncernovou přeshraniční reorganizaci Kord Group pro oblast velkých korporací. Od roku 2016 působí jako insolvenční správce významné těžařské společnosti OKD, a.s. V roce 2018 na VŠE dokončil doktorandské studium. V současnosti aktivně řídí akademické pracoviště Centrum restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka při VŠE. V rámci své činnosti publikuje v odborných kruzích.

JUDr. František Púry, Ph.D.
František Púry v letech 1980 až 1984 studoval na Právnické fakultě nynější Masarykovy univerzity v Brně (tehdy Univerzita Jana Evangelisty Purkyně), kterou úspěšně ukončil v roce 1984 a následujícího roku mu byl po rigorózním řízení udělen titul „JUDr.“ Po ukončení čekatelské praxe se v roce 1985 stal soudcem z povolání a v soudcovské funkci působil nejdříve na všech stupních vojenské justice, po jejím zániku je od roku 1993 soudcem Nejvyššího soudu České republiky se sídlem v Brně. Je zařazen na trestním kolegiu tohoto soudu a specializuje se zejména na hospodářskou a majetkovou kriminalitu. Působí též jako člen velkého senátu a evidenčního senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu, v jejichž rámci se podílí na tvorbě judikatury Nejvyššího soudu v trestních věcech. Od 1. 9. 2015 zastává funkci předsedy trestního kolegia Nejvyššího soudu.
Kromě toho se věnuje publikační činnosti, a to jako spoluautor některých knižních publikací z oboru trestního práva hmotného i procesního (např. komentářů k trestnímu zákonu, k trestnímu zákoníku, k trestnímu řádu a k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob, učebnic trestního práva hmotného i procesního, příručky o trestné činnosti v oblasti podnikání, příručky o postavení poškozeného a náhradě škody v trestním řízení, vzorů podání a rozhodnutí v trestním řízení atd.) a jako autor nebo spoluautor řady časopiseckých statí v odborném tisku, zejména v časopisech Právní rozhledy, Trestněprávní revue a Bulletin advokacie. Pravidelně se zúčastňuje odborných právních konferencí (např. Karlovarské právnické dny, Nové jevy v hospodářské kriminalitě atd.). V roce 2015 úspěšně ukončil studium v doktorském studijním programu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a byl mu udělen titul „Ph.D.“.


Cena včetně DPH: 2 790,00 Kč