1. 11. 2013
ID: 92746upozornění pro uživatele

Nájem dopravního prostředku podle NOZ

Nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“) upravuje nově také nájem dopravního prostředku, a to v § 2321-2325 NOZ. Smlouvou o nájmu dopravního prostředku se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci na určitou dobu k užívání dopravní prostředek a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné. Dopravním prostředkem se v této souvislosti rozumí jakékoli vozidlo, tedy vozidlo motorové i bezmotorové, silniční, kolejové, letadlo, vznášedlo apod., které slouží k přepravě nákladu nebo osob, popřípadě k přepravě obojího.[1]

 
 Dvořák Hager & Partners
 
Pronajímaný dopravní prostředek musí být způsobilý k provozu a ke sjednanému způsobu užívání. Pokud není ve smlouvě ujednán způsob užívání, musí být dopravní prostředek způsobilý k užívání, k němuž takový dopravní prostředek obvykle slouží. V případě, že dopravní prostředek není způsobilý k takovému užívání, je nájemce oprávněn odmítnout dopravní prostředek převzít. Pokud se nezpůsobilost dopravního prostředku zjistí až dodatečně, má nájemce právo jej vrátit pronajímateli a žádat přitom odstranění vady, vydání jiného dopravního prostředku nebo zrušení nájemní smlouvy.

Pronajímatel je povinen odevzdat pronajatý dopravní prostředek nájemci v ujednané době. Pokud si strany konkrétní dobu odevzdání nesjednaly, pak je pronajímatel povinen dopravní prostředek odevzdat nájemci bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy.

Nájemce je povinen dopravní prostředek pojistit pouze v případě, že to bylo mezi stranami ujednáno. V ostatních případech je pojištění věcí pronajímatele.[2] Nájemce je povinen udržovat dopravní prostředek ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Pronajímatel je povinen nahradit nájemci náklady, které nájemce vynaložil na údržbu dopravního prostředku. Pokud však nájemce toto své právo neuplatní u pronajímatele do tří měsíců od vynaložení nákladů, právo na náhradu nákladů zanikne.

Nájemné platí nájemce po ukončení užívání dopravního prostředku. V případě, že je nájem ujednán na dobu delší než tři měsíce, platí nájemce nájemné ke konci každého kalendářního měsíce. Předpokládá se však, že placení nájemného bude zpravidla individuálně řešeno výslovným ujednáním smluvních stran, tj. odlišným způsobem než stanoví NOZ.[3]

Shrnutí:

  • Dopravním prostředkem je jakékoli vozidlo, tedy vozidlo motorové i bezmotorové, silniční, kolejové, letadlo, vznášedlo apod., které slouží k přepravě nákladu nebo osob, popřípadě k přepravě obojího.
  • Smlouvou o nájmu dopravního prostředku se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci za úplatu na určitou dobu dopravní prostředek k užívání.
  • Pronajímaný dopravní prostředek musí být způsobilý k provozu a ke sjednanému způsobu užívání, přičemž pronajímatel je povinen jej v takovém stavu také po celou dobu nájmu udržovat. Nájemce je pak povinen udržovat dopravní prostředek ve stavu, v jakém jej převzal.
  • Nájemné se platí po skončení nájmu dopravního prostředku. V případě, že byl nájem sjednán na dobu delší než tři měsíce, platí se nájemné ke konci každého kalendářního měsíce.


Michal Vrajík

Mgr. Michal Vrajík


Dvořák Hager & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.  

Oasis Florenc
Pobřežní 12
186 00 Praha 8

Tel.: +420 255 706 500
Fax:  +420 255 706 550
e-mail: praha@dhplegal.com


--------------------------------------------------------------------------------
[1] Důvodová zpráva k NOZ. [online]. [cit. 2013-02-16]. Dostupné >>> zde, s. 511.
[2] Důvodová zpráva k NOZ. [online]. [cit. 2013-02-16]. Dostupné >>> zde, s. 512.
[3] Důvodová zpráva k NOZ. [online]. [cit. 2013-02-16]. Dostupné >>> zde, s. 512.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů , judikatura, právo | www.epravo.cz