JUDr. Mgr. Jiří Kmec, Ph.D.

AK Havel, Holásek & Partners

JUDr. Mgr. Jiří Kmec, Ph.D.
JUDr. Mgr. Jiří Kmec, Ph.D. je absolventem Právnické fakulty a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Aktuálně je Counsel, advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners. Specializuje se na soudní, správní a rozhodčí řízení, insolvence a restrukturalizace a problematiku trestní odpovědnosti právnických osob (compliance). Téměř 11 let pracoval na Ministerstvu spravedlnosti ČR v kanceláři vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva, později  jako zástupce vládního zmocněnce. V rámci této pozice se kromě jiného podílel na obhajobě státu ve více než 150 sporech vedených před tímto mezinárodním soudem a také před Výborem pro lidská práva při OSN. 

Problematiku evropského systému ochrany lidských práv externě vyučoval zejména na Justiční akademii ČR a na právnických fakultách v Praze a v Plzni. Je mimo jiné vedoucím autorského kolektivu a hlavním autorem velkého komentáře k Evropské úmluvě o lidských právech a autorem monografie Evropské trestní právo. Je členem Komise pro trestní právo Legislativní rady vlády a Komise Ministerstva spravedlnosti pro nový trestní řád.

Právní obory

  • trestní právo