NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 13. června 2018, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  138/2018 | Částka:  72/2018
12.7.2018

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


138

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 13. června 2018,
kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků
za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů


      Vláda nařizuje podle § 150 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 468/2011 Sb. a zákona č. 252/2017 Sb., k provedení § 24 odst. 5 a § 37 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích, ve znění zákona č. 304/2007 Sb.:

Čl. I

      Nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění nařízení vlády č. 288/2007 Sb., nařízení vlády č. 162/2008 Sb., nařízení vlády č. 228/2009 Sb., nařízení vlády č. 156/2011 Sb., nařízení vlády č. 175/2012 Sb., nařízení vlády č. 284/2015 Sb. a nařízení vlády č. 43/2017 Sb., se mění takto:

      1.  V § 1 se doplňuje odstavec 4, který zní:

      ˙(4)  V případě, že by výše ročního poplatku za využívání rádiových kmitočtů a čísel určená způsobem podle sazebníku poplatků byla nižší nebo vyšší než meze stanovené v § 24 odst. 2 nebo § 37 odst. 2 zákona, odpovídá výše poplatku výši meze, které nedosahuje nebo kterou překračuje.˙.

      2.  V příloze v položce 1 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova ˙ , a o jedné polarizaci, není-li v tomto nařízení vlády uvedeno jinak˙.

      3.  V příloze v položce 1 část A.1 zní:

      4.  V příloze v položce 1 části A.2 bod A 2.1 zní:

      5.  V příloze v položce 1 část B zní:


      6.  V příloze v položce 1 část D zní:


Čl. II

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2018.
Předseda vlády:


Ing. Babiš v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:


Ing. Hüner v. r.