Články

Evropská společenství a Evropská unie

V souvislosti s přípravou integrace České republiky do evropských struktur se často hovoří o vstupu do Evropské unie. Všeobecně se však méně ví, že vstupní smlouvy se uzavírají a veškerá předchozí jednání se vedou s Evropskými společenstvími (resp. jeho orgány), jako subjektem nadaným na rozdíl od Evropské unie mezinárodně právní…

Sněmovna projednala zákony a přerušila svoji schůzi do úterý

Úspěšná první čtení vládního návrhu takzvané euronovely Ústavy a předloh, jež upravují hornickou činnost a oblast spotřebitelských úvěrů, byly hlavní náplní pátečního jednání Poslanecké sněmovny

Sněmovna projedná novelu Ústavy upravující vztah práva ČR a EU

Poslanecká sněmovna by dnes dopoledne měla rozhodnout o tom, zda se její odborné výbory budou nadále zabývat dvěma vládními novelami Ústavy, které upravují vztah mezinárodního, evropského a českého právního prostředí

Právo a elektronický obchod

Obchodní vztahy, ke kterým v e-komerci dochází jsou upraveny podle obchodního zákoníku, popřípadě podle dalších speciálních právních norem. Takovým případem budiž často zmiňovaný Zákon o elektronickém podpisu č. 227/2000 Sb. nebo Zákon na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb

Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj

Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (Světová banka), ang. International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), je mezinárodní organizace založená ve Washingtonu dne 27. prosince 1945 na základě brettonwoodských dohod , jako specializovaná instituce při OSN. Sídlem banky je Washington. K 1. lednu 1992 bylo členskými státy 156 států.

Sněmovna zamítla návrh zákona o nájemném

Sněmovna zamítla vládní návrh zákona o nájemném, propustila do druhého čtení předlohu zákona o střetu zájmů a odložila rozhodnutí o vládním návrhu menšinového zákona

Junktimový obchod

Junktimový obchod, (§750 Obch.z) je druh vázaného obchodu v mezinárodním obchodním styku, při kterém je dovoz určitého druhu zboží vázán na vývoz jiného druhu zboží. Důvodem této vazby může být například nedostatek volně směnitelné měny ve státě kupujícího. Junktimovým obchodem (junktimem) se lze této překážce vyhnout a následkem jeho…

Klamavé označení zboží a služeb

Klamavé označení zboží a služeb, (§46 Obch.z) je označení, které je způsobilé vyvolat v hospodářském styku mylnou domněnku, že jím označené zboží nebo služby pocházejí z určitého státu, určité oblasti či místa nebo od určitého výrobce. Taktéž, vykazují-li zvláštní charakteristické znaky nebo zvláštní…

Kupní smlouva

Kupní smlouva zakládá závazkově právní vztah, v němž se prodávající zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo k předmětu prodeje (věci movité nebo nemovitosti) a tento předmět mu dodat nebo předat. Kupující se prodávajícímu zavazuje zaplatit kupní cenu. Pro účely obchodních závazkových vztahů upravuje obchodní zákoník v rámci kupní smlouvy…

Sněmovna má dnes jednat o změně názvu některých krajů

Poslanecká sněmovny by se dnes měla ve druhém sněmovním čtení věnovat poslanecké novele zákona, která umožňuje celkem čtyřem krajům změnit stávající názvy

České obchodní právo před branami Evropské unie

Ve dnech 19. – 21. dubna pořádá ELSA Brno ve spolupráci s Právnickou fakultou MU v Brně konferenci o „velké harmonizační“ novele č. 370/2000 obchodního zákoníku, která je účinná od 1. ledna 2001. Hlavními přednášejícími budou mj. prof. Bejček (PrF MU), prof. Pelikánová (prezidium KCP), prof. Hajn (PrF MU), doc. Eliáš (PF ZČU), doc. Pokorná (PrF…

Sněmovní schůze začne hlasováním o zákonech vrácených Senátem

Hlasováním o zákonech, které vrátil nebo zamítl Senát, začne v úterý odpoledne řádná dubnová schůze Poslanecké sněmovny.

Stanovisko MF ČR ke společenství vlastníků jednotek

Z hlediska správy daní a poplatků je společenství vlastníků jednotek daňovým subjektem ve smyslu ust. § 6 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o správě daní a poplatků). Daňovým subjektům z tohoto zákona vyplývá registrační povinnost, která je upravena v ust. § 33 zákona o správě daní a…

Uplatňování DPH u reklamních akcí

Daňové otázky týkající se reklamních akcí se dosud zabývaly převážně zdaněním výher z reklamních soutěží a spotřebitelských loterií. Vedle těchto otázek však stojí problém správného uplatňování DPH. Pro správné uplatňování DPH na výstupu a možnosti odpočtu DPH na vstupu je však nutno znát podstatu jednotlivých reklamních akcí, neboť režim DPH se…

Kühnlův stínový kabinet má 16 členů a je v něm i Zieleniec

Stínová vláda čtyřkoalice, na které se dohodla její politická rada, má 16 členů. Lidovci v ní mají osm míst, Unie svobody pět, ODA dvě a DEU jedno

Bankovní záruka

Bankovní záruka, (§313 Obch.z) je písemné prohlášení banky, že uspokojí věřitele do výše určité peněžní částky podle obsahu záruční listiny, jestliže dlužník nesplní svůj závazek nebo jestliže budou splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině. Bankovní záruka představuje druh ručení a jeden z prostředků zajištění…

Jak správně zaplatit daň z příjmu

Pro snazší a bezproblémové placení daní je nutné znát odpovídající číslo bankovního účtu finančního úřadu a správný postup při poukazování finančních prostředků.

Daně se platí příslušnému finančnímu úřadu v české měně. Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena (§ 59 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a…

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem pro hrubé porušení pracovní kázně

Zákoník práce v §53 odst. 1. písm b) upravuje okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem z důvodu hrubého porušení pracovní kázně. Okamžité zrušení se sice v praxi velmi často aplikuje, ale podmínky pro jeho použití v konkrétním případě jsou velmi přísné. V této souvislosti je účelné si připomenout jakým způsobem uvedené ustanovení…

Zánik závazků dle občanského zákoníku

Nastane-li právní skutečnost, se kterou normy občanského práva spojují zánik závazkového vztahu, pak takový závazkový vztah zaniká. Skutečnosti, které mohou vést k zániku závazkového vztahu, jsou vymezeny jednak v ustanoveních občanského zákoníku, ale strany závazkového vztahu si je mohou stanovit přímo ve smlouvě

Námitky jako obrana proti směnečnému a šekovému platebnímu rozkazu

Řízení ve věcech směnečných a šekových upravené v § 175 občanského soudního řádu je vedle řízení rozkazního jedním z typů tzv. zkráceného řízení, které umožňuje vydání rozhodnutí i bez jednání. Přestože je toto řízení účinným nástrojem zejména pro věřitele, který touto cestou může velmi rychle dosáhnou vykonatelného soudního rozhodnutí a tedy i…