4. 6. 2013
ID: 91595

LAW FIT 2013: Přehodnoťme pojetí autorského práva na internetu!

Zdroj: LAW FIT

Tisková zpráva

Dne 13. května 2013 se konal první ročník konference LAW FIT, nového projektu Fakulty informačních technologií ČVUT, jehož snahou je setkání významných osobností z oblasti jak práva, tak informačních technologií v České republice a jejich diskuse nad aktuálními problémy práva a informatiky. V letošním prvním ročníku účastníci konference diskutovali nad tématem odpovědnosti na internetu, a to ve čtyřech různých blocích.

Jako panelisté se na konferenci setkali zástupci GTS Czech, Google Czech Republic, Centrum Holdings, AutoCont CZ, ČEZ, ORACLE Czech, advokátních kanceláří Baker & McKenzie, Kinstellar, Pelikán Krofta Kohoutek či Pokorný, Wagner & partneři, České protipirátské unie, Městského soudu v Praze, Policejního prezidia, Masarykovy univerzity a Hospodářských novin.

Blok I: Porušování autorských práv sdílením děl na internetu

Markéta Prchalová z České protipirátské unie v úvodu konference upozornila na nejnovější judikaturu českých soudů v oblasti embeddovaných odkazů. Poukázala například na usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 8 Tdo 137/2013, podle kterého je umístění embeddovaného odkazu na webovou stránku samostatným způsobem užití díla, a uživatel k němu potřebuje souhlas majitele autorského práva. V otázce, zdali je prosté stažení díla, které je chráněno autorským právem, pro osobní potřebu v rozporu se zákonem, jednoznačná odpověď na konferenci nepadla. Jedním z důvodů je aplikace interpretačně sporného tříkrokového testu na tuto situaci, jak naznačil Matěj Myška z Masarykovy univerzity. Hana Gawlasová z advokátní kanceláře Kinstellar pak rozpoutala debatu nad cenami hudby a filmů na internetu. Většina diskutujících se shodla, že legální zdroje hudby a filmů na internetu jsou nedostatečné a veřejnost vnímá jejich ceny jako nepřiměřené vysoké. Snížení cen a jednoduchá dostupnost děl mohou proto vést též ke snížení porušování autorských práv na internetu.

LAW FIT 2013 - foto 1

v úvodu vystoupila Markéta Prchalová, ředitelka ČPU

Diskuse se soustředila též na provozovatele filesharingových serverů typu ulozto.cz. Právní zástupce poskytovatele tohoto serveru Matěj Vácha z advokátní kanceláře Pelikán Krofta Kohoutek důrazně odmítl tvrzení Markéty Prchalové z České protipirátské unie, že poskytovatelé využívají nesprávné implementace směrnice 2000/31/ES do českého zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a fakticky provozují obchodní model založený na tom, že uživatelé těchto serverů stahují nelegální obsah. Jednou z možností, jak těmto situacím předcházet, je zavedení důkladných filtračních systémů, které monitorují nahrávaný obsah. Eva Martinicová z Google Czech o těchto systémech hovořila na příkladu systému Content ID, který je k dispozici držitelům autorských práv pro identifikaci videí tvořených jejich díly na Youtube. Jak uzavřel Zdeněk Kučera z advokátní kanceláře Baker & McKenzie a vyučující na FIT ČVUT, který konferenci předsedal: „diskutující se shodli, že současné pojetí autorského práva na internetu je příliš rigidní a je třeba jej přehodnotit směrem k pojetí liberálnějšímu.“

