NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2016 o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek

Sbírka:  172/2016 | Částka:  66/2016
8.6.2016

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

172

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. května 2016
o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona
o zadávání veřejných zakázek


      Vláda nařizuje podle § 18 odst. 3 a § 25 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

§ 1

Úvodní ustanovení

      Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2) a upravuje
a)
finanční limity pro určení nadlimitní veřejné zakázky,
b)
částky pro účely možnosti vyčlenění jednotlivé části veřejné zakázky, která nemusí být zadávána postupy odpovídajícími celkové předpokládané hodnotě veřejné zakázky.

§ 2

Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky

      (1)  Není-li v odstavci 2 stanoveno jinak, činí finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky
a)
3 686 000 Kč pro zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen ˙zákon˙); to neplatí pro zadavatele působícího v oblasti obrany v případech uvedených v písmeni b) bodě 1,
b)
5 706 000 Kč pro zadavatele podle

1.  § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona působícího v oblasti obrany, pokud předmět veřejné zakázky nezahrnuje výrobky uvedené v příloze k tomuto nařízení,

2.  § 4 odst. 1 písm. d) a e) zákona,

3.  § 4 odst. 2 zákona, nebo

4.  § 4 odst. 5 zákona.

      (2)  Finanční limit pro určení nadlimitní sektorové veřejné zakázky na dodávky nebo pro určení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky v oblasti obrany nebo bezpečnosti činí 11 413 000 Kč.

§ 3

Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na služby

      (1)  Není-li v odstavcích 2 až 4 stanoveno jinak, činí finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na služby
a)
3 686 000 Kč pro zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona,
b)
5 706 000 Kč pro zadavatele podle

1.  § 4 odst. 1 písm. d) a e) zákona,

2.  § 4 odst. 2 zákona, nebo

3.  § 4 odst. 5 zákona.

      (2)  Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na služby v případě sektorové veřejné zakázky nebo v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti činí 11 413 000 Kč.

      (3)  Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky, která je koncesí na služby, či- ní 142 668 000 Kč.

      (4)  Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném režimu činí 20 478 000 Kč, s výjimkou
a)
sektorové veřejné zakázky na služby, u které činí 27 305 000 Kč,
b)
koncese na služby, u které činí 142 668 000 Kč.

§ 4

Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce

      Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce činí 142 668 000 Kč.

§ 5

Částka pro účely možnosti vyčlenění části veřejné zakázky

      Částka pro jednotlivou část veřejné zakázky, která nemusí být zadávána postupy odpovídajícími celkové předpokládané hodnotě veřejné zakázky podle § 18 odst. 3 zákona, činí
a)
2 184 000 Kč v případě dodávek nebo služeb,
b)
27 305 000 Kč v případě stavebních prací.

§ 6
Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2016.
Předseda vlády:


Mgr. Sobotka v. r.

Ministryně pro místní rozvoj:


Ing. Šlechtová v. r.

Příloha k nařízení vlády č. 172/2016 Sb.


––––––––––––––––––––
1)
Čl. 4 a 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES. Čl. 15 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty pů-sobícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES. Čl. 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí. Čl. 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES. Sdělení Komise ˙ Odpovídající hodnoty finančních limitů podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2014/23/ /EU, 2014/24/EU a 2014/25/EU. Sdělení Komise ˙ Odpovídající prahové hodnoty podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/ /18/ES a 2009/81/ES.
2)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2170 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ohledně finančních limitů používaných při postupech zadávání veřejných zakázek. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2171 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ohledně finančních limitů používaných při postupech zadávání veřejných zakázek. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2172 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ohledně finančních limitů používaných při postupech zadávání veřejných zakázek. Nařízení Komise (EU) 2015/2340 ze dne 15. prosince 2015, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek.