Podstatné zmeny nového zákona o verejnom obstaravani

Hodnocení kurzu
Délka kurzu54 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu490 Kč s DPH

Popis

Ďalšia zo série videoprednášok sa podrobne zaoberá podstatnými zmenami nového zákona o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 18.4. 2016. Nový zákon o verejnom obstarávaní upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov a správu vo verejnom obstarávaní.

Hlavnými cieľmi sú:
 

 • zefektívnenie a urýchlenie procesov verejného obstarávania prostredníctvom povinnej elektronizácie,
 • väčšia flexibilita a zníženie administratívnej záťaže,
 • uľahčenie prístupu malým a stredným podnikom na trh,
 • podpora využívania verejného obstarávania ako kľúčového nástroja na plnenie cieľov environmentálnej a sociálnej politiky,
 • zavedenie väčšej právnej istoty pri aplikácii jednotlivých inštitútov. Za týmto účelom bolo zavedených niekoľko nových inštitútov, ako napr. preformulovanie kritérií na vyhodnotenie ponúk kompletnej elektronizácie alebo zavedenie nového postupu zadávania zákazky – inovatívneho partnerstva.


Ďalej je možné spomenúť úpravu:

 

 

 • konfliktu záujmov,
 • in-house zákaziek,
 • priamych platieb subdodávateľom,
 • spoločného obstarávania verejných obstarávateľov z viacerých krajín,
 • zavedenie zákonných dôvodov na odstúpenie od zmluvy a novej koncepcie uzatvárania dodatkov,
 • predbežného preukazovania podmienok účasti prostredníctvom jednotného európskeho dokumentu.
 • Navrhovaná právna úprava okrem reflektuje aj požiadavku na vnútroštátnu reguláciu zadávania zákaziek, ktoré nepatria pod pôsobnosť európskej legislatívy a upravuje aj činnosť Úradu pre verejné obstarávanie.

Aké sú výhody online videokurzu?

 

 

 

 

 • Problematiku podáva komplexne, prehľadne a zároveň zrozumiteľne.
 • Prednášajúcimi sú odborníci s praxou, forma prednášky je vecná a praktická, doplnená prehľadnou prezentáciou.
 • Obsah videoprednášky reflektuje najaktuálnejšie zmeny a novinky.
 • Online videoprednáška je kedykoľvek, i opakovane, prístupná z domova, z kancelárie, na cestách, na tablete alebo na mobile, doma i v zahraničí.


O lektorovi:

Ing. Hilda Gajdošová je jednateľkou spoločnosti E & L Consulting, s.r.o., a lektorkou spoločnosti Otidea, s.r.o., Bratislava. Špecializuje sa na poradenstvo v oblasti verejných zákaziek, konzultácie a prípravu ponúk záujemcov a uchádzačov o verejné zákazky a taktiež na realizáciu procesov verejných zákaziek pre zadávateľov. Spolupracuje s Národohospodárskou fakultou EU, Katedrou financií, kde v rámci predmetu "Verejné rozpočty" realizuje prednášky na tému verejných zákaziek z pohľadu praxe. Okrem uvedeného sa špecializuje na problematiku v oblasti konkurzov a reštrukturalizácie a je tiež správcom konkurznej podstaty.

Aký je priebeh kurzu?
Kurz je online a je teda absolútne na Vás, kedy si ho pustíte a kedy zastavíte. V momente zaplatenia sa stáva vašim majetkom a Vy tak získavate časovo neobmedzenú licenciu k využitiu kurzu pre Vaše vzdelávanie. Každý kurz obsahuje jedno video. Ak si kúpite súbor vzdelávacieho cyklu, tak súbor videí. Tie sú Vám prístupné kedykoľvek, kde ste pripojení na internet. Po zhliadnutí videa je Vám k dispozícii u odborných kurzov i online test. Po úspešnom vypracovaní testu získavate certifikát o absolvovaní kurzu.

Čo všetko nákupom získate?
Spoločne s nákupom získate okrem samotného videa aj prezentáciu lektora a learning packages obsahujúce transcript prednášky, texty súvisiacich predpisov, citovanú judikatúru k téme, online test a po jeho úspešnom vypracovaní i certifikát.

Kedy môžete študovať?
Kedy chcete, doba štúdia je len na Vás. Video je možné kedykoľvek zastaviť, pokračovať tam, kde ste prestali alebo si video pustiť celé znovu.

Čím kurz končí?
Odborné kurzy sú zakončené online testom. Po jeho úspěšnom absolvovaní získate certifikát.

Ako získam potvrdenie o absolvovaní?
Potvrdením o absolvovaní kurzu je certifikát. Ak však potrebujete z osobných dôvodov  špeciálne, adresné potvrdenie, radi Vám ho na vyžiadanie pripravíme.

 

 

Přednáška vychází z právního stavu ke dni: 18. 3. 2016

O lektorovi

Ing. Hilda Gajdošová
Ing. Hilda Gajdošová
Ing. Hilda Gajdošová je jednatelka společnosti E & L Consulting, s.r.o, lektorka společnosti Otidea, s.r.o Bratislava. Specializuje se na poradenství v oblasti veřejných zakázek, konzultace a přípravu nabídek zájemců a uchazečů ve veřejných zakázkách a taktéž na realizaci procesů veřejných zakázek pro zadavatele, spolupracuje s Národohospodárskou fakultou EU, Katedrou financí , kde v rámci předmětu "Veřejné rozpočty" realizuje přednášky na téma veřejných zakázek z pohledu praxe. Kromě uvedeného se specializuje na problematiku v oblasti konkurzů a restrukturalizace a je správcem konkurzní podstaty.

Cena včetně DPH: 490,00 KčSouvisejíci produkty