4. 5. 2001
ID: 6462upozornění pro uživatele

Vztahy manželů vůči třetím osobám

Novelou občanského zákoníku č. 91/1998 Sb., byl dosavadní institut bezpodílového spoluvlastnictví manželů nahrazen společným jměním manželů. Jednou z podstatných otázek, kterou společné jmění manželů upravuje, jsou vztahy manželů vůči třetím osobám tj. odpovědnost manželů za závazky. Právní úprava odpovědnosti manželů za závazky nepřevzala úplně dosavadní koncepci vyznávanou bezpodílovým spoluvlastnictví manželů a nalezneme v ní určité odlišnostiNovelou občanského zákoníku č. 91/1998 Sb., byl dosavadní institut bezpodílového spoluvlastnictví manželů nahrazen společným jměním manželů. Jednou z podstatných otázek, kterou společné jmění manželů upravuje, jsou vztahy manželů vůči třetím osobám tj. odpovědnost manželů za závazky. Právní úprava odpovědnosti manželů za závazky nepřevzala úplně dosavadní koncepci vyznávanou bezpodílovým spoluvlastnictví manželů a nalezneme v ní určité odlišnosti.
Při posuzování odpovědnosti manželů za závazky je nutno přihlížet k několika aspektům. V prvé řadě je nutno zjistit, zda závazek vznikl oběma manželům společně, nebo zda vznikl jenom jednomu z manželů. Přihlíží se také k časovému aspektu, tedy jestli závazek vznikl před uzavřením manželství, v jeho průběhu nebo až po jeho zániku.
V ustanovení § 144 občanského zákoníku je zakotvena právní domněnka, že majetek nabytý a závazky vzniklé za trvání manželství tvoří společné jmění manželů. Přičemž v souladu s ustanovením § 145 odst. 3 závazky, které tvoří společné jmění manželů, plní oba manželé společně a nerozdílně. Pokud tedy manželům vznikne solidární závazek, odpovídají za něj a to jak svými výlučnými majetky tak i majetkem ve svém společném jmění a je nerozhodné, zda jim tento solidární závazek vznikl za trvaní manželství či nikoli. V případě, že vznikne závazek jen jednomu z manželů a to před uzavřením manželství nebo až po jeho zániku, odpovídá za tento závazek pouze dotyčný manžel svým výlučným majetkem, vzhledem k tomu že zde nejde o společný závazek a jakákoliv odpovědnost druhého manžela jeho výlučným majetkem nebo majetkem ve společném jmění nelze dovodit. Nejproblémovějším případem je situace, kdy vznikne závazek za trvání manželství jen jednomu z manželů. Zde také nalezneme odlišnosti od předchozí úpravy v bezpodílovém spoluvlastnictví manželů. Podle ustanovení § 143 odst. 1 písm. b) tvoří společné jmění manželů i závazky, které některému z manželů vznikly za trvání manželství (s výjimkou závazků týkajících se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich, a závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého). Manželé tedy odpovídají za takovýto závazek stejným způsobem jako kdyby šlo o závazek solidární. Došlo zde tedy k výraznému rozšíření odpovědnosti manželů, kdy za závazek, který jednomu z manželů vznikl za trvání manželství odpovídá i druhý manžel a to nejen majetkem ve společném jmění manželů, ale i majetkem ve svém výlučném jmění.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz