4. 6. 2001
ID: 8531upozornění pro uživatele

Použití zbraní ve skupinách inscenovaného historického šermu

S pojem zbraň se lze setkat v mnoha právních předpisech z různých odvětví. Definici zbraně nalezneme pouze v trestním zákoně. Podle jeho ustanovení § 89 odst. 5 se zbraní rozumí cokoli, čím je možno učinit útok proti tělu důraznějším


S pojem zbraň se lze setkat v mnoha právních předpisech z různých odvětví. Definici zbraně nalezneme pouze v trestním zákoně. Podle jeho ustanovení § 89 odst. 5 se zbraní rozumí cokoli, čím je možno učinit útok proti tělu důraznějším. Nejde o zbraň pouze v technickém slova smyslu (střelná, sečná nebo bodná zbraň), ale jde o jakýkoli předmět způsobilý přivodit zranění, což může být např. kámen, železná tyč, vidle…, pokud je splněna podmínka, že takovým nástrojem je možno učinit útok proti tělu důraznějším. Je ale nutné zdůraznit, že toto vymezení, je použitelné pouze v oblasti trestního práva.
V současné platné právní úpravě se v podstatě nesetkáme s dělením zbraní na bodné, sečné a střelné. Jediným specializovaným zákonem, který řeší problematiku držení a užívání zbraní je zákon č. 288/1995 Sb. o střelných zbraních a střelivu, který se však pouze věnuje otázkám zbraní střelných a jiné druhy zbraní zcela opomíjí. Kusé zmínky o jiných než střelných zbraních obsahují předpisy správního práva, jež upravují postavení a působnost jednotlivých ozbrojených složek např. Policie ČR.
Posledním zákonem svého druhu a to z toho hlediska, že se dotýká také jiných než střelných zbraní a používá pojem zbraní sečných, bodných aj., je zákon č.162/1949 Sb. o zbraních a střelivu. Jak již bylo výše uvedeno navazující zákony o zbraních a střelivu se týkají pouze zbraní střelných a s pojmem zbraní sečných, bodných a jiných se zde již nesetkáme.

Zbraně bodné a sečné jsou hojně využívány skupinami inscenovaného historického šermu či jinými divadelními společnostmi. Podle platného českého práva není třeba k jejich držení a užívání žádného povolení či registrace a tak podléhají pouze obecným právním předpisům. Při těchto produkcích se však využívají i zbraně střelné a ty registraci podléhají a to podle již několikrát zmiňovaného zákona o střelných zbraních a střelivu (dále jen zákon). Zákon ve svém ustanovení § 17 vymezuje ty druhy střelných zbraní, jež žádné registraci nepodléhají např. jde o palné zbraně, u nichž energie střely dosahuje nejvíce 7,5 J a akustické zbraně a plynovky, jde-li o dovolené výrobní provedení, historické zbraně vyrobené nejpozději v roce 1890, jednoranové a dvouranové předovky aj. Omezeno je pouze nabývání vlastnictví k těmto zbraním, kdy fyzická osoba může nabývat vlastnictví ke jen pokud je starší 18 let a pokud má způsobilost k právním úkonům (nejde-li o dědictví). Střelba z akustických zbraní je zakázána na místech přístupných veřejnosti. Výjimkou z tohoto zákazu je použití zbraně k ochraně zdraví, života a majetku anebo k průmyslovým, filmovým, divadelním, sportovním, kynologickým a obdobným účelům.
V souvislosti s produkcemi historického šermu a obdobnými akcemi je nutno řešit otázku případných úrazů a zranění. Na tuto problematiku se použije právní úpravy z oblasti trestního práva případně zákona o přestupcích. Nejčastěji se zřejmě může jednat o nedbalostní trestný čin ublížení na zdraví s následkem těžké újmy na zdraví nebo smrti. Může jít i o přestupek proti občanskému soužití, kterého se dopustí ten kdo jinému z nedbalosti ublíží na zdraví.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz