VYHLÁŠKA ze dne 29. října 2019 o vyhlášení Národní přírodní památky Větrníky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Sbírka:  285/2019 | Částka:  122/2019
8.11.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


285

VYHLÁŠKA
ze dne 29. října 2019
o vyhlášení Národní přírodní památky Větrníky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek


      Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:

§ 1

Vyhlášení národní přírodní památky

      (1)  Vyhlašuje se Národní přírodní památka Větrníky (dále jen ˙národní přírodní památka˙).

      (2)  Za národní přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, určený k ochraně
a)
travinných ekosystémů suchých trávníků,
b)
křovinných ekosystémů nízkých xerofilních křovin a vysokých mezofilních a xerofilních křovin,
c)
biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin bezobalky sivé (Trinia glauca), hadího mordu nachového (Scorzonera purpurea), hlaváčku jarního (Adonis vernalis), lněnky Dollinerovy (Thesium dollineri), sápy hlíznaté (Phlomis tuberosa), šanty lesostepní pravé (Nepeta nuda subsp. nuda) a třezalky ozdobné (Hypericum elegans), včetně jejich populací,
d)
biotopů vzácných a ohrožených druhů živočichů hnědáska černýšového (Melitaea aurelia), křepelky polní (Coturnix coturnix), modráska jetelového (Polyommatus bellargus), pěnice vlašské (Sylvia nisoria), stepníka rudého (Eresus cinnaberinus), vřetenušky třeslicové (Zygaena brizae) a ťuhýka obecného (Lanius collurio), včetně jejich populací.

      (3)  Národní přírodní památka se rozkládá na území Jihomoravského kraje, v katastrálním území Letonice. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

      (4)  Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2

Bližší ochranné podmínky

      Na celém území národní přírodní památky lze jen se souhlasem orgánu ochrany přírody
a)
povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),
b)
umisťovat stavby, reklamní nebo informační zařízení, povolovat nebo provádět stavby, změny dokončených staveb anebo změny staveb před jejich dokončením,
c)
povolovat nebo provádět geologické práce spojené se zásahem do zemského povrchu,
d)
vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouš-tět živočichy,
e)
hnojit pozemky nebo používat chemické látky anebo chemické směsi,
f)
ukládat věci,
g)
zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slanis-ka,
h)
přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací zařízení,
i)
vyznačovat cyklistické nebo turistické trasy, nebo
j)
vjíždět vozidly; souhlas se nevyžaduje u vozidel základních složek integrovaného záchranného systému3), obecní policie, ozbrojených sil České republiky při plnění úkolů ozbrojených sil a dalších orgánů veřejné moci při výkonu veřejné správy, vozidel veterinární služby při plnění jejích úkolů, vozidel potřebných pro zajištění hospodaření na pozemcích a péče o ně a vozidel potřebných pro zřizování, obnovu a provozování přenosové soustavy4).

§ 3

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2019.


Ministr:


Mgr. Brabec v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 285/2019
Sb.
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 285/2019 Sb.


––––––––––––––––––––
1)
Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.
2)
Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).
3)
§ 4 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4)
§ 24 odst. 3 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.