25. 4. 2018
ID: 107455upozornění pro uživatele

Zadržení a vzetí osoby cizí státní příslušnosti do předběžné vazby na základě RED NOTICE

V současném světě otevřených hranic, kdy cestování je snazší než kdykoliv předtím, se stále častěji dostává do popředí otázka, jak zajistit přítomnost podezřelého, obviněného či odsouzeného pro účely trestního řízení v případě, že tato osoba nepobývá na území státu, který trestní řízení vede. Ve vztahu k zadržení a vzetí osoby cizí státní příslušnosti do předběžné vazby se čím dál častěji setkáváme s institutem tzv. RED NOTICE, který však bývá i orgány činnými v trestním řízení často zaměňován s mezinárodním zatýkacím rozkazem.

 
 Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák s.r.o.
 
Obecně je dáno, že v případě existence mezinárodního zatýkacího rozkazu orgány činné v trestním řízen zaujímají takové stanovisko, že zde není jiné možnosti, než osobu zadrženou vzít do předběžné vazby dle ustanovení § 94 odst. 1 zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (dále jen „ZMJS“), dle něhož může být vyžádaná osoba vzata do předběžné vazby za předpokladu, že zjištěné skutečnosti odůvodňují obavu z jejího útěku. Z uvedeného zákonného vymezení vyplývá, že vzít osobu do předběžné vazby lze pouze tehdy, pokud jsou dány konkrétní odůvodněné skutečnosti svědčící o tom, že tato osoba uteče, přičemž ZMJS toliko jako důvod uvádí pouze existující konkrétní skutečnost odůvodňující obavu z útěku osoby, o jejíž vydání jde a váže naplnění tohoto důvodu na to, že (i) taková skutečnost je zjištěna a je dostatečně konkrétní, a (ii) odůvodňuje obavu z útěku osoby, o jejíž vydání jde.

Shora uvedený postup je na místě v případě existence mezinárodního zatýkacího rozkazu, avšak v případě RED NOTICE tomu tak není, jelikož RED NOTICE není mezinárodním zatýkacím rozkazem. Dle informací Interpolu existují různě typy NOTICE, přičemž k označení RED NOTICE je uvedeno následující:

A Red Notice is a request to locate and provisionally arrest an individual pending extradition. It is issued by the General Secretariat at the request of a member country or an international tribunal based on a valid national arrest warrant. It is not an international arrest warrant. INTERPOL cannot compel any member country to arrest an individual who is the subject of a Red Notice. Each member country decides for itself what legal value to give a Red Notice within their borders
[1], což v překladu znamená:

Červené oznámení je žádost o vypátrání a dočasné zatčení osoby do doby extradice. Vydává jej Generální sekretariát na žádost členského státu nebo mezinárodního tribunálu na základě platného národního příkazu k zatčení. Nejedná se o mezinárodní zatýkací rozkaz.  INTERPOL nemůže přikázat žádnému členskému státu zatčení osoby, ohledně níž se Červené oznámení vydává. Je na každém členském státu, aby uvážil, jakou právní sílu Červenému oznámení na vlastním území přizná
.                                                                                          

V praxi lze státy dle přístupu k RED NOTICE dělit de facto na: 1) státy trvale ignorující jakékoliv NOTICE Interpolu, 2) státy přiznávající RED NOTICE na svém území stejné právní účinky jako mezinárodnímu zatýkacímu rozkazu a 3) státy vyžadující předložit určité podklady od státu požadující vydání zadržené osoby, a to před samotným zadržením či před případnou extradicí.

Dle současné právní úpravy je zřejmé, že Česká republika patří do poslední skupiny států vyžadující pro zadržení či extradici podklady od jiného státu, ovšem i v případě neobdržení takových podkladů předem je zde stále možnost tuto osobu vzít až na 40 dní do předběžné vazby dle ustanovení § 94 odst. 3 ZMJS. Žádný zákonný předpis však nestanovuje, že RED NOTICE vyvolává na území České republiky stejné právní účinky jako mezinárodní zatýkací rozkaz.

Z praxe vyplývá, že v případě RED NOTICE může být uvalena na zadrženou osobu předběžná vazba, avšak dle výše uvedených informací to není povinností členského státu, nýbrž je to ponecháno na uvážení konkrétního státu. Jsme přesvědčeni, že pokud se členský stát rozhodne pro uvalení předběžné vazby v případě RED NOTICE měl by být tento krok velmi pečlivě ze strany soudu odůvodněn. Stále se totiž jedná o enormní zásah do osobní sféry jednotlivce, což vyplývá z ustálené judikatury,  příkladmo z nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 18.10.2007, sp. zn. II. ÚS 1542/07, kde bylo judikováno:

každé rozhodnutí o vazbě představuje výrazný zásah do osobní svobody jedince (čl. 8 Listiny základních práv a svobod). Při takovémto zásahu je proto nutno postupovat restriktivně. Právě z tohoto hlediska Ústavní soud - v obecné rovině - považuje za velmi významné, aby vazební rozhodnutí obecného soudu bylo náležitě odůvodněno
[2].

Současně nelze opomínat, že vzetí a držení jednotlivce ve vazbě představuje toliko krajní prostředek řešení nastalé situace a soudy jsou vždy povinny vážit i použití jiných prostředků, jež by byly schopny naplnit stejný účel, který jinak plní vazba, a jež by současně byly ve vztahu k omezení osobní svobody jednotlivce proporcionální.

A zejména vzhledem k rozsahu případného odůvodnění rozhodnutí považujeme za naprosto zásadní, aby ve chvíli rozhodování o předběžné vazbě nebyl pochyb, zdali se rozhoduje o vzetí do předběžné vazby na základě mezinárodního zatýkacího rozkazu nebo v důsledku RED NOTICE, neboť povaha RED NOTICE spolu s charakterem vazby, byť předstižné, tvoří zcela legitimní požadavek, aby bylo soudem řádně odůvodněno, proč se rozhodl přiznat RED NOTICE takové právní účinky na svém území.    


Mgr. Tomáš Hájek

JUDr. Michaela LangAdvokátní kancelář Brož & Sokol & Novák s.r.o.

Sokolská třída 60
120 00  Praha 2

Tel.:    +420 224 941 946
Fax:    +420 224 941 940
e-mail:    advokati@akbsn.eu

Právnická firma roku 2017
_________________________________
[1] Dostupné na www, k dispozici >>> zde.
[2] dále srov. nálezy Ústavní soudu ČR ze dne 14.2.2014, sp.zn. I. ÚS 40/04, ze dne 12.12.2005, sp.zn. IV. ÚS 689/05 nebo ze dne 12.8.2008, sp.zn. II. ÚS 897/08


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz