Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Vnitřní kontrolní systém

Vnitřní kontrolní systém

Vladimír Schiffer

Autor publikace poukazuje nejen na důsledky selhání vnitřního kontrolního systému, ale i na předpoklady jeho řádného fungování, mezi něž patří především správná organizace účtáren a výběr správné techniky účtování....

Akciová společnost a Evropská společnost

Akciová společnost a Evropská společnost

Tomáš Dvořák

Předkládané 2. vydání publikace Akciová společnost a Evropská společnost představuje podrobné monografické zpracování nejsložitější a nejpodrobnější právní formy obchodní společnosti — a. s. Práce se zabývá všemi...

Účetní předpisy pro podnikatele. Komentář - 3., aktualizované vydání

Účetní předpisy pro podnikatele. Komentář - 3., aktualizované vydání

Hana Vomáčková, Libuše Müllerová, Dana Dvořáková

Komentář zahrnuje veškeré změny účetních předpisů účinné od 1. 1. 2009, např. v souvislosti s:

přeměnami obchodních společností a družstev,
uplatněním metody komponentního odpisování a zbytkové hodnoty majetku,...

Obchodní závazkové vztahy, 2., aktualizované vydání

Obchodní závazkové vztahy, 2., aktualizované vydání

Stanislav Plíva

Právní úprava obchodních závazkových vztahů představuje rozsáhlou a složitou problematiku. Ze vzájemného vztahu obchodního zákoníku a občanského zákoníku vyplývá, že při jejím výkladu se nelze omezit jen na ustanovení...

Jak bezpečně pěstovat rostliny a chovat zvířata

Jak bezpečně pěstovat rostliny a chovat zvířata

Naděžda Drásalová

Obsahem publikace je bezpečnost a ochrana zdraví v zemědělství, a to jak při rostlinné výrobě, tak při chovu zvířat. Autorka se věnuje posloupně všem etapám rostlinné výroby od setí až po sklizeň, neopomíjí ani bezpečnost...

Finanční účetnictví a výkaznictví

Finanční účetnictví a výkaznictví

Libor Vašek, Josef Mrkvička, Alice Šrámková, Eva Sládková

Obsahem publikace je:

účetní závěrka sestavená podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1992 Sb., o účetnictví, ve znění...

Dokazování

Dokazování

Karel Svoboda

Koncentrace civilního sporu po novele o. s. ř. č. 7/2009 Sb., hmotněprávní poučovací povinnost soudu, rozhodování na základě pravděpodobnosti a nikoli skutkové jistoty - to jsou témata, kterými se mimo jiné tato knížka zabývá....

Majetek v daňové evidenci

Majetek v daňové evidenci

Zdenka Cardová

Kniha je zaměřena na základní pravidla při vedení daňové evidence fyzických osob, především na:- vymezení majetku v daňové evidenci,- pořízení majetku, jeho ocenění a evidenci,- používání majetku, jeho odpisování a...

Práce v lese a na pracovištích obdobného charakteru

Práce v lese a na pracovištích obdobného charakteru

Pavel Šalamon

Publikace se zaměřuje na bezpečnou práci v lese (pěstební práce, ošetřování stromů, práce ve výškách na stojících stromech, těžba a soustřeďování dříví, manipulace a skladování dříví) a na pracovištích obdobného...

Peníze, banky a hospodářské krize

Peníze, banky a hospodářské krize

Jesús Huerta de Soto

Vydáno společně s Liberálním institutem Monumentální kniha profesora Huerta de Sota je zářným příkladem důležitosti multidisciplinárního přístupu k problematice peněz a bankovnictví. Spojuje poznatky práva, historie a ekonomie,...

Kulturní regiony a geografie kultury

Kulturní regiony a geografie kultury

Pavel Chromý, Eva Heřmanová

Učebnice je určena především studentům a všem zájemcům i odborníkům z řad sociálních geografů, sociologů a regionalistů. Podává přehled o sociokulturním, kulturně-historickém a přírodním rozvojovém potenciálu České...

Kulturní regiony a geografie kultury

Kulturní regiony a geografie kultury

Eva Heřmanová, Pavel Chromý

Učebnice je určena především studentům a všem zájemcům i odborníkům z řad sociálních geografů, sociologů a regionalistů. Podává přehled o sociokulturním, kulturně-historickém a přírodním rozvojovém potenciálu České...

Kulturní regiony a geografie kultury

Kulturní regiony a geografie kultury

Eva Heřmanová, Pavel Chromý

Učebnice je určena především studentům a všem zájemcům i odborníkům z řad sociálních geografů, sociologů a regionalistů. Podává přehled o sociokulturním, kulturně-historickém a přírodním rozvojovém potenciálu České...

Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky

Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky

Jan Široký, Patrik Svoboda, Hana Bohušová, Danuše Nerudová

Publikace se zabývá nedávno schváleným účetním standardem pro malé a střední podniky (SME). Zaměřuje se především na přesnou úpravu jednotlivých oblastí vykazování u SME, přičemž akcentuje rozdíly mezi IFRS a standardem pro...

Držba. Právo vlastnické.

Držba. Právo vlastnické.

Antonín Randa

Držba dle rakouského práva v pořádku systematickém.
Právo vlastnické dle rakouského práva v pořádku systematickém.
Vydáním dvou významných prací Antonína Randy o držbě a o vlastnickém právu zahájilo nakladatelství Wolters...

Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky

Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky

Danuše Nerudová, Hana Bohušová, Patrik Svoboda, Jan Široký

Publikace se zabývá nedávno schváleným účetním standardem pro malé a střední podniky (SME). Zaměřuje se především na přesnou úpravu jednotlivých oblastí vykazování u SME, přičemž akcentuje rozdíly mezi IFRS a standardem pro...

Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky

Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky

Danuše Nerudová, Hana Bohušová, Patrik Svoboda, Jan Široký

Publikace se zabývá nedávno schváleným účetním standardem pro malé a střední podniky (SME). Zaměřuje se především na přesnou úpravu jednotlivých oblastí vykazování u SME, přičemž akcentuje rozdíly mezi IFRS a standardem pro...

Týmy a týmová spolupráce

Týmy a týmová spolupráce

Petra Horváthová

Publikace se věnuje v dnešní době velmi aktuální problematice týmů a týmové práce. Efektivní využití práce v týmu, tedy schopnost kolektivně řešit dané úkoly, chápe jako hlavní faktor konkurenceschopnosti organizace, jako...

Podnikání v kultuře a umění

Podnikání v kultuře a umění

Vladimír Vojík

Arts management
Autor publikace charakterizuje umění a kulturu jako prostor pro podnikání, který v dalších kapitolách popisuje aparátem neziskového sektoru. Snaží se přiblížit teoretická východiska kultury a podnikání, možný...

Osobní obchodní společnosti

Osobní obchodní společnosti

Tomáš Dvořák

Publikace spojuje aktualizované výklady původně samostatných publikací Veřejná obchodní společnost a Komanditní společnost. Při výkladu je sledována systematika platného obchodního zákoníku, přičemž podrobný výklad se týká...