Blok II: Odpovědnost internetových vyhledávačů

Dalším tématem konference byla odpovědnost provozovatelů internetových vyhledávačů. Matěj Novák z Centrum Holdings upozornil na to, že vyhledávače dnes zásadním způsobem ovlivňují naše vnímání světa, neboť jsou „bránou do internetu“ a tedy prvním filtrem vyhledávaných informací. Podle Nováka ve většině zemí světa to je navíc jen jeden vyhledávač – Google, který má často tržní podíl přes 90 %. Jan Klesla z Hospodářských novin poukázal též na to, že Google dnes má dominantní postavení též jako předinstalovaná součást většiny mobilních telefonů. Upozornil i na množství internetové reklamy, kterou jsme obklopováni, a na dostupné statistiky, podle nichž je téměř polovina z ní reklama ve vyhledavačích. V této souvislosti Zdeněk Kučera připomněl judikaturu Soudního dvora Evropské Unie, podle které vyhledávače v případě čistě technické, automatizované a pasivní činnosti, spadají pod výjimku tzv. safe harbor a nemusí za své jednání odpovídat.

Blok III: Trestněprávní aspekty odpovědnosti na internetu

Třetí blok konference se zabýval trestněprávními aspekty odpovědnosti na internetu. Karel Kuchařík z Policejního prezidia informoval, že více jak 50% trestných činů v oblasti IT jsou podvody s tím, že se typicky nejedná o impulzivní, ale připravované trestné jednání s cílem se obohatit. V roce 2012 se škoda spáchaná těmito trestnými činy pohybovala v řádech 100 mil. Kč. Bohuslav Horký, místopředseda Městského soudu v Praze dodal, že i v těchto případech je třeba nezapomínat na zásadu subsidiarity trestní represe, a řadu případů je třeba řešit v rámci civilněprávního řízení. Michal Matějka z Baker & McKenzie připomněl, že od 1. ledna 2012 jsou za porušování autorského práva trestně odpovědné i právnické osoby a doporučil, aby společnosti v této oblasti vydaly vnitřní předpisy regulující užívání software zaměstnanci na firemních počítačích a aby zejména větší společnosti prováděly pravidelně softwarové audity. Na nedostatečný přistup společností k zabezpečení dat upozornil Milan Chromý z AutoCont CZ. Podle něj 80% uniklých dat odcizili zaměstnanci. Poukázal též na to, že Česká republika se nachází mezi 10 zeměmi světa s největším výskytem serverů hostujících malware.

LAW FIT 2013 - foto 2

nad autorskými právy na internetu diskutoval i advokát Petr Stoniš

Blok IV: Odpovědnost při outsourcingu služeb v oblasti IT

Závěr konference patřil odpovědnosti při outsourcingu služeb v oblasti IT. Spolupráci na velkém projektu při outsourcingu v IT představili Tomáš Ščerba z advokátní kanceláře Pokorný, Wagner & partneři a Jiří Sedlák z ČEZ. Zdůraznili zejména nutnost plánovat outsourcing v oblasti IT jako dlouhodobé řešení a to ve všech jeho aspektech a fázích a nikoli jen jako řešení spojené s funkcí a krátkodobými cíli konkrétního manažera. To podpořili i alarmující statistikou, že úspěšných projektů v oblasti outsourcingu IT je okolo 10-20%. Jiří Šebesta z GTS Czech například připomněl, že přesunutím svého provozu do cloudu se nelze zbavit odpovědnosti za licencování. Licenci je povinen pořídit si ten, kdo software užívá, a poskytovatel cloudu zpravidla pomůže správné licence zprostředkovat. Jiří Matzner, jednatel Oracle Czech, v závěru konference poukázal na problémy, které se mohou vyskytnout při přechodu na jiného poskytovatele cloudu.

Konference LAW FIT se zúčastnilo 150 posluchačů z praxe v oblasti IT i advokacie a z řad studentů technických i humanitních vysokých škol. Účastníci konference měli možnost spoluvytvářet sdílené poznámky, které jsou ke stažení na adrese goo.gl/NezUm. Druhý ročník konference je plánován na jaro 2014.


Zdeněk Kučera

Zdeněk Kučera,
advokát, Baker & McKenzie,
vyučující Fakulty informačních technologií ČVUT


Fotografie: Jiří Ryszawy, VIC ČVUT


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů , judikatura, právo | www.epravo.cz