6. 4. 2018
ID: 107358upozornění pro uživatele

Převoditelnost dotačního titulu a přeměny obchodních korporací

Dotace či návratná finanční výpomoc ze státního rozpočtu obchodní společnosti podléhá zvláštnímu režimu nejen ve smyslu nakládání s konkrétně získaným aktivem, monitoringem a dostání povinností vzešlých z rozhodnutí o udělení dotace a konkrétního dotačního programu, ale také vzhledem k případným převodům dotačního titulu při přeměně obchodní korporace.

 
 DUNOVSKÁ & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
 
Kromě zákona č. 72/2000 Sb. o investičních pobídkách či např. zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek je problematika státní finanční participace na soukromém sektoru dále upravena v zákoně č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech (dále jako „Rozpočtová pravidla“). V § 14 Rozpočtových pravidel jsou upraveny obecné náležitosti žádosti o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci, jež je adresována poskytovateli (např. Czech Invest, Grantová agentura České republiky, Úřad práce České republiky, Akademie věd České republiky anebo organizační složka státu určená podle zvláštního právního předpisu), a která může za splnění zákonných náležitostí vést k poskytnutí dotace rozhodnutím podle § 14m Rozpočtových pravidel zakládající konkrétní práva a povinnosti příjemce dotace ve vztahu k jejímu poskytovateli (dále jako „Dotační titul“).

S ohledem na problematiku přeměn obchodních korporací je relevantní zejména § 14a Rozpočtových pravidel. Účastní-li se příjemce dotace s právní formou obchodní společnosti či družstva fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka jakožto zanikající obchodní společnost nebo zanikající družstvo, a má-li zájem, aby na právního nástupce přešly práva a povinnosti z Dotačního titulu, je povinen nejpozději 60 dnů přede dnem zveřejnění projektu fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka požádat o souhlas s přechodem práv a povinností z Dotačního titulu toho, kdo mu návratnou finanční výpomoc poskytl.

Úzce spojena je s výše uvedeným ustanovením samozřejmě úprava typů přeměn dle zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jako „Zákon o přeměnách“), kdy se v tomto smyslu s ohledem na žádost dle § 14a Rozpočtových pravidel rozlišují režimy, kdy je v projektu přeměny příjemcem dotace zanikající společnost, tudíž dochází k převodu veškerého jmění, a to včetně Dotačního titulu, na nástupnickou společnost, a druhého režimu mimo působnost § 14a, kdy projekt přeměny nezakládá zánik příjemce a nedochází k převodu Dotačního titulu na nástupnickou společnost. Pro úplnost je nutno dodat, že jakýkoliv jiný převod Dotačního titulu na třetí subjekt než ex lege dle § 14a Rozpočtových pravidel je protiprávní. Je-li příjemce účastníkem projektu přeměny jako zanikající společností a má-li zájem na převodu Dotačního titulu na jeho právního nástupce, pak podle § 14a je příjemce povinen podat žádost, k níž připojí návrh projektu přeměny s jejím odůvodněním, a to zejména s ohledem na dostání původnímu účelu dotovaného projektu, tedy zda bude účel poskytnuté dotace po nabytí účinnosti přeměny v plné výši zachován. Vyhoví-li poskytovatel žádosti podle § 14a, vydá nové rozhodnutí, v němž označí osobu, na níž přecházejí práva a povinnosti z Dotačního titulu, a které nabývá účinnosti okamžikem účinnosti projektu přeměny.

Avšak pokud poskytovatel s převodem Dotačního titulu nesouhlasí, zamítne žádost podle § 14b Rozpočtových pravidel. V takovém případě je rozhodnutím uložena příjemci povinnost vrátit vyplacenou dotaci, a to zejména vzhledem k míře ohrožení účelu dotace a celkové době, na níž byla dotace poskytnuta, a nejpozději dnem podání návrhu na zápis projektu přeměny do obchodního rejstříku či zahraničního obchodního rejstříku. Pokud ve stanovené lhůtě příjemce nesplní svůj dluh, je povinen dále hradit úrok ve výši, která odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního měsíce předcházejícího kalendářního měsíce, ve kterém došlo k vrácení dotace poskytovateli, zvýšené o 10 %. Obdobný postup jako při zamítnutí žádosti je v případě, kdy příjemce dotace nemá zájem, aby Dotační titul přešel na jeho právního nástupce.

Zanikající obchodní společnost je povinna oznámit způsobem, jakým došlo k zveřejnění projektu přeměny, zda vrátila finanční prostředky dle § 14c, zda došlo k udělení souhlasu s převodem Dotačního titulu, či zda byla žádost o převod Dotačního titulu zamítnuta a uložená povinnost splněna. Co se týče případného porušení rozpočtové kázně příjemcem dotace, a to i v případě, že došlo k takovému protiprávnímu jednání před účinností přeměny, jakož i pokud k převodu Dotačního titulu vůbec nedošlo, je ukotvena objektivní odpovědnost nástupnické společnosti či solidární odpovědnost, má-li právních nástupců příjemce dotace více.

S ohledem na jednotlivé typy přeměn, a to v případech fúze splynutím, sloučením, rozštěpení a převodu jmění na společníka, kdy dochází k zániku příjemce a převodu Dotačního titulu na nástupnickou společnost, je nutný postup vycházející z žádosti dle § 14a. Nicméně s ohledem na obecná zákonná ustanovení jsou vždy klíčová specifika dotačních programů, která mohou v určitých oblastech zakládat zvýšené nároky. V jednotlivých programech je častá diferenciace skutečností, které je příjemce povinen sdělit poskytovateli, a které nezakládají změnu Dotačního titulu, byť dané změny může poskytovatel ex post zamítnout (např. změna aktivit projektu nemající vliv na splnění účelu či indikátoru, změny v projektovém týmu), a na změny mající vliv na aktivity projektu, splnění cíle či na dobu realizace, které bez předchozího souhlasu poskytovatele nesmí příjemce provést. Tedy vyjma obecného změnového řízení v případě přeměny obchodní korporace a násl. převodu Dotačního titulu bývá žádostí podmíněna např. změna poměru investičních a neinvestičních výdajů či změna jiných významných náležitostí konkrétního dotovaného projektu.

Rozhodne-li se obchodní korporace přeměnit, je tedy nutné zvážit veškerá pro a proti vzhledem k možnému zpoždění projektu důsledkem změnového řízení Dotačního titulu či nakládání s aktivy, a zejména také k tomu, zda převody jmění či jednotlivé fáze nenaruší původní účel a smysl dotace.


Mgr. David Urbanec

Ondřej NymburskýDUNOVSKÁ & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Palác Archa
Na Poříčí 1046/24
110 00 Praha 1

Tel.:    +420 221 774 000
e-mail:    office@dunovska.cz


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz