13. 9. 2017
ID: 106392upozornění pro uživatele

Compliance konference 2017

Zdroj: shutterstock.com

Česká Compliance Asociace, z.s. Vás srdečně zve na dvoudenní Compliance konferenci, nad kterou převzal záštitu ministr spravedlnosti ČR JUDr. Robert Pelikán. Přijďte si poslechnout odborníky z České republiky i ze zahraničí, zastupující regulatorní orgány, podnikatelské subjekty, poradenské společnosti i akademickou sféru. Můžete s nimi diskutovat o cílech a zaměření compliance programů ve firmách i veřejnoprávních institucích za účelem předcházení porušení právních povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, včetně aktuálních legislativních změn.


ČCA

"První CEO v historii, který se stal whisteblowerem ve své společnosti"


Konference se uskuteční ve dnech 24. a 25. října 2017 v prostorách hotelu Clarion Congress Prague, Freyova 33, Praha 9.

Na konferenci Vás srdečně zve Výkonná ráda České Compliance Asociace Roland Jaroš, Zlata Kunešová, Vladimír Valenta, Juraj Szabó, a Veronika Sedlářová.


Na konferenci se můžete přihlásit pomocí objednávkového formuláře, který naleznete >> ZDE.


Vize ČCA

Budeme prosazovat a podporovat uplatňování etických principů a compliance v řízení firem a institucí v České republice v souladu s mezinárodními standardy.

Mise ČCA
Česká Compliance Asociace je skupina lidí, firem a institucí, která je přesvědčená, že nedílnou součástí efektivního řízení podnikatelských subjektů a veřejných institucí ve prospěch lidského společenství je uplatňování etických principů a dodržování právních norem.
Chceme vést vlastníky podnikatelských subjektů, vedoucí představitele veřejných institucí, manažery, compliance profesionály, další odborníky a příznivce oboru k pochopení přínosů compliance funkce a profese pro řízení firem a institucí v České republice a k posilování jejich odbornosti a reputace.


Hlavní konferenční témata:

 • Whistleblowing – zahraniční příběh úspěšného fungování procesu oznamování závažných porušení pravidel – můžeme se inspirovat i v prostředí České a Slovenské republiky?
 • Key note (90 minut) – Michael Woodford, MBE, první CEO v historii, který se stal whistleblowerem ve své společnosti (Olympus Corporation)
 • Trestní odpovědnost právnických osob – novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob z roku 2016 přinesla řadu změn – jak se projevují v praxi GDPR – evropská ochrana osobních údajů – abecedu již známe dobře, ale jaká úskalí jsou skryta pod řadou dosud nevyjasněných detailů a jak k nim přistupovat?
 • Soutěžní compliance programy – trhy i obchodní modely se proměňují a stejně tak priority dohledu – jaká jsou aktuální rizika a z nich vyplývající preventivní opetření napříč obory pro malé i velké firmy?

Klíčové vystupující osobnosti:

 • JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., ministr spravedlnosti ČR
 • JUDr. Pavel Zeman, nejvyšší státní zástupce ČR
 • Bill Howarth, prezident International Compliance Association (ICA)
 • Michael Woodford, MBE, bývalý prezident a CEO, Olympus Corporation
 • Mgr. Pavel Pukovec, náměstek nejvyššího státního zástupce ČR
 • JUDr. Hynek Brom, první místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
 • Ing. Daniel Beneš, MBA, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ,
 • Člen představenstva společnosti Česká spořitelna, a.s.
 • Mgr. Hana Lešenarová, viceprezidentka Business Intelligence Unit, Deutsche Bank
 • Kamil Sugar, ředitel divize Compliance Corporate, European Investment Bank


Konferenční ceník:

 • Dvoudenní konference 24. a 25.10. 2017 pro členy ČCA >>  7 500 Kč*
 • Dvoudenní konference 24. a 25.10. 2017 pro ostatní, kteří nejsou členy Asociace >> 9 900 Kč*

* Cena konference zahrnuje 3x coffee breaky + oběd + galavečer, který se uskuteční 24.10. ve večerních hodinách.


Konferenci objednávejte prostřednictvím tohoto objednávkového formuláře
The conference will be held on 24 and 25 October 2017 at the Clarion Congress Prague Hotel, Freyova 33, Prague 9.


You can sign up for a conference using the order form, which you can find >> HERE.

We invite you to the conference - executive board of ČCA Roland Jaroš, Zlata Kunešová, Juraj Szabó, Vladimír Valenta, Veronika Sedlářová.

Vision

We will promote and support the implementation of ethical principles and compliance management within companiesand institutions in the Czech Republic in accordance with international standards.

Mission

Czech Compliance Association is a group of people, companies and institutions, who are convinced that application of ethical principles and compliance with legal provissions is the integral part of effective management of corporations and public institutions in favor of human community.
We want to lead the shareholders of corporations, leaders of public institutions, executives, compliance professionals, and other experts and stakeholders to understand the benefits of compliance function and profession for corporate governance and institutions in the Czech Republic and also to strengthen their expertise and reputation.

Conference main topics:

 • Whistleblowing – a foreign story of the process functioning as regards announcement of the significant breach of rules – How can we be inspired in the region of the Czech Republic and the Slovak Republic?
 • Key note (90 minutes) – Michael Woodford, MBE, the first CEO in history to become a whistleblower of his own company, (Olympus Corporation)
 • A criminal liability of legal persons – An amendment to the Act on criminal liability of legal persons (2016) brought several modifications – in which way they are reflected in practice and in which way they contribute a compliance programs improvement?
 • GDPR – the European personal data protection –a grammar is well known, but what kind of difficulties are hidden under still not clarified details and how to treat them?
 • Competition law compliance programs – markets and business models are modified and either the surveillance priorities – what are the current risks and cross sector prevention measures entailed to the small and large companies?


A key conference experts:

 • JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., Minister of Justice of the Czech Republic
 • JUDr. Pavel Zeman, Supreme Public Prosecutor of the Czech Republic
 • Bill Howarth, president of the International Compliance Association (ICA)
 • Michael Woodford, MBE, a former president and CEO, Olympus Corporation
 • Mgr. Pavel Pukovec, Deputy of Supreme Public Prosecutor of the Czech Republic
 • JUDr. Hynek Brom, Deputy Head of the Office of the Protection of Competion
 • Ing. Daniel Beneš, MBA, vice president of the Confederation of Industry, CEO of the ČEZ Group,
 • A board member of the Česká spořitelna, a.s.
 • Mgr. Hana Lešenarová, vice president, Business Intelligence Unit, Deutsche Bank
 • Mgr. Kamil Sugar, Head of Corporate Compliance, European Investment Bank


Conference Price List:

 • Two-day conference 24th and 25th October 2017 for ČCA members >> 7 500 CZK*
 • Two-day conference 24th and 25th October 2017 for others who are not members of the Association >> 9 900 CZK*

*The conference price includes 3x coffee breaks + lunch + gala evening, which will take place on 24.10. in the evening hours.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů , judikatura, právo | www.epravo.cz