NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. dubna 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění nařízení vlády č. 428/2016 Sb.

Sbírka:  101/2019 | Částka:  45/2019
12.4.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


101

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 1. dubna 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností
a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie
a výše stabilizačního příspěvku, ve znění nařízení vlády č. 428/2016 Sb.


      Vláda nařizuje podle § 70b odst. 6 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:

Čl. I

      Nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění nařízení vlády č. 428/2016 Sb., se mění takto:

      1.  V § 2 písmeno r) zní:
˙r)
činnosti

      1.  příslušníka Vojenské policie při zpracovávání znaleckých posudků podle zákona o znalcích a tlumočnících, nebo

      2.  při ostraze a obraně areálu Pražského hradu a jiných objektů, které jsou dočasným sídlem prezidenta republiky a jeho hostů,˙.


      2.  V § 2 písm. u) se slova ˙ostraze a obraně areálu Pražského hradu a jiných objektů, které jsou dočasným sídlem prezidenta republiky a jeho hostů, nebo při˙ zrušují.

      3.  V § 2 písm. z) bodě 1 se slovo ˙nebo˙ zrušuje.

      4.  V § 2 písm. z) se na konci bodu 2 tečka nahrazuje slovem ˙ , nebo˙ a doplňuje se bod 3, který zní:

      ˙3.  výsadkových a průzkumných jednotek určených k zasazení do týlu nepřítele padákovým výsadkem včetně činností zabezpečujících jejich komplexní přípravu a výcvik.˙.

Čl. II

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
Předseda vlády:


Ing. Babiš v. r.

Ministr obrany:


Mgr. Metnar v. r